Některé náměty na zlepšení právního stavu zejména s ohledem na lepší ochranu slabšího. (15.1.2003)

- Odstranit současný stav značného zvýhodnění dlužníka nad věřitelem!

- Věnovat pozornost postavení oběti zločinu a procesním právům poškozeného v trestním řízení.

- Věnovat pozornost efektivní preventivní právní ochraně před násilnými trestnými činy.

- Podstatně zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy a pro vydírání.

- Bojovat proti domácímu násilí (násilí na ženě, dětech ale i starých lidech).

- Odstranit současnou dvoukolejnost a „legislativní neohrabanost“ rozvodového
řízení, tam kde důvody a podmínky pro rozvod manželství jsou zcela zřejmé.

- V rámci ochrany osobnosti zavést institut satisfakce za imateriální újmu nejen za útoky na čest, ale také za citovou újmu spojenou se ztrátou blízké osoby, popřípadě s vlastním fyzickým napadením apod.

- Zrušit současné „bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění“ a zavést zcela jiný systém odškodňování za bolest, nemoc, ztížení společenského uplatnění popř. i dalšího psychického i materiálního strádání toho, kdo utrpěl újmu na zdraví a současně se nevyhýbat řádnému a důstojnému odškodnění za smrt blízké osoby, kterou jiný zavinil, ať již úmyslně či z nedbalosti. Vycházet přitom ze zásady západoevropské právní nauky „nemorální je neodškodnit takovou újmu“, nikoliv z teorie socialistické právní nauky „odškodňovat újmu vzniklou úmrtím blízké osoby je nemorální“

- posílit institut vlastnického práva s důrazem na jeho ochranu a především pak ochranu menšinových spoluvlastníků diskriminovanou ust. § 139 odst. 2

- přizpůsobit způsob trestání mladistvích současným potřebám a poměrům ve společnosti (z hlediska druhů trestů a jejich výkonu)