Plnění programového prohlášení rady MČ5 (28.9.2010)

Hodnotící zpráva o plnění „programového prohlášení rady městské části Praha 5 pro volební období 2006-2010“

 

Obsah:

 

 1. Rozpočet, finance, partnerství a řízení města

 2. Oblast dopravy a dopravních staveb

 3. Oblast bezpečnosti

 4. Oblast životního prostředí

 5. Oblast správy bytů

 6. Oblast školství, výchovy a vzdělávání

 7. Oblast rozvoje území

 8. Oblast investic

 9. Oblast majetku, prodejů a prodejů oprávněným nájemcům

10. Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů, zdravotnictví

11. Oblast kultury a péče o památky

12. Oblast podnikání

13. Oblast informatiky a informovanosti

 

 

#1. Rozpočet, finance, řízení a partnerství

 

Rozpočet je páteří veškerého řízení aktivit městské části.

Je plně realizováno – rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření městské části.

 

Budeme dbát, aby rozpočet pokrýval všechny aktivity městské části tak, aby z něj měli užitek všichni občané městské části a aby nezvýhodňoval jednu skupinu vůči dalším.

Pokrytí všech aktivit MČ Praha 5 je realizováno. Větší akce jsou jmenovitě uváděny v rozpočtu na příslušný rok.

 

Zdrojem rozpočtu bude, tak jako dosud i efektivní a hospodárné nakládání s majetkem hl. m. Prahy i městské části a budeme usilovat o co nejlepší využití takového majetku z dlouhodobého hlediska.

Je realizováno. MČ Praha 5 systematicky snižuje objem nemovitého majetku a takto získané prostředky vkládá do majetku ponechaného, hlavně do objektů škol, bydlení, kultury a sportu. Je vytvořena rezerva finančních prostředků.

 

Pro financování městské části budou maximálně využívány dotační možnosti v České republice, ale také zdroje nabízené EU, neboť městská část bude mít od roku 2007 možnost využívat zdroje z obou dotačních programů: Operační program Praha – Konkurenceschopnost a Operační program Praha – Adaptabilita.

Bylo realizováno:

 • konference Town Twinning 2006 konaná ve dnech 22. až 27.6.2006, částečně financovaná z prostředků Evropské komise (spoluúčast EK ve výši 60 tis. Euro), organizovaná městskou částí s účastí partnerských městských částí,
 • projekt Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce (v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3), spolufinancovaný z EU (Evropský sociální fond), státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy v plánované výši výdajů 2.385 tis. Kč, realizovaný v letech 2006 až 2008 se zaměřením na další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • projekt Informační centrum pro podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5 – Informační centrum Praha 5, o.p.s. bylo s tímto projektem zařazeno do operačního programu Praha Konkurenceschopnost (na úpravu prostor Štefánikova 30/249). Usnesením ZHMP č. 32/43 ze dne 17.12.2009 byl projekt doporučen k financování a to částkou 6.821 tis.Kč, s podmínkou financování spoluúčasti na výdajích ve výši 553,1 tis.Kč.

Skutečně inkasované prostředky jsou uvedeny v příloze č. 1 - Dotace (transfery) do rozpočtu MČ Praha 5.

 

Městská část bude mít nově možnost získat finance, např. na zlepšení dostupnosti dopravních služeb a informačních a komunikačních technologií, zvýšení kvality ochrany životního prostředí a podporu inovací.

Je realizováno. Rozpis získaných finančních prostředků je uveden v příloze č. 1 - Dotace (transfery) do rozpočtu MČ Praha 5.

 

Po dobu volebního období budeme prosazovat rozpočet vyrovnaný, abychom do budoucnosti nevytvářeli vnitřní zadlužení městské části.

Realizováno. Rozpočet městské části byl po celé volební období vyrovnaný.

 

Získané finanční prostředky budeme prioritně investovat zpět do nemovitého majetku, který zůstává v majetku městské části.

Je realizováno. MČ Praha 5 systematicky snižuje objem nemovitého majetku a takto získané prostředky vkládá do majetku ponechaného, hlavně do objektů škol, bydlení, kultury a sportu.

 

Při řízení městské části se zasadíme o co nejjednodušší styk občanů s úřadem, k čemuž využijeme veškerá m oderní a dostupná elektronická média, jako např. internet a intranet za pomocí bezplatné wi-fi sítě městské části.

MČ Praha 5 provozuje bezplatné wi-fi internetu pokrytí na svém území. Webová prezentace úřadu www.praha5.cz je pravidelně aktualizována. Úřad mimo jiné využívá adresné elektronické distribuce informací registrovaným občanům. Pro mladší generaci je určen Crazyweb Praha 5, díky kterému se občané mohou mj. vydat i na virtuální 3D prohlídku úřadu. Speciální webové stránky byly také zřízeny pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb, zřízen byl i portál pro neziskové organizace sídlící na Praze 5. Další informace o dění na Praze 5 naleznou občané na webových stránkách Informačního centra Prahy 5 o.p.s., Podnikatelského centra Prahy 5, na internetové televizi TVP5 či v měsíčníku Pražská pětka publikované mimo listinné podoby též ve formátu PageFlip.

 

Zdokonalíme systém hodnocení pracovníků, zpřesníme pracovní náplně úředníků, zefektivněním kontrolní činnosti a kvalitnějším vyřizováním podnětů a podání občanů.

Pracovní náplně úředníků jsou v souladu se zákoníkem práce, právními předpisy a vnitřními organizačními předpisy Úřadu městské části Praha 5. Zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 jsou povinni řídit se právními předpisy a vnitřními organizačními předpisy Úřadu městské části Praha 5, pravidelně se zúčastňují školení BOZP. Dle svého zájmu si mohou prohlubovat své odborné znalosti, jazykové a počítačové dovednosti. V roce 2010 absolvovali všichni úředníci protikorupční školení. Zároveň byla i zpracována závěrečná zpráva o možných korupčních rizicích včetně navržení změn, které jsou po dohodě s tajemníkem MČ Praha 5 realizovány.

 

Chceme úřad městské části lépe přizpůsobit běžným potřebám našich občanů, jako např. rozšířením úředních hodin.

Od podzimu roku 2009 funguje na PZ Anděl mobilní kancelář ÚMČ Praha 5. Kromě nabídky služeb Czechpointu, se zde obyvatelé mohou setkávat i s představiteli obce, kteří se pravidelně v předem zveřejněném pořadí a čase střídají. Informace o úředních hodinách viz příloha č. 2

 

Zajistíme pravidelnou a věcnou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady MČ.

Orgány městské části Praha 5, zejména pak Kontrolní výbor ZMČ Praha 5, pravidelně kontrolují plnění usnesení a zprávu následně předkládají ZMČ Praha 5. I v tomto volebním období byla dodržena zásada, že v čele kontrolního výboru stojí představitel opozice.

 

Zajistíme dodržování příslušných právních předpisů a norem ze strany volených orgánů městské části Praha 5 i pracovníků Úřadu městské části

Pracovníci jsou pravidelně seznamováni s novelami právních norem i interních předpisů. Poslední jmenované jsou i dálkově přístupné přes intranet Prahy 5. Zastupitelům jsou v listinné podobě k dispozici novely nařízení a OZV vydaných hl. m. Prahou. Návrhy těchto předpisů jsou též zasílány MČ Praha 5 k vyjádření (tržní řád, zákaz konzumace alkoholu, VHP).

 

Při správě a řízení městské části využijeme zkušeností získaných v zahraničí u našich partnerských měst.

Vedení městské části si na pravidelných setkáních s představiteli partnerských měst vyměňuje zkušenosti z oblasti samosprávy, ale i z oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Partnerské vztahy jsou rozvíjeny i v oblasti kultury, např.: účast studentů uměleckých škol na soutěži s mezinárodní účastí „Talent Prahy 5 roku“ či naopak účast souborů z Prahy 5 na soutěžích i oslavách v partnerských městech.

 

Řízení městské časti uvedeme do souladu v souvislosti se získaným certifikátem kvality a optimalizace řízení městské části tzv. ISO 9001.

ÚMČ Praha 5 v roce 2007 obdržel recertifikaci ISO 9001:2001. Zajištěna je i pravidelná údržba tohoto systému řízení. Úřad také jako jeden z prvních v hlavním městě obdržel bezpečnostní certifikát dle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006.

 

Budeme i nadále rozvíjet vzájemné vztahy s partnerskými městy Berlín, Budapešť a Athény. Rozšíříme partnerství o města, jako Petrohrad-Petro dvorce, Salzburg či Londýn.

K 1. 7. 2010 má Praha 5 uzavřená partnerství s městskými částmi Budapešť – Újbuda, Athény – Kallithea, Berlin – Neukölln, Bratislava – Petržalka a s městem Saugues (Francie). Přátelské vztahy byly navázány i s chorvatským Trogirem. Představitelé Prahy 5 pravidelně navštěvují spřátelené obce a v rámci mezinárodních konferencí hledají další vhodné partnery pro těsnější spolupráci s MČ Praha 5.

 

Humanitární pomoc řecké municipalitě Aigio – poskytnutí finančního daru na nákup traktoru k odstranění sesuvu půdy v souvislosti s ničivými požáry v Řecku v srpnu 2007; rozvíjení spolupráce s MČ Kallithea Athény, účast na mezinárodní konferenci – MĚSTO – OBČANÉ – KULTURA (2009); každoroční účast studentů hudebních škol z partnerských měst na koncertu laureátů Talent Prahy 5, kultura – rozšíření partnerských programů; účast studentů ZUŠ Prahy 5 na Street festivalu v Athénách; účast studentů ZUŠ Prahy 5 na hudební soutěži Hindemith v Berlíně

 

Budeme se aktivně účastnit na projektech vzájemné výměny zkušeností v oblasti správy věcí veřejných.

Ve volebním období 2006-2010 se městská část také stala členem Výboru městských částí a obvodů při Svazu měst a obcí ČR s tím, že svého zástupce měla i v Předsednictvu VMČO. Zastupitel Prahy 5 se také zúčastňoval jednání Dopravní komise SMO ČR a tento svaz také reprezentoval na grantových řízeních pořádaných Fondem dopravní infrastruktury. Dále městská část vstoupila do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, kde představitel obce zastával funkci nejprve v Kontrolní komisi a posléze v Předsednictvu SHS ČMS. Díky práci v těchto zájmových sdruženích samospráv získala Praha 5 nejen cenné kontakty, ale také zkušenosti z jiných městských částí (např. postoje k tzv. „chodníkové reformě“ či novele loterijního zákona). V neposlední řadě obdržela také informace o různých dotacích.

 

Zajistíme řádné a včasné projednávání stížností, petic, oznámení a jiných podání týkajících se činnosti orgánů i úřadu MČ Praha 5.

Současná praxe vyřízení podání občanů je ve většině případů uskutečněna v době kratší, než je maximální zákonem stanovená lhůta. Úřad též plní všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

 

Připravíme a zrealizujeme vznik informačního centra pro návštěvníky Prahy 5, tzv. ICN.

Informační centrum Praha 5 o.p.s. zahájilo svou činnost 21. února 2008. Původně sídlilo v přízemí budovy Štefánikova 15, později se přesunulo do nebytového prostoru Štefánikova 30. Centrum zodpovídá obecné otázky týkající se běžného života v městské části, dotazy na sídla a otevírací doby různých institucí, které na tomto území působí (např. jednotlivých částí úřadu Prahy 5, kulturních, zdravotních a sociálních zařízení, Policie ČR, Czechpointu, soudů různých instancí, finančního úřadu, úřadu práce, sběrných dvorů), či na možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU. Zájemci z řad občanů a návštěvníků městské části Praha 5 se zde mohou dále informovat na různá kulturní představení, kulturní památky a jejich otevírací dobu, na ubytování, nebo možnost stravování v restauracích. V centru je zdarma k dispozici internet. Zájemci si také mohou zakoupit vstupenky na různé kulturní a sportovní akce nabízené v síti Ticketstream. Konají se zde také přednášky historika a kronikáře Huga Schreibera, besedy se zajímavými osobnostmi či křty knih o Praze 5. Od doby zahájení provozu uspokojilo centrum dotazy několika tisíc lidí.

 

 

#2. Oblast dopravy a dopravních staveb

 

Budeme aktivně podporovat zahájenou výstavbu vnějšího silničního okruhu v úseku Slivenec-Lahovice-Jesenice s cílem odlehčit dopravním zátěžím v oblasti Barrandova a tím zkvalitnit životní prostředí městské části.

Výstavba je před ukončením, termín zprovoznění 9/2010.

 

Chceme i nadále pokračovat v rekonstrukci chodníků při použití tradičních materiálů a postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní území městské části s tím, že při realizaci těchto rekonstrukcí budeme prosazovat výsadbu zeleně v našich ulicích.

Za období 2007-2010 bylo z rozpočtu MČ Praha 5 uvolněno pro tento záměr celkem 46,5 mil. Kč. Byly provedeny rekonstrukce a opravy následujících komunikací:

 

r. 2007:

nám. Kinských ( chodník, okolí kašny)

Preslova (Matoušova - nám. 14. října - západní chodník)

Werichova (Trnkovo nám - Wassermannova - jižní chodník)

Erbenova (Holečkova - slepá část - západní chodník)

Mahenova (Plzeňská - Holečkova - západní a východní chodník)

Ke Smíchovu (Štěpařská - V zálesí - severní chodník)

Pod Vidoulí (Karlštejnská - Šternova - západní chodník)

Butovická (Radlická - Ohradská - jižní chodník)

Výmolova (chodník podél školy pro neslyšící)

Na Hřebenkách (chodník a schody u jeslí)

Spojka mezi sídlištěm Barrandov a Holyní (obytná zóna)

Nad Výšinkou (západní chodník)

Nad Výšinkou (východní chodník)

Na Hřebenkách (severní chodník)

Na Hřebenkách (jižní chodník)

Nad Výšinkou (vozovka)

Na Plzeňce (severní chodník

 

r. 2008:

Staropramenná (Na Bělidle - Vrázova, východní chodník)

Staropramenná (Na Bělidle - Jindřicha Plachty, východní chodník)

Janáčkovo nábřeží (Pecháčkova - Lesnická, západní chodník)

Janáčkovo nábřeží (Lesnická - Matoušova, západní chodník)

Lesnická (jižní chodník)

U Dvou srpů (podél parku ve směru k ul. Pod Klikovkou)

Klicperova (jižní chodník)

Erbenova (Plzeňská - Holečkova, východní chodník)

Mahenova (Plzeňská - Holečkova, východní a západní chodník)

Nad Klikovkou (schody k ul. Na Hřebenkách)

Barrandovská (Filmařská - Lumierů)

Na Březince (jižní chodník)

Pod Vidoulí (Záluské - Rohatecká)

Pod Vidoulí (Rohatecká - V Roháčích)

Kutvirtova (severní chodník u plaveckého stadionu)

Na Provaznici (chodník mezi č.o.4 a č.o.10)

Lidická (roh Nádražní x Lidická, před č.o.43)

Braunova (Radlická - Na Neklance)

Na Neklance (Braunova - Pod Brentovou)

 

r. 2009:

Staropramenná (Vrázova - Jindřicha Plachty, východní chodník)

Na Neklance (Pod Brentovou - Ke Koulce, severní chodník)

Radlická (Křížová - NN 2543, jižní chodník)

Radlická (před č.o.76 - 78, severní chodník)

Janáčkovo nábřeží (Pecháčkova - Lidická, západní chodník)

Kotevní (Nádražní - Strakonická, severní chodník)

nám.14.října (podél č.o.15 a 16, severní chodník)

Na Srpečku (Švábova - č.o. 22, severní chodník)

U Sanopzu (U Klavírky - Xaveriova, západní chodník)

Erbenova (Holečkova - slepá část, východní chodník)

Peroutkova (před parc.č. 1479/97, k.ú. Košíře, severní chodník)

Slavínského (K Barrandovu - Geologická, severní chodník)

 

r. 2010:

Kmochova (Plzeňská - Grafická, západní chodník)

Matoušova (Štefánikova - Presslova, jižní chodník)
Pod Brentovou (Pod Barvířkou - Na Neklance, východní chodník)
Pod Brentovou (Radlická - Pod Barvířkou, východní chodník)
Janáčkovo nábřeží (V Botanice - Kořenského, západní chodník)
U Smíchovského hřbitova (Xaveriova - Přímá, západní chodník)
nám. Kinských (chodník u zastávky BUS směr Strahov)
Švédská (U Nesypky - Zapova, severní chodník)
Švédská (Zapova - přechod pro chodce přes ul. Švédská, jižní chodník)
Na bělidle (Staropramenná - Svornosti, severní chodník)

 

Na základě již zadané odborné studie a ve spolupráci s představiteli hl. m. Prahy připravíme systém parkování vozidel v uliční síti MČ, budeme podporovat výstavbu nových záchytných parkovišť P+R, výstavbu hromadných veřejných garáží, atd.

Rozhodnutím RMČ Praha 5 byla zpracována studie dopravy v klidu a následně projekt zóny placeného stání na vybraném území MČ Praha 5, který byl předán k projednání Magistrátu hl. m. Prahy. Tam nyní probíhá hodnocení funkčnosti stávajících zón, a lze předpokládat, že dojde k úpravám rezidentních modrých zón ve smyslu návrhu, jenž je obsažen v projektu zpracovaném pro Prahu 5.

 

Podporujeme prodloužení tramvajové trati ze stávajícího ukončení na sídlišti Barrandov do Holyně a prodloužení tramvajové trati v ul. Radlická ke stanici metra trasy "B" Radlice.

DUR pro stavbu prodloužení TT Barrandov do Holyně je zpracována a je nyní společně s URM projednávána s ohledem na urbanistické řešení dotčeného území.

Stavba prodloužení TT ke stanici metra trasy B Radlice byla dokončena.

 

Budeme chránit zájmy městské části a jejich občanů při zpracovávání územně plánovacích dokumentací dopravních záměrů.

Územně plánovací dokumenty jsou projednávány komisí dopravy a její doporučení jsou společně se závěry ODŽP zapracovány do rozhodnutí OÚR.

 

Budeme dlouhodobě usilovat o minimalizování doby při realizaci těchto staveb, po kterou budou ztíženy životní podmínky našich obyvatel.

Úkol chránit zájmy MČ a jejich občanů je důsledně uplatňován při projednávání dokumentací dopravních řešení staveb ve spolupráci s odbory a institucemi MČ Praha 5 a hl. m. Prahy.

 

Podpoříme přípravu výstavby Dvoreckého mostu v návaznosti na dokončení silničního okruhu.

Zabezpečení dopravního propojení obou břehů Vltavy v úseku mezi Barrandovským a Železničním mostem je sledováno a prosazováno při zpracování nového územního plánu hl. m. Prahy.

 

Povedeme i nadále jednání o vymístění autobusového terminálu Na Knížecí.

Podle dohody mezi MČ Praha 5, hl. m. Praha, ČD a investorem přestavby Smíchovského nádraží byla posouzena studie, která předpokládá vymístění části terminálu na pozemky při městském okruhu v oblasti Radlické ul..

 

Zajistíme dopravní opatření k dalšímu zklidnění pěší zóny Anděl s cílem jejího rozšíření k nám. Kinských a Na Knížecí.

V průběhu dotčeného období byla dokončena obnova povrchů chodníků v celém úseku Újezd – Anděl především v oblasti nám. Kinských a Na Knížecí.


Budeme hledat řešení dopravního propojení oblasti Cibulka a Jinonice s cílem zlepšení dopravní obslužnosti tohoto území.

Dopravní propojení oblasti Cibulka-Jinonice je realizováno v provizorním řešení. Propojení včetně provozu MHD je součástí zpracovaného projektu, na který bylo již vydáno územní rozhodnutí.

 

Budeme sledovat přípravu a následnou realizaci Radlické radiály, především s ohledem na minimalizaci negativních dopadů této stavby a na zájmy městské části a obyvatel dotčeného území.

Pro stavbu Radlické radiály je zpracována DUR a studie EIA.


Budeme podporovat výstavbu prodloužení trasy metra "A" do prostoru FN Motol.

Výstavba prodloužení trasy metra A do stanice Motol byla zahájena s termínem dokončení 2014.

 

 

Příklady řešených úkolů v oblasti dopravy a dopravních staveb neuvedených v programovém prohlášení RMČ Praha 5:

 

·        příprava rekonstrukce mostu přes železniční trať v ul. Beníškové, zajištění dočasné dopravní obslužnosti oblasti Šmukýřka MHD

·        preferenční opatření pro MHD v ul. Plzeňská a Lidická

·        optimalizace dopravního režimu v okolí rehabilitačního centra Malvazinky

·        rekonstrukce ulic Weberova a Kudrnova

·        prosazení zájmu občanů při umístění světelně řízených přechodů pro chodce např. v ul. Plzeňská (Kavalírka, Golf, Poštovka), v ul. Na Zlíchově, Erbenova

 

 

#3. Oblast bezpečnosti

 

Zasadíme se o to, aby městská část byla bezpečným místem pro běžný život i podnikání.

V době konání velkých akcí (vánoční a velikonoční trhy, Masopust, Týden neziskového sektoru, Tradice podnikání na Praze 5) byly najímány bezpečnostní agentury operující na území pěší zóny Anděl a v přilehlých ulicích. Pro zvýšení bezpečnosti školáků byly pořádány různé akce jako Bezpečně na prázdniny, Hravá bezpečnost či dětské dny s městskou policií. Pro děti byly dále vytištěny omalovánky s krizovými čísly, kvarteto s dopravními značkami a bezpečnostní pexeso. Byly vydány i informační letáky pro občany, seniory, rodiče, děti, mládež a návštěvníky (4 jazykové mutace), dále také leták s návody řešení krizových situací. V roce 2009 byl navýšen počet tzv. schránek důvěry, které se velice osvědčily.

 

Rozšíříme kamerový systém, jako např. o instalaci kamery do ulice Nepomucká.

Dle dohody s bezpečnostními složkami došlo ve volebním období 2006-2010 k rozšíření městského kamerového systému na území MČ Praha 5 o čtyři kamerová stanoviště a to v roce 2008 na adresách Hilmarova 1/678, Wassermannova 1043/7 a v roce 2009 Plzeňská 82, U Šalamounky 2/2664. Na instalaci kamer přispěla Praha 5 částkou 900 000,- Kč. V současné době je na území městské části v provozu třicet kamerových stanovišť a v zásobníku výstavby jsou ještě další dvě na křižovatkách ulic Na Skalce x Bieblova a Holečkova x Drtinova.

 

Zajistíme zvýšení pocitu bezpečí již standardně dobrou spoluprácí s Policií ČR i Městskou policií, ale i neziskovými organizacemi působícími v oblasti bezpečnosti.

Spolupráci s MP, PČR a HZS hl. m. Prahy lze hodnotit jako vysoce nadstandardní, odváděný výkon pak jako velmi kvalitní. Proto se MČ Praha 5 rozhodla každoročně odměnit ty zaměstnance bezpečnostních složek, kteří v uplynulém roce přispěli k záchraně lidského života či majetku nebo mají dlouhodobě mimořádně dobré pracovní výsledky. MČ Praha 5 také přispěla na očkování vybraných strážníků proti žloutence. Opakovaně zajistila jejich psychosociální školení. Předseda bezpečnostního výboru a radní pro oblast bezpečnosti byl pravidelně zván na bezpečnostní akce. Na základě komunikace městské části a obou policií byly posilovány hlídky dle aktuální potřeby. Praha 5 také přispívala na každoroční akce bezpečnostních složek: Košířský košík, Memoriál ppor. Michala Braniše a také na turnaj Smíchovský střelec. HZS hl. m. Prahy získal prostředky na úpravu nového areálu v Jinonické ulici. V oblasti bezpečnosti spolupracovala Praha 5 také s neziskovými organizacemi. S Českým svazem bojovníků za svobodu byly v rámci prevence politického extremizmu zorganizovány exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi pro žáky základních škol. Občanské sdružení „Chraňme mladé životy“ připravilo pro děti divadelní představení zaměřené proti šikaně. V rámci prevence na silnicích byl v letech 2009 a 2010 podpořen projekt Motocyklové asociace České republiky „Bezpečné léto“. Velmi dobrá byla také spolupráce s protidrogovými koordinátory MČ Praha 5 a terénními pracovníky z o. s. Progressive.

 

Podpoříme neziskové organizace působící na území městské části ke zlepšení situace v oblasti protidrogové politiky.

Fungování protidrogového centra provozovaného o.s. Progressive bylo ze strany Prahy 5 podporováno hmotnými i finančními dary. Zástupci sdružení se zúčastňovali jednání protidrogové komise i bezpečnostního výboru. Velmi dobře spolupracovali i při snaze o snížení počtu závislých na autobusovém terminálu Na Knížecí.

 

Připravíme vhodné projekty prevence kriminality a budeme se ucházet o získání finančních prostředků mimo rozpočet městské části.

Ve volebním období 2006 - 2010 byla zahájena jednání o koncepci projektů prevence kriminality a procesech jejich realizování a financování, které by mělo být vícesložkové. Proběhly koordinační schůzky s představiteli orgánů péče o dítě, s preventisty z PČR, zástupci Probační a mediační služby a s Bílým kruhem bezpečí, přičemž bylo rozhodnuto věnovat se primárně dětem s poruchami chování. MČ Praha 5 se také zapojila do Krajského programu prevence kriminality a to projektem, který se týká rozšíření výchovné činnosti pro klienty – děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy. Tento projekt je koncipován jako letní výchovně – vzdělávací, terapeutický a tréninkový program zaměřený na volnočasové aktivity v období letních prázdnin zacílený na sekundární prevenci kriminality. Projekt je financován jednak z dotací MV ČR, tak ze spoluúčasti městské části Praha 5.

 

Využijeme netradičních způsobů vedoucích ke zlepšení veřejného pořádku i samotné bezpečnosti v ulicích, jako např. již osvědčená spolupráce s bezpečnostní agenturou v oblasti pěší zóny Anděl a okolí.

Viz výše.

 

Přispějeme každoročně z rozpočtu na získávání především technického vybavení obou policií.

V rozpočtu MČ Praha 5 ve volebním období 2006 – 2010 bylo pro potřeby Policie ČR a MP vyčleněno několik milionů korun. Prostředky byly použity zejména na nákup výpočetní a spojovací techniky dle přání obou složek, městská policie také požádala o darování 4 starokladrubských koní pro svůj jízdní oddíl.

 

Rozšíříme nabídku volných bytů pro policisty i strážníky k řešení jejich složité bytové situace.

Ve volebním období 2006 – 2010 byly na základě přípisů velitelů přidělovány byty zejména mimopražským zaměstnancům všech bezpečnostních složek.

 

Zajistíme vhodné prostory k umístění služebny Policie ČR v oblasti Košíře-Motol .

Už na začátku volebního období byla zahájena jednání s developery chystané nové výstavby v oblasti Košíře-Motol o možnosti umístění služebny tak, aby co nejvíce vyhovovala změněným místním podmínkám. Doposud však nedošlo k jednoznačné dohodě. Vzhledem k očekávané masivní výstavbě v dané oblasti budou v této věci vyvolána jednání i s dalšími investory.

 

Ve spolupráci s hl. m. Praha, ředitelstvím Městské policie budeme spolupracovat na přesunu Obvodního ředitelství Městské policie Praha 5 do vhodnějších prostor budovy v Holečkově ul.

Služebna OŘ MP Praha 5 byla slavnostně otevřena v červenci roku 2007. Přebudování starého objektu stálo 27 milionů korun. Umístění služebny se ukázalo být mimořádně šťastné. Přítomnost strážníků zlepšila bezpečnostní situaci v parku Sacré Coeur a v okolí nedalekých základních škol. Díky nové budově mohl být také navýšen stav městských policistů, a to z 87 v roce 2006 na 103 strážníků v roce 2009. V roce 2010 byl navýšen počet tabulkových míst o 10 strážníků.

 

Zaktualizujeme povodňový plán v návaznosti na dokončení protipovodňových opatření ze strany hl. m. Praha i privátních subjektů (u Železničního mostu).

Povodňový plán městské části Praha 5 je kompletně zpracován. Probíhají pouze dílčí úpravy a pravidelné aktualizace. Povodňová ochrana území MČ Praha 5 (Etapa 005) je dokončena včetně všech stavebních a zemních úprav.

 

Podpoříme činnost okrskářů městské policie jejich prezentací v médiích městské části.

Od roku 2007 je v radničním měsíčníku Pražská pětka oblasti bezpečnosti věnována samostatná kapitola. V této rubrice byli občané pravidelně informováni o preventivních akcích městské i republikové policie, bezpečnostní situaci v různých částech Prahy 5 a i o možnosti o zapojení se do různých projektů. Přečíst si též mohli o mimořádných činech policistů. V březnu 2008 byli představeni také jednotliví okrskáři, a to včetně telefonického spojení. Prostor získala policie i ve zpravodajství televize TVP5 (preventivní akce policie, představení jízdní hlídky aj.).

 

Vypíšeme granty v oblasti prevence kriminality.

Místo grantové podpory byl pro svoji transparentnost zvolen model přidělování adresných příspěvků na jednotlivé akce a to neziskovým organizacím i orgánům bezpečnostních složek (viz výše).

 

 

#4. Oblast životního prostředí

 

Ochranu a vytváření zdravého životního prostředí chápeme jako jednu z našich priorit

 

Nadále budeme prosazovat a realizovat řešení, která nám pomohou dalšímu rozvoji městské části s vysokým životním standardem a širokými možnostmi trávení volného času a rekreace, jak pro dospělé, tak pro děti.

 

Obnovíme další parkové plochy a veřejnou zeleň na náměstích a sídlištích Barrandov, Motol a při ul. Bochovská v Jinonicích. Zajistíme jejich kvalitní údržbu.

V roce 2009 ve spolupráci s OIV (PD OMZ, realizace OIV) zahájena celková rekonstrukce Tilleho náměstí, k.ú. Hlubočepy, Praha 5. Přebudování původního náměstí v moderní pěší zónu s vodními díly, uměleckým dílem, zelení, moderním městským mobiliářem atd. Dne 30.6.2010 by mělo proběhnout slavnostní otevření náměstí.

Ve spolupráci s OIV bylo v parku Portheimka vybudováno vnitřní oplocení, které má zamezit nežádoucímu pohybu ve výsadbách. V roce 2010 je plánována oprava přístupového schodiště do parku z ulice Matoušova.

zpracovává se prováděcí projekt pro revitalizaci parku Sady Na Skalce – obnova vodní plochy, vodopádů atd.

 

Zajistíme vysoký standard a provoz všech dětských hřišť ve správě naší městské části.

V rámci zvyšování standardu na dětských hřištích bylo ve zkušebním provozu rozmístěno 5 kusů chemických toalet na dětská hřiště. Tyto toalety se osvědčily a jsou ponechány na místě.

Dětské hřiště Wassermannova – proběhla demolice budovy, která byla v havarijním stavu a ohrožovala návštěvníky hřiště, na její místo byla zakoupena velká herní sestava. V roce 2010 byly započaty práce na instalaci herní sestavy, terénní úpravy a vybudování nového oplocení hřiště.

byly zpracovány projektové dokumentace na nová dětská hřiště K Závěrce, Za Zámečkem, studie lanových center Tichnova, Wassermannova, rodinné centrum U Hrušky, atd.

ve spolupráci s OŠK byla v roce 2009 realizována dětská hřiště v mateřských školách U Železničního mostu, Nad Palatou a v Renoirově při ZŠ Chaplinovo náměstí. V roce 2010 se rozbíhají realizace v mateřských školách Kudrnova, Kroupova a Trojdílná.

 

Budeme důsledně kontrolovat provádění jarních blokových úklidů komunikací a zkvalitnění celoročního úklidu ulic a kolejových svršků tramvajových tratí.

Rozšíříme úklid chodníků.

Nadále jsou poskytovány služby občanům ve stejné míře (i přes snižování rozpočtu) jako přistavování VOK, pravidelný úklid chodníků, jarní úklidy atd.

 

Podpoříme výstavbu dalších sběrných dvorů pro likvidaci odpadů z domácností i od živnostníků.

Nebyli jsme osloveni ke spolupráci

 

Zajistíme síť kontejnerů pro likvidaci velkoobjemových odpadů z domácností a časový harmonogram jejich přistavování budeme i nadále upravovat dle aktuálních potřeb občanů.

Pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů probíhá i přes krácení rozpočtu OMZ

 

Zajistíme další rozšíření sítě odpadkových košů v ulicích a parcích, včetně speciálních košů na psí exkrementy.

Na potřebných místech byly navýšeny klasické odpadkové koše.

Koše na PE nebylo možné z finančních důvodů navýšit již třetím rokem, přestože jejich počet je nedostačující a občané volají po neustálém navyšování.

 

Rozšíříme síť sběrných hnízd na tříděný odpad a zajistíme pravidelný úklid jejich okolí.

V roce 2009 bylo vybudováno 2. stanoviště podzemních kontejnerů v ulici Stroupežnického. V roce 2010 byla zahájena výstavba 3. stanoviště na nám.14.října.

 

Pomocí grantových prostředků a ve spolupráci se školami a neziskovým sektorem podpoříme ekologickou osvětu a nadále budeme podporovat občanské aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí na Praze 5.

V roce 2010 byl zpracován projekt pro podání žádosti o dotaci na základě II. výzvy OPŽP, v tuto chvíli Městská část postoupila do užšího výběru. V případě, že bude MČ udělena dotace, pak dojde k ozelenění ulic rozmístěním kontejnerové zeleně za účelem snížení imisní zátěže.

 

Zajistíme revitalizaci vnitrobloků domů ve vlastnictví městské části.

Vnitrobloky v péči OMZ jsou na dobré úrovni

 

Ve spolupráci s Městskou policií budeme důsledně dbát na dodržování pořádku v parcích i na ulicích.

S Městskou policií spolupracujeme pravidelně

 

Budeme pokračovat v již započatém programu „Strom do každé ulice“.

OIV připravuje realizace uličního stromořadí Zborovská

 

Ve spolupráci s hl. m. Praha a odbornou veřejností připravíme „Projekt realizace cyklotras a cyklostezek v Praze 5“.

Jsou zpracovány prováděcí projekty pro akci Smíchovská promenáda a cyklostezka

 

Připravíme a zrealizujeme projekt (zkušební místa) pro zkvalitnění odvozu komunálního odpadu.

Prozatím projekt neprobíhá

 

 

#5. Oblast správy bytů

 

Na základě odborných analýz zrealizujeme postupnou deregulaci nájemného s ohledem na vytvoření tržního prostředí v oblasti nájemního bydlení s tím, že ne vždy nutně přistoupíme k maximálnímu možnému navýšení nájemného v obecních bytech.

Postup deregulace nájemného máme schválený do roku 2010. Pro rok 2007 bylo regulované nájemné zvýšeno jen ve výši 90 % možného přírůstku. Úprava byla provedena od 1. 9. 2007, čímž nájemci získali ještě další slevu za měsíce od počátku roku. V roce 2008 bylo regulované nájemné vyměřeno podle cenového předpisu. V dalším roce byla nájemcům poskytnuta sleva ve výši 50 % z možného přírůstku. V roce 2010 byla poskytnuta další sleva, podle které nájemci bytů v domech MČ platí regulované nájemné ve výši, jak bylo stanoveno pro rok 2009. Současně Zastupitelstvo MČ Praha 5 schválilo pro každého řádného nájemce slevu 5 tis. Kč, která se vyplácí jako finanční vratka.

 

V souvislosti s deregulací nájemného vytvoříme na základě sociologické studie systém dočasné podpory a slev na nájemném pro občany, kteří jsou v sociální nouzi bez vlastního zavinění.

Zatím smlouvy k bytům zvláštního určení viz výše. Nájemné za byt zvláštního určení činí jen 40,- Kč/m2/měs.

 

Vytvoříme nabídku bytů pro občany, kteří jsou v sociální nouzi bez vlastního zavinění.

Probíhá průběžně a stále.

 

Vytvoříme nabídku bytů zvláštního určení pro zdravotně handicapované občany.

Průběžně, 2 – 3 ročně.

 

Budeme i nadále pokračovat v nabídkových řízeních na byty za smluvní nájemné.

Probíhá průběžně, cca 1x za dva měsíce.

 

Nabídneme účinnou pomoc při řešení bydlení u občanů, kteří vykonávají veřejně prospěšnou činnost, jako např. pedagogové, policisté nebo strážníci.

Probíhá průběžně a stále.

 

Budeme iniciovat rozšíření bytového fondu městské části nabídkou prostor pro zbudování půdních vestaveb a vytipováním vhodných nebytových prostor pro jejich přestavby na byty.

Probíhá, výběr prostor pro půdní nástavby a vestavby je prováděn ve spolupráci s odborem obchodních aktivit. Odbor správy bytů se správní spol. Centra, a. s. zajišťuje nájemní smlouvy, podle kterých je nájemcům umožněno odbydlet vloženou investici podle schválených pravidel.

 

Nadále budeme pokračovat v nekompromisním a razantním postupu proti neplatičům i za použití osvědčených prostředků jako je výpověď z nájmu bytu a následná exekuce.

Probíhá, cca 2 – 3 exekuce měsíčně. V roce 2010 bylo přistoupeno k hromadnému schvalování výpovědí z nájmu bytu pro neplatiče a ostatní nájemce, kteří porušují své povinnosti. Rada MČ Praha 5 na návrh schválí výpovědi jedním usnesením. Smluvní AK výpovědi zajistí včetně jejich doručení. V roce 2010 rada schválila zavedení notářských zápisů o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytů po skončení nájmu. Toto je preventivní opatření proti případným neplatičům, které spočívá v tom, že na počátku uzavírání nájemního vztahu nájemce podepíše, že souhlasí s vyklizením bytu po skončení nájmu.

 

Budeme i nadále pokračovat v účinné kontrole využívání bytového fondu a v nekompromisním postupu proti neoprávněnému nakládání s obecními byty, jako např. nelegální pronajímání bytu, přechody nájmu apod.

Probíhá průběžně a stále

 

Dokončíme ve spolupráci s vybraným investorem výstavbu cca. 170 bytů i pro mladé rodiny v lokalitě „Na Pláni“. Nadále budeme usilovat o výstavbu nových bytů z vlastních zdrojů nebo ve spolupráci se soukromými investory.

Přípravné práce na vybudování startovacích bytů v lokalitě Na Pláni řeší investiční odbor.

 

Budeme i nadále pokračovat v investicích do bytového fondu v majetku městské části a hl.m. Prahy mimo připravovaný projekt rekonstrukci.

Probíhá průběžně (viz kapitola 8).

 

Realizujeme projekt „Zlepšení ovzduší v Praze 5“, jehož součástí jsou i práce na zkvalitnění komfortu bydlení ve standardu v zemích EU.

Projekt nebyl v roce 2008 podpořen z důvodu neuznatelnosti nákladů na tzv. „housing“ v rámci Fondu soudržnosti (viz kapitola 8).

 

 

#6. Oblast školství, výchovy a vzdělávání

 

Budeme nadále naplňovat a aktualizovat koncepční materiál „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí“, který reflektuje a reaguje na vzdělávací potřeby naší městské části.

S Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí se pravidelně pracuje. V roce 2007 byla vypracována demografická studie MČ Praha 5, která byla v listopadu 2007 prezentována. Odbor školství průběžně sleduje demografický vývoj počtu narozených dětí i počty přistěhovaných na městskou část. Od toho se odvíjí i možnosti umístění dětí do MŠ a žáků do ZŠ. Městská část navýšila kapacity v mateřských školách k 1.9.2009 o 154 míst, k 1.9.2010 o 178 míst a je připraveno navýšení kapacit k 1.9. 2011 o 104 míst. V tomto období počet základních škol byl zachován a jejich kapacita je do příštích let dostačující.

 

Budeme dbát na výraznější profilaci především u základních škol tak, aby došlo k širší nabídce a to nejen jejich vzdělávacích aktivit.

Městská část výrazně přispívá ze svého rozpočtu na vzdělávání nejen managementu ZŠ a MŠ, ale i pedagogů ZŠ a MŠ. Tím je dán dobrý základ pro zpracování Školních vzdělávacích programů na MČ Praha 5. Školní vzdělávací programy jsou k dispozici na Odboru školství a dále je možno nahlédnout do profilace jednotlivých škol na jejich webových stránkách, které jsou k dispozici na www.praha5.cz v odkazu Odbor školství a kultury.

 

Podporujeme autonomní postavení škol v rámci platných zákonů, které umožní školám, jejich učitelům a ředitelům vyšší míru samostatnosti, ale také odpovědnosti.

Vztah zřizovatele a 28 příspěvkových organizací je přesně vymezen zřizovacími listinami a smlouvami o výpůjčce .

 

Podpoříme postupnou privatizaci a vznik dalších soukromých mateřských škol s nadstandardní výchovnou nabídkou. Podporou konkurenčního vzdělávacího prostředí chceme nabídnout rodičům i žákům širší možnost volby.

Městská část dlouhodobě podporuje soukromé mateřské školy V Úvalu, Bumble Bee, U Nesypky, které sídlí v objektech městské části. V období 2006 – 2010 vznikla další soukromá předškolní zařízení podporovaná městskou částí – Dětský koutek Anita v prostorách MŠ Tréglova, předškolní zařízení Kulíšek v prostorách FZŠ V Remízku, Mateřské centrum Andílek v Portheimce, Magic Rainbow Preschool Na Hřebenkách. Při vzniku dalších soukromých subjektů byla poskytnuta metodická pomoc Odboru školství a kultury.

 

Budeme i nadále rozvíjet vysoký standard základního školství naší městské části a to jak pomocí investic, ale také především dobrou spoluprací s řediteli mateřských a základních škol.

Úzkou spoluprací s řediteli základních a mateřských škol, které městská část zřizuje, se daří rozvíjet vysoký standard nejen ve výchovně vzdělávacím procesu, ale i v udržování školských objektů. Jsou zpracovány pasporty všech objektů, a tím je dán zodpovědný přístup ve spolupráci s investičním odborem k tvoření plánu oprav a investic v jednotlivých letech. V letech 2006 – 2010 byla postavena mateřská škola U Tyršovy školy, zrekonstruována mateřská škola U Santošky, vybudováno Komunitní centrum u ZŠ Grafická, zrekonstruovány budovy ZŠ Weberova, zatepleny střechy FZŠ Barrandov, v jejím odloučeném pracovišti Záhorského byla zateplena fasáda, vyměněna okna. Rekonstrukce kuchyně byla provedena v MŠ Kurandové, MŠ Lohniského 830, MŠ Tréglova, MŠ Kroupova, velká rekonstrukce v MŠ Peroutkova, oprava rozvodů ZTI v ZŠ a MŠ Barrandov, generální oprava elektroinstalace FZŠ Drtinova. A to je pouze dílčí výčet dalších oprav a investic, které byly realizovány. V září 2010 bude provedena do provozu víceúčelová sportovní hala při ZŠ a MŠ Radlická.

 

Podpoříme začlenění handicapovaných dětí do předškolních a školních zařízení.

Městská část podporuje nejen individuální integraci do běžných tříd, např. MŠ Nad Palatou, MŠ Lohniského 851, ale i integraci speciálních paralelních tříd jako jsou v MŠ Trojdílná. Individuální integrace žáků s handicapem je běžná na všech 13 základních školách. Velké zkušenosti s individuální integrací mají FZŠ Barrandova ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. Speciální třídy v tomto období zřizují ZŠ Grafická a ZŠ Plzeňská. Byly zřízeny bezbariérové přístupy ve FZŠ Barrandov, ZŠ a MŠ U Tyršovy školy a MŠ Nám. 14. října. Pro integrované žáky ředitelé škol zajišťují asistenty pedagogů.

 

Podpoříme integraci národnostních menšin do vzdělávacího systému, např. podporou vzniku tzv. nultých ročníků při základních školách.

I v tomto volebním období městská část podporovala tzv. komunitní školu ZŠ Grafická s výrazným zastoupením národnostních menšin, hlavně romského etnika. Paní ředitelka zajišťuje vysoký standard vzdělávací nabídky, ale i materiálně technické zázemí pro tyto žáky ( přípravná třída, speciální třídy, komunitní centrum ) a získává v rámci grantového řízení nemalé finanční prostředky na podporu tohoto projektu. Základní školy, např. ZŠ Kořenského, FZŠ Barrandov, ZŠ a MŠ Chaplinovo nám., ZŠ a MŠ Santoška, věnují velkou pozornost začleňování národnostních menšin ( Ukrajinci, Rusové, Slováci, …) do běžného vzdělávacího procesu a kladou velký důraz na rychlé a kvalitní zvládání českého jazyka.

 

Budeme pokračovat v každoroční pomoci s obnovou hardwarového i softwarového vybavení PC učeben ve školských zařízeních a s tím spojeného prohloubení počítačové gramotnosti dětí a mládeže.

V tomto čtyřletém období jsme již opustili od vybavování jednotlivými komponenty IT a školy se vybavují kompletními počítačovými učebnami.

2008 – ZŠ Weberova, ZŠ a MŠ Radlická, ZŠ Plzeňská, ZŠ Kořenského

2009 – ZŠ Waldorfská, ZŠ a MŠ Radlická, ZŠ a MŠ U Santošky, v grantovém řízení bylo vybaveno 5 mateřských škol zřízených při základních školách IT sety

2010 – ZŠ a MŠ Chaplinovo nám., ZŠ Podbělohorská, ZŠ Nepomucká

Průběžně se vyhodnocují vložené finanční prostředky na jednoho žáka, Odbor školství a kultury vede přehled také o vybavení a požadavků ředitelů.

 

Grantový systém zaměříme na podporu volnočasových aktivity škol, školních družin a klubů.

Každoročně v grantovém řízení jsou přidělovány finanční prostředky na podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu v oblastech : volný čas dětí a mládeže, tělovýchova a sport, vzdělávání, sport, volnočasové aktivity škol a školských zařízení, podpora účasti škol a školských zařízení na prezentaci v soutěžích ve státech EU. Přidělené finanční částky, které ročně představují cca 2 miliony korun jsou nezbytné k provozu neziskových organizací. V letošním roce byly poprvé přiděleny i granty na podporu prezentace ZŠ ve státech EU.

 

Připravíme rekonstrukci zahrady v mateřské škole v Peroutkově ul.

Rekonstrukce zahrady včetně vybudování příjezdové cesty byla dokončena v roce 2007. Dále byly zrekonstruovány zahrady a hřiště :

2008 – MŠ Hlubočepská, Záhorského 887, ZŠ Kořenského

2009 – MŠ Nad Palatou, MŠ U železničního mostu, ZŠ a MŠ Chaplinovo nám

2010 – MŠ Kroupova, MŠ Kudrnova, MŠ Trojdílná

 

Připravíme projekt a zahájíme postupnou rekonstrukci tělocvičen v základních školách a výstavbu tělocvičen v základní škole v ulici Radlická a Plzeňská.

Postupná rekonstrukce byla zahájena :

2007 – ZŠ Nepomucká, ZŠ Grafická

2008 – ZŠ a MŠ CHaplinovo nám., ZŠ Kořwenského, ZŠ a MŠ U Santošky

2009 – zahájení výstavby tělocvičny ZŠ a MŠ Radlická ( dokončení srpen 2010 )

ZŠ Plzeňská bude řešena v rámci rekonstrukce Košíř, ZŠ Podbělohorská v současné době bude zahájena výstavba, ZŠ a MŠ U Tyršovy školy – je zpracována dokumentace

 

Zahájíme rekonstrukci školní družiny při ZŠ U Tyršovy školy.

Pavilon prvního stupně ZŠ a školní družiny v ZŠ a MŠ U Tyršovy školy byl dokončen v roce 2008

 

Připravíme tříletý plán rekonstrukcí předškolních a školních zařízení.

Každoroční technické prohlídky školských objektů dávají dobrý základ pro dlouhodobý plán oprav a investic. V současné době je zpracován nejen plán na rok 2011, ale i vypracován plán do roku 2015 a orientační plán na rok 2016.

 

V rámci realizace projektu JPD3 zajistíme dlouhodobé vzdělávání pedagogů.

Městská část obdržela v roce 2006 grant EU – JPD 3 Vzdělávací procesy s inovací pedagogické práce realizovaný v období od 1.11.2006 do 30.8.2008. Projekt byl realizován na základě velmi dobré spolupráce pracovníků Úřadu městské části, ředitelů škol, v neposlední řadě také širokou základnou pedagogických pracovníků těchto škol. Přínosem projektu bylo setkávání pedagogů na výměna zkušeností, ale především kvalitní příprava školních vzdělávacích programů. Na tento projekt bylo navázáno dalším vzděláváním pedagogů.

 

Bude i nadále podporovat rozvoj soukromého středního i vysokého školství v Praze 5.

V tomto volebním období nebyly k dispozici žádné nové prostory, kde by bylo možné umístit střední či vysokoškolské zařízení.

 

 

#7. Oblast rozvoje území

 

Budeme pečovat o dochovaná historická jádra bývalých samostatných obcí v katastrech MČ Praha 5. Podpoříme propojení programů regenerace památkových zón a Pražské památkové rezervace.

Plníme průběžně při všech projednávaných projektech. Sledujeme a posuzujeme rekonstrukce objektů i nové projekty na územích památkových zón a Pražské památkové rezervace (PPR), a v územích ve vztahu k nim (ochranné pásmo PPR).

Využili jsme programy regenerace městských památkových zón a Pražské památkové rezervace pro obnovu památkově chráněných objektů.

 

V rámci uzavřených dohod se budeme se aktivně podílet na přípravě rozvoje jižní části centra Smíchova na pozemcích Českých drah se snahou vybudování nového městského centra.

Po seznámení se s prvním návrhem řešení lokality v Urbanistické studii Smíchovské nádraží jsme rozhodli o potřebě vypracovat další ověřovací studii variantního řešení, zejména z důvodu, že se jedná o stěžejní prostor nejen v rámci MČ, ale také v celoměstském kontextu. Pro území ČD je zpracována nová studie, kterou obdržela městská část k vyjádření. Zadali jsme zpracování Ověřovací studie na celou jihovýchodní část území Smíchova. Studie je před dokončením. Po konzultaci se zpracovatelem nového územního plánu hl.m. Prahy (ÚP) bude následně dojednána jejich vzájemná koordinace s dopadem na projednávané změny v území č. Z 1267/06 SEA (VRÚ Smíchov-jih) a celoměstsky významná změna č. Z 2710/00, jejichž projednávání se účastníme. Koordinujeme další záměry a projekty v daném území (např. dostavby proluk Moulikova, Rozkošného, záměry IDS, Českých přístavů).

Projednali jsme a sledujeme návrh optimalizace traťového úseku ČD, návrh trasy VRT.

Paralelně jsme uplatnili připomínky k návrhu řešení tohoto území v Konceptu nového ÚP a dalších dokumentacích.


Zasadíme se o rozvoj území mezi Barrandovem a Holyní a prodloužení tramvajové tratě ve smyslu projednané dopravně urbanistické studie (Prodloužení TT Barrandov-Holyně-Slivenec).

Projednali jsme, připomínkovali a odsouhlasili studii s komplexním řešením prodloužení TT Barrandov-Holyně-Slivenec, která byla podkladem pro změnu ÚPn č. Z 1349/06. Sledovali jsme a vyjadřovali se k projednávaní uvedené změny, která je již t.č. schválena. Schválená změna ÚPn podstatně zmenšuje rozsah stavební uzávěry a uvolňuje území k zástavbě. Projednali jsme a připomínkovali souběžně navrhovanou projektovou dokumentaci (PD) prodloužení tramvajové trati, požadovali jsme doplnit jí o komplexní řešení včetně komunikací a inženýrských sítí. Aktualizovaný projekt se připravuje.

Pro část území, na kterém jsme navrhovali veřejně prospěšnou stavbu (VPS) Barrandovský park, ZHMP schválilo zadání celoměstsky významné změny ÚPn č. Z 2753/00 - Návrh veřejného parku na území MČ Praha 5. Zadali jsme zpracování studie, která je podkladem k projednávání změny.

Projednali jsme několik dílčích projektů, vedoucích k dořešení území sídliště Barrandov (např. projekt Villa domy Barrandov, který obsahuje i realizaci parkových ploch při ulicích Kurandové a Borského), včetně revitalizace nebo obnovy hřišť a sportovišť (např. ZŠ Chaplinova, veřejná dětské hřiště – Wassermannova), chodníků, veřejných prostranství (probíhá revitalizace Tilleho náměstí, obnova zeleně na Trnkově náměstí, připraveny jsou další studie dořešení a zkvalitnění sídliště.


Podpoříme dořešení území Radlické kotliny včetně rozvojových ploch a revitalizace průmyslových ploch a jejich začlenění do městské struktury.

Projednali jsme, připomínkovali a podpořili návrh revitalizace Radlického údolí v Konceptu nového ÚP jako významné přestavbové území.

Podpořili jsme změny ve využití území v okolí stanice metra Radlická, čímž jsme přispěli k realizaci budovy ústředí ČSOB, která je významným pilotním projektem v území Radlického údolí. Součástí realizace stavby je přínosně revitalizována přilehlá část území pod Malvazinkami.

Zasadili jsme se o prodloužení TT Radlice a zvažujeme její další prodloužení západním směrem do nově přepokládaných zastavitelných území.

V území t.č. probíhá dostavba ZŠ Radlická s výstavbou tělocvičny, projednání projektu obytného souboru Na pláni, bytového domu v Radlické ulici, Na vysoké, realizovány byly dostavby volných proluk (Na Laurové, Na Neklance, dostavba areálů Foja a Premboke Jinonice).

Projednali jsme a podpořili novou studii přestavby ploch průmyslového areálu Walter, které se uvolňují v důsledku útlumu a přesunu výroby, při sledování i dalších změn v území s ohledem na zájmy obyvatel a rozvoj MČ. Nové řešení je potvrzeno v již schválené změně ÚPn (Z 1898/07).

Podnítili jsme projednání změny ÚPn (Z 1824/17), kterou je zrušena propojovací komunikace Na Farkáně, za souběžného dohledání variantního způsobu dopravní obsluhy území ve spojitosti s revitalizací areálu Walter, bez negativních dopadů na obytná území. Tím jsme dosáhli zklidnění území Na Farkáně a současně umožnili využití blokovaných pozemků k doplnění rezidenční výstavby.

Projednali jsme a projednáváme dílčí návrhy staveb na území areálu Walter a koordinujeme je se zájmy městské části, včetně přijatelných dopadů ŽP (administrativní stavba Q, rekonstrukce komunikací a nové řešení komunikačního systému).

Projednali jsme a připomínkovali do Konceptu nového ÚP využití území Dívčích Hradů, které je významným rozvojovým územím městského i krajinného charakteru a územní rezervou pro zástavbu.

MČ Praha 5 podala podnět na projednání změny územního plánu – stabilizaci území na severním svahu Dívčích Hradů, čímž podpořila zájem jednotlivých vlastníků pozemků a investorů. Zadali jsme zpracování studie, která prověřuje možnosti využití tohoto území, uvolněné ze stavební uzávěry v důsledku výběru segregované trasy Radlické radiály.


Podpoříme realizaci Radlické radiály ve smyslu zájmů městské části a obyvatel dotčených území.
Podporujeme realizaci Radlické radiály ve smyslu zájmů městské části a obyvatel dotčených území. Sledujeme přípravu stavby, jejíž realizace podléhá systému priorit dopravních staveb na území hl. m. Prahy.

Zasadili jsme se o schválení segregované varianty vedení Radlické radiály. Nadále sledujeme vývoj záměru, zúčastňuje se výrobních výborů k projektové přípravě stavby. S podstatními návrhy změn projektu nebo návrhy variantních řešení seznamujeme orgány městské části a přijímáme stanoviska vždy s ohledem na minimalizaci negativních dopadů této stavby a na zájmy městské části a obyvatel dotčeného území.

MČ Praha 5 v minulosti podpořila projekt průzkumné štoly v jižní části stavby, který se zatím nerealizoval.

MČ Praha 5 podává průběžně informace obyvatelům a investorům v rámci písemných nebo ústních dotazů.


Využijeme zpracované územně plánovací podklady (urbanistické studie Smíchov-jih, Radlice-Jinonice a Pražská památková rezervace) při posuzování dostaveb jednotlivých částí těchto území.

Uvedené studie jsme využili jako podkladu pro zpracování námětů možného rozvoje jednotlivých částí území. Na základě jejich posouzení jsme zadali zpracovat ověřovací studie vybraných území (Smíchov, Dívčí Hrady-sever). Materiály využíváme pro posuzování projednávaných územně plánovacích podkladů – ÚPP (např. Územně analytické podklady) a územně plánovacích dokumentací - ÚPD (např. Zásady územního rozvoje, Koncept územního plánu hl.m. Prahy) a dalších podkladů, zpracovávaných HMP, posuzování změn a úprav ÚPn. Slouží při posouzení, projednávaní a podpoře záměrů a projektů, v souladu s potřebami rozvoje území a zájmy městské části (např. areál Walter vč. reorganizace dopravní obsluhy, přemístění žel. stanice Jinonice, budova nového ústředí ČSOB, prodloužení TT Radlice, rekonstrukce areálu Foja, dostavba Sportovního areálu Radlice, dostavba ZŠ Radlická).

Sledujeme projednání změn, týkající se území Smíchova (Z 1267/06 a CVZ Z 2710/00 - revitalizace území), jejich vzájemnou koordinaci a koordinaci záměrů využití území.


Vytipujeme území vhodné k zástavbě a zajistíme projektovou přípravu a realizaci staveb pro bydlení a rozvoj ploch pro rekreaci, oddech a sportovní aktivity.

Po provedení protipovodňových opatření je připravována regenerace vltavského nábřeží jako důležitého městského prostoru pro denní relaxaci. V území je prověřováno vedení cyklistické trasy. Tyto záměry jsou sledovány i při projednávání projektů v daném území (např. letní pláž, sportovní hřiště se zázemím, změny využití území, návrhy staveb).

Připravili jsme nebo projednali studie využití území, vhodných pro investice městské části nebo privátních subjektů s preferencí bydlení, rozvoje zeleně a zón oddechu v jednotlivých lokalitách (např. sídliště Barrandov, Hlubočepy a Prokopské údolí). Navrhli jsme a prosazujeme vznik veřejného parku na Barrandově s využitím pro sport a rekreaci, včetně propojení s územím Prahy 13. Sledovali jsme návrh k rekreaci v přírodním rázu a jejich zohlednění do ÚPn nebo Konceptu nového ÚP (např. v Prokopském údolí).

Podali jsme podnět na úpravu funkčních ploch v oblasti ulic Peroutkova, Jinonická, který je akceptován v konceptu ÚP na základě zadané a zpracovávané Studie Peroutkova. Předmětem byl návrh bydlení včetně bydlení pro seniory a řešení volnočasových ploch.

Projednali jsme projekt Sportovní areál Hlubočepy (při tramvajové zastávce Hlubočepy)

Podali jsme podnět na projednání změny územního plánu – stabilizaci území na severním svahu Dívčích Hradů, čímž podpořila zájmy jednotlivých vlastníků pozemků a investorů. Zadali jsme zpracování studie, která prověřuje možnosti využití tohoto území, uvolněné ze stavební uzávěry v důsledku výběru segregované trasy Radlické radiály.

MČ podpořila zpracování paralelní studie na FA ČVUT jako diplomního projektu.

Revitalizace Pavího vrchu je podmíněno vyřešením vlastnických vztahů, jež probíhá. Celková revitalizace území je řešena v přípravné studii. Podobu území doplňuje projekt dostavby areálu Ministerstva vnitra.

 

Zajistíme přípravu projektu pro rekreační využití v lokalitě "Dívčí hrady" za účelem ochrany Prokopského a Dalejského údolí.

V předchozích letech jsme zamítli nevhodný záměr využití jižního území Dívčích Hradů pro umístění stanice handicapovaných zvířat.

Požadavek na využití části území Dívčích Hradů pro rekreační využití jsme uplatnili při projednávání Konceptu nového ÚP a tento záměr sledujeme průběžně.

 

Připravíme další urbanistické studie území vhodných pro investice městské části i privátních subjektů s preferencí bydlení, rozvoje zeleně a zón oddechu v lokalitách Barrandov-Hlubočepy, Jinonice-Radlice (Dívčí hrady), Košíře-Motol.

Možný rozvoj území byl předmětem zpracovaných Námětů do nového ÚP.

Zadali jsme zpracování studie Dívčí Hrady-sever, která prověřuje možnosti využití tohoto území, uvolněné ze stavební uzávěry v důsledku výběru segregované trasy Radlické radiály

Podpořili jsme zpracování paralelní studie na FA ČVUT jako diplomního projektu.

Zadali jsme zpracování a projednali Objemovou studii Nové Košíře s vytipovanými volnými plochami území přiléhající k ulicím Plzeňská, Vrchlického, s návrhem jejich využití s cílem rehabilitace ulice Plzeňská na městskou třídu. Posoudili jsme dílčí Studii Zóna Hlaváčkova – základní regulace, včetně dopravní koncepce. Studie zohledňují názory, záměry a zájmy městské části na využití území. Studie jsou podkladem pro posuzování a koordinaci záměrů a projektů v daném území.

Pro území sídliště Barrandov je zpracovaná studie veřejného parku a studie rehabilitace dílčích území (lokalita Werichova).

Zadali jsme studii dotvoření vstupních prostor Hlubočep.

 

Připravíme koncepci rozvoje sportu, volnočasových aktivit a oddechu v jednotlivých lokalitách městské části, jako např. již schválená koncepce rozvoje těchto aktivit v lokalitě Košíře-Motol.

viz bod 7 a oblast ŽP – OMZ, OIV

 

Budeme jednat s privátními subjekty o možnosti výstavby víceúčelového sálu (film, divadlo, koncert) na sídlišti Barrandov, lokalita Tilleho nám.

viz oblast investic

 

 

Nad rámec programu

 

Důležitým bodem v oblasti rozvoje území je rozhodnutí ZHMP o pořízení nového územního plánu hl.m. Prahy (ÚP) usnesením č. 7/1 dne 31.5.2007. Do současné doby proběhlo projednání Návrhu zadání a veřejné projednání Konceptu. V této souvislosti jsme zadali zpracování Námětů k ÚP a návazné ověřovací studie vybraných částí území, které slouží jako podklad ke zpracovávanému ÚP. Z platnosti nového stavebního zákona vyplynulo pořízení nových druhů podkladů a dokumentací (zásady územního rozvoje, územně plánovací podklady). Souběžně probíhá projednání rozpracovaných změn stávajícího ÚPn (revize ÚPn, Z/06, Z/07, Celoměstsky významné změny I, II, III). Projednání těchto materiálu jsme se aktivně a zodpovědně věnovali a věnujeme.

Zasadili jsme se a podpořili přípravu a následně výstavbu prodloužení trasy metra A do prostoru FN Motol v rámci realizace 1. etapy výstavby. Stanice má důležitý význam pro dopravní obsluhu také v širším územním kontextu.

Vývoj území sledujeme a projednáváme další související projekty – ověřovací studie vedení tramvajového propojení Plzeňské ulice a Vypichu ulicí Kukulovou, návrh trasy Břevnovské radiály, prosazujeme dopravní propojení Kukulovy ulice s Břevnovskou radiálou,.

Paralelně uplatňujeme připomínky k návrhu řešení tohoto území v Konceptu nového ÚP.

Projednáváme, připomínkujeme a sledujeme návrh rozvoje dopravních staveb – Pražský okruh - vnější silniční okruh v úseku Slivenec-Lahovice-Jesenice s cílem odlehčit dopravním zátěžím v oblasti Barrandova a tím zkvalitnit životní prostředí městské část, realizace a zahájení provozu 09/2010, dopravní mostní propojení mezi Prahou a Prahou 4, optimalizaci jednotlivých železničních traťových úseků s dopadem na území MČ (Nové železniční spojení Praha – Beroun).

Zpracována a projednána je analýza dopravy v klidu a pasport parkovacích míst na místních komunikacích na vybraném území MČ Praha 5.

 

 

#8. Oblast investic

 

Realizujeme projekt „Zlepšení ovzduší v Praze 5“ do standardu obvyklého v zemích EU.

Projekt je připraven k realizaci. Poslední žádost o spolufinancování akce z dotačního fondu byla podána na základě nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 v tzv. přechodovém období. Akce je připravována od roku 2004, kdy byly vypsány v Operačním fondu MŽP ČR dotační programy. Projekt nebyl v roce 2008 podpořen z důvodu neuznatelnosti nákladů na tzv. „housing“ v rámci Fondu soudržnosti. Bude znovu předložen v případě změny dotační legislativy, která bude doprovázena následnou úpravou programového dokumentu OP ŽP v oblasti „Zlepšení ovzduší“.

 

Budeme i nadále pokračovat v investicích do bytového fondu v majetku městské části a hl.m. Praha mimo připravovaný projekt rekonstrukci.

Ve volebním období 2006- 2010 bylo vynaloženo celkem 758.340,57 tis. Kč na investice v kapitolách doprava, školství, zdravotnictví, bezpečnost a veřejný pořádek, kultura, bytové hospodářství a místní hospodářství.

Probíhá postupná modernizace výtahů v objektech v majetku MČ Praha 5 (např. v objektech Stroupežnického 590/22, 2326/24 a 2324/28, Zdravotnické středisko Krškova 807/21, Nádražní 175/15). Nově byly vybudovány výtahy v domech Janáčkovo nábřeží 29/1072, 84/9a 479/37, Svornosti 1497/1, Náměstí 14. října 159/6, 157/7 a 153/8, Stroupežnického 2327/28 a Štefánikova 259/51. Dále se provádí zateplování střech a plášťů budov dle doporučení energetických auditů (K Vodojemu 201/3 a 205/5, Zahradníčkova 1125/16, Švédská 35 a 37). Byla dokončena rekonstrukce objektu Mrázovka čp. 964 na bytové jednotky. Každoročně se rekonstruují uvolněné bytové jednotky (Plzeňská 209, 213, 211, 129, 215, 381, 442, 445, Zubatého 10, Nepomucká 4, Na Skalce 1, Nádražní 48/92, Štefánikova 51, Musílkova 302/1) a provádí se modernizace kotelen včetně rozvodů ústředního topení. Připravuje se celková revitalizace domů města Košíř (Plzeňská čp. 442 a 445). V roce 2009 proběhla rekonstrukce bytového domu Janáčkovo nábřeží 29/1072. V ulicích Děvínská a Šárčina a v části Slivenecké byla provedena dostavba chybějící infrastruktury (kanalizační řad).

Dále byly provedeny stavební úpravy nebytových prostor v domě Mahenova 4 pro potřeby protidrogového centra, prádelna v Holečkově ul. 38 byla upravena na Komunitní centrum a v přízemí Polikliniky Barrandov vznikla nová služebna městské policie.

 

Připravíme tříletý plán rekonstrukcí předškolních a školních zařízení.

Ve volebním období 2006 – 2010 byl kladen velký důraz na opravy škol a dalších školních zařízení. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce kuchyně a komunikačních chodeb v MŠ U Krtečka. Dále byla postavena půdní vestavba herny dětí v MŠ U Santošky a ZŠ Nad Laurovou 1983/1, kde byly navíc doplněny herní prvky na zahradě. U MŠ Holečkova bylo vybudováno dětské hřiště.

Na objektu ZŠ Weberova 1090/1 byla provedena kompletní výměna lehkých obvodových plášťů (původně aletické panely s azbestem v havarijním stavu) vč. výměny oken na všech pavilonech školy kromě pavilonu bazénu, kde je plánována přístavba šaten pro dospělé.

Rekonstrukce plotu a opěrné zdi proběhla v ZŠ Waldorfská. U téže škole (objekt Mezi Rolemi) byla nainstalována plynová kotelna. Byla provedena rekonstrukce střechy MŠ Podbělohorská včetně zateplení stropu. Střechy byly opraveny i v objektu ZŠ Záhorského (včetně zateplení fasády) a na některých pavilonech ZŠ V Remízku. V ZŠ Drtinova byla zřízena vlastní plynová kotelna a objekt byl odpojen od distribuční kotelny vedlejšího SOU, která byla v havarijním stavu. Bylo vybudováno několik bezbariérových přístupů do škol včetně plošin (ZŠ U Tyršovy školy, FZŠ V Remízku a MŠ Nám. 14. října).

V MŠ DUHA Trojdílná 1117 proběhla rekonstrukce teras a dispoziční úpravy pro vybudování nové třídy. Probíhá rekonstrukce vybydleného objektu Nepomucká 5, ve kterém sídlila dílna občanského sdružení Šance, na mateřskou školku. Investiční odbor nyní připravuje také vybudování nové třídy a rekonstrukci kuchyně v objektu MŠ Pod Lipkami 3183/5.

 

Dokončíme již zahájené investiční projekty, jako např. rekonstrukce stravovacích zařízení v základních a mateřských školách.

Rekonstrukce velkých stravovacích provozů v základních a mateřských školách, na které se vztahovaly nové hygienické předpisy Ministerstva zdravotnictví České republiky a směrnice Evropské unie, byly dokončeny v roce 2006. Ve volebním období 2006 - 2010 byly provedeny ještě rekonstrukce kuchyní v MŠ Hlubočepská 90, MŠ Kurandové 669 a Lohniského 830. V roce 2010 byly zahájeny rekonstrukce kuchyní v MŠ Kroupova 2775/2 a MŠ Nad Palatou 613/29 (včetně rekonstrukce chodeb). Na příští volební období je připravena rekonstrukce kuchyně v ZŠ Weberova 1090/1.

 

Zahájíme rekonstrukci školní družiny při ZŠ U Tyršovy školy.

V roce 2007 byla v areálu ZŠ a MŠ U Tyršovy školy 430/1 dokončena výstavba nového pavilonu mateřské školky, o rok později byl do užívání předán pavilon družiny.

 

Dokončíme rekonstrukci bazénu v základní škole Weberova, tak, aby mohl sloužit k plavání našich občanů v lokalitě Košíře-Motol.

Bazén ZŠ Weberova využívají i další školská zařízení. Proto byla podána žádost o grant MHMP ve výši 3 587 761 Kč - projekt č. III. Provoz veřejně přístupných plaveckých bazénů. Počítá se s přístavbou šaten a sociálního zázemí pro dospělé. U projektu není vyžadována spoluúčast městské části ani školy.

 

Připravíme projekt a zahájíme postupnou rekonstrukci tělocvičen v základních školách a výstavbu tělocvičny v základní škole Radlická a Plzeňská

V roce 2007 proběhla rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Nepomucká 39/1, o rok později pak byla provedena rekonstrukce 2 tělocvičen v ZŠ Kořenského 10. V současné době je připravena zadávací projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny v areálu ZŠ U Tyršovy školy a v areálu ZŠ a MŠ Podbělohorská. K realizaci je připraven také projekt Sportovního areálu ZŠ Chaplinovo náměstí.

V roce 2009 byla zahájena výstavba nové tělocvičny v areálu ZŠ Radlické 140/115 a bude dokončena v srpnu 2010.

 

Připravíme rekonstrukci zahrady v mateřské škole v Peroutkově ul.

Zahrada MŠ Peroutkova 24 byla zrekonstruována a osazena novými herními prvky. Dále zde bylo také přistavěno nové sociální zázemí. Proběhly také úpravy stávajících zařízení.

 

 

Připravíme a realizujeme (ve spolupráci s vybranými investory) výstavbu kluziště s ledovou plochou a výstavbu areálu pro minigolf v lokalitě Barrandov-Klukovice s využitím majetku městské části a hl. m. Praha.

Zatím nerealizováno.

 

Zajistíme realizaci projektů v oblasti sportu a volnočasových aktivit v lokalitě Košíře-Motol s využitím majetku městské části a hl.m. Praha, jako např. Karavan camp při Plzeňské ulici.

Zatím nerealizováno.

 

Připravíme rekonstrukci náměstí při ulici Kudrnova v lokalitě Motol, tzv. Knedlík.

Zatím nerealizováno.

 

Připravíme a s vlastníky okolních nemovitostí projednáme podíl městské části na financování rekonstrukce Tilleho náměstí v lokalitě sídliště Barrandov do 2 let.

Rekonstrukce Tilleho náměstí bude dokončena do konce tohoto volebního období.

 

Dokončíme rekonstrukci tzv. špejcharu v areálu letohrádku Bertramka, kde vznikne víceúčelový sál pro 150 návštěvníků.

MČ Praha 5 připravila studii na rekonstrukci objektu a požádala o státní účelovou dotaci. V roce 2009 však prohrála soudní spor s Mozartovou obcí o vlastnictví bývalé usedlosti. V prosinci 2009 byl areál Bertramky předán novému majiteli. Ve volebním období 2006 - 2010 byl zrekonstruován pozůstatek někdejší usedlosti Popelka - Sala terrena (ulice Na Popelce při čp. 215). Jednalo se zejména o statické zajištění kulturní památky, zasklení otvorů, zpřístupnění objektu a úprava vnitřního prostoru. Vznikl tak malý sál, který po úpravě okolí může sloužit i jako výstavní či koncertní síň.

 

Realizujeme rekonstrukci prostor v přízemí budovy úřadu ve Štefánikově ul., kde vznikne plnohodnotný prostor pro pořádání výstav, informační centrum a jiných akci městské části.

V objektu Štefánikova 13,15 byly provedeny úpravy pro vydávání e-pasů, v roce 2008 byly provedeny stavební úpravy fasád výstavní síně a suterénu a prostor po vystěhování MP na informační centrum. Posléze bylo však přestěhováno na adresu Štefánikova 30. V přízemí objektu pak v souvislosti s projektem Czechpoint došlo k navýšení počtu přepážkových pracovišť. Dále byly zmodernizovány oba osobní výtahy. Pro zlepšení poskytovaných služeb byl nainstalován vyvolávací numerický systém.

 

Připravíme plán investic do rozvoje a rekonstrukcí vnitrobloků, ploch veřejné zeleně, které budou v majetku městské části.

Zatím nerealizováno.

 

Provedeme rekonstrukci stávajícího kinosálu v základní škole na Chaplinově nám., aby sloužil i široké veřejnosti.

Je připravena kompletní projektová dokumentace. Připraveno na investice v dalších letech.

 

Budeme aktivně vyhledávat a následně realizovat vybrané projekty společných investic městské části a privátních subjektů tzv. „PPP“.

Zatím nerealizováno.

 

 

#9. Oblast majetku, pr odejů a pr odejů oprávněným nájemcům

 

Dokončíme inventarizaci a evidenci zůstatkového majetku městské části.

 

Dokončíme pr odeje vybraného majetku oprávněným nájemcům dle schválených pravidel.

 

Doprodeje bytů v domech schválených k prodeji po bytech dle zákona 72/1999 a dle Zásad… z roku 2000 – všechny vybrané domy jsou již nabídnuty oprávněným nájemcům, MČ Praha 5 zbývá 38 bytových jednotek ve 31 domech, z toho u 4 bytových jednotek se v současné době dokončuje prodej. 17 bytů, kde nájemci neprojevili zájem o odkoupení ve lhůtě předkupního práva, bylo prodáno v nabídkovém řízení třetí osobě. Dokončuje se prodej nebytových prostor v domech privatizovaných již od r. 2000 dle Zásad… Z původních 157 nebytových prostor jich zbývá k doprodeji v tomto období 8, prodej byl zahájen u 2 nebytových prostor a k dokončení jich zbývá ještě 6; dokončil se prodej nebytových prostor u domů schválených k privatizaci v roce 2005, probíhá prodej nebytových prostor v domech schválených k prodeji v roce 2007; z celkového počtu NP ve 12 domech, u kterých lze v současné době zahájit prodej, jich bylo prodáno 8, u jednoho se prodej dokončuje a 1 nebytový prostor si MČ Praha 5 ponechává ve svém vlastnictví. Doprodej domů dle zákona 72/1994 Sb. na sídlišti Barrandov (schválený v roce 2005) je téměř dokončen – všech 22 domů s 463 byty a s 9 NP bylo nabídnuto, celkem prodáno 443 bytů a všech 9 NP. Realizuje se prodej 29 domů s 571 byty jako celek oprávněným nájemcům dle Pravidel… schválených v roce 2005, nyní je prodáno oprávněným nájemcům 27 bytových domů s 581 byty, 1 dům je v nabídce a oprávnění nájemci již vyjádřili zájem o koupi a zakládají právnickou osobu, 1 dům zatím nelze nabídnou z důvodu rozestavěné půdní nástavby.

Pokračuje prodej 42 bytových domů schválených ZMČ Praha 5 v roce 2007 – 33 domů schválených k prodeji jako celek a 9 domů schválených k prodeji po bytech. Ze seznamu 33 domů bylo nabídnuto k prodeji celkem 29 domů, z toho je 20 domů s 331 bytovými jednotkami prodaných, u 1 domu se prodej dokončuje a u 1 domu oprávnění nájemci vyjádřili souhlas s prodejem. 4 domy nelze v současné době nabídnout k prodeji z důvodu dokončování výstavby půdních bytů, případně dořešení problémů bytového odboru, 4 domy (ul. Štěpařská) byly pro nezájem oprávněných nájemců ze seznamu vyřazeny, a proto probíhá nabídkové řízení na prodej třetí osobě, 3 domy byly přeřazeny do seznamu domů k prodeji po bytech – probíhají prodeje. V roce 2009 byl tento seznam ještě doplněn o 2 domy (Na Březince), kde u 1 domu se dokončuje půdní byt a 1 dům je již v nabídce. Z 9 domů schválených v roce 2007 k prodeji po bytech je prodej téměř dokončen prodej 4 domů (prodáno 70 bytů z celkového počtu 78), 4 domy zatím nelze nabídnou z důvodu dokončování výstavby půdních bytů a u 1 domu (2664 Na Cihlářce) se řeší majetkové záležitosti. V roce 2009 byl seznam rozšířen o 3 domy (Vrchlického), kde nyní probíhá prodej – z celkového počtu 59 bytových jednotek je prodáno 5 bytů, u dalších 38 je schválen záměr prodeje a probíhá nabídkové řízení. V září 2009 byl schválen záměr prodeje 6 domů podle zákona č. 72/1994 Sb. Byla podepsána mandátní smlouva s fy Centra a.s. na zajištění prodeje. V současné době byly u 3 domů rozeslány oprávněným nájemcům bytů nabídky k odkoupení a připravuje se nabídkové řízení na prodej nebytových prostor v těchto domech. V březnu 2010 bylo do tohoto seznamu přeřazeno dalších 9 domů v lokalitě Zahradníčkova – je dokončeno zpracování Prohlášení vlastníka a připravuje se schválení záměru a nabídky k odkoupení oprávněným nájemcům. Podílové domy (půdní vestavby v majetku Bytového družstva) – 1. Zahradníčkova – celkem 18 bytových jednotek ve 3 domech, 13 bytů je již prodaných. 2. Šmukýřka – celkem 20 domů s 120 byty, 1 dům je prodaný, 1 nabídnutý a u většiny ostatních jsou dokončena Prohlášení vlastníka a Dohody o vypořádání spoluvlastnictví s Bytovým družstvem a předpokládá se, že do konce roku, případně počátkem roku 2011 se zahájí prodej. 3. V lokalitě Malvazinky, kde by měl proběhnout prodej v 6 domech (celkem 33 bytů), je zpracováno Prohlášení vlastníka a jedná se o způsobu vypořádání podílového spoluvlastnictví s Bytovým družstvem

 

 

Budeme pokračovat ve výkupu minoritních a pr odejích minoritních podílů u nemovitostí, ve které má městská část podílové vlastnictví se spoluvlastníky.

Byl uskutečněn prodej 15 podílů spoluvlastníkům nemovitostí. Došlo k odkoupení 1/3 menšinového podílu od spoluvlastníka domu.

Směna pozemků - v rámci vypořádání s restituenty ing. Boháčem a spol. došlo k uzavření směnné a kupní smlouvy na pozemky v lokalitě Císařka k.ú. Smíchov a MČ získala do vlastnictví pozemek tvořící polovinu hřiště TJ Košíře.

Prodeje pozemků – jedná se o pozemky pod stavbami jiných vlastníků a menší pozemky nebo jejich části, které jsou související nebo přilehlé k nemovitostem jiných vlastníků.

Byl realizován prodej:

 • 23 id. podílů pozemků většinou v ul. Podbělohorská a Zdíkovská souvísejících s rodinnými domy jejich vlastníkům a spoluvlastnici volných pozemků
 • 26 pozemků souvisejících s rodinnými domy nebo zastavěných rodinnými domy
 • 23 pozemků bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků z privatizace
 • 19 pozemků pod garážemi jiného vlastníka
 • 6 stavebních pozemků
 • 4 pozemky zastavěné domy ve vlastnictví jiných právnických osob
 • 2 pozemky byly převedeny na obec Chrášťany
 • 2 smlouvy o věcném břemeni

 

 

Realizujeme pr odeje takového majetku městské části, kde nejsme schopni zajistit efektivní správu a nezbytné investice.

V tomto období bylo dokončeno 13 prodejů domů, dva domy ve Vltavské jsou v současné době v nabídkovém řízení, 4 okály ve Štěpařské – po opakovaném záměru prodeje bude rada a zastupitelstvo schvalovat nového kupujícího.

 

Připravíme střednědobý a dlouhodobý plán oprav a udržování svěřeného majetku.

 

Budeme dbát na efektivní správu ponechaného majetku.

 

Připravíme další nabídku prostor vhodných ke zbudování půdních vestaveb v domech, které zůstanou v majetku městské části nebo hl.m. Praha.

V tomto prvním volebním období bylo schváleno dalších 12 půdních prostor v objektech MČ Praha 5 pro vybudování půdních vestaveb a jejich záměr se již začíná realizovat.

RMČ schválila zadání studii k realizaci nástaveb a vestaveb na domech v ulici Zahradníčkova k.ú. Motol a v ul. Lumiérú k.ú. Hlubočepy

 

Budeme i nadále provádět důslednou kontrolu správních firem a budeme vyvozovat důsledky ze zjištěných vad v jejich činnosti.

 

Budeme hledat a získávat vhodný majetek, jako např. výkupem pozemků k realizaci projektů a cílů, dlouhodobým pronájmů apod.

Výkup pozemků - z důvodu vysokých finančních požadavků či nezájmu spoluvlastníků nebyl realizován. Prioritou RMČ bylo odkoupení pozemků od spoluvlastníků u ZŠ v Beníškově ulici, v jednání se spoluvlastníky (s fyzickými osobami) nedošlo k dohodě. Podařilo se ale vykoupit pozemek č.parc. 1544/4 k.ú. Košíře o výměře 353 m2 od spol. s r.o. IKANO Properties, který je součástí areálu MŠ Beníškové.

Projekt Nové Košíře – po náročných jednáních mezi MČ Praha 5 a MHMP, došlo ke svěření další části pozemků nutných k realizaci tohoto projektu. Připravují se smlouvy o pronájmu těchto pozemků, aby mohl investor dále jednat o realizaci projektu.

 

Provedeme pomocí externího subjektu postupnou revizi právní i obsahové kvality městskou částí používaných dokumentu a smluv používaných k pronájmu a pr odejům majetku.

Realizace smluv o pronájmu a prodejích majetku MČ Praha 5 jsou konzultovány nebo v obtížnějších případech i realizovány právními kancelářemi. Rada vzala usnesením č. 25/790/2010 dne 22.6.2010 na vědomí nové vzory smluv týkající se prodeje majetku MČ Praha 5, pronájmu NP atd. pro potřeby ÚMČ Praha 5, vypracované AK Janstová, Smetana a Partneři. Průběžně dochází k soudnímu uplatňování nároků na úhradu pohledávek z titulu dlužného nájemného. V kooperaci se správní firmou Centra, a. s. probíhají práce na přípravě podkladů k odepsání části smluvních pokut, jejichž výše byla pro rozpor s dobrými mravy rozhodnutím RMČ snížena.

 

 

Nad rámec programu

 

RMČ se zabývala dlouhodobými pronájmy a využitím pozemků MČ Praha 5. Byla provedena kontrola užívání tohoto majetku, jejímž výsledkem je ukončení dlouhodobého užívání pozemků v areálu auto kempu Motol USK Praha a neprodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemků v areálu golfového hřiště Golf Clubu Praha. V případě obou areálů RMČ připraví zveřejnění nové soutěže na jejich užívání s důrazem na dlouhodobý rozvoj těchto lokalit.

 

RMČ věnovala pozornost i v současné době probíhajícím projektům na majetku MČ, jako jsou projekty rozvoje areálu polikliniky v Kartouzské, revitalizace Osady Buďánka a projekt Nové Košíře.

Za období 2006-2010 bylo uzavřeno celkem 41 nájemních smluv a 61 dodatků ke smlouvám na pozemky ve vlastnictví MČ Praha 5.

MČ je také nájemcem 4 pozemků, 3 nájemní smlouvy byly uzavřeny v tomto období.

 

Areál polikliniky Kartouzská – v souladu s dohodou o výstavbě uzavřenou mezi MČ Praha 5 a firmou Medifin byla v 03/2010 dokončena a zkolaudována stavba Pavilonu JIH.

RMČ schválila projekt na vybudování nového objektu vstupu do polikliniky, realizaci půdních nástaveb ze strany společnosti Medifin, a.s. v Pavilonu B dle stavebního povolení, vzala na vědomí studii Pavilonu Sever předloženou společností Medifin, a.s. a byla zahájena technická příprava na revitalizaci objektů budov A.

V současné době je zveřejněn záměr prodeje zastavěného pozemku pod pavilonem JIH.

 

Revitalizace Osady Buďánka – pokračuje dopracování stávající studie, do které budou zahrnuty všechny připomínky příslušných orgánů a institucí. RMČ předpokládá, že po jejím odsouhlasení budou zahájeny projektové a realizační přípravy pro dokončení tohoto úkolu.

 

 

#10. Oblast sociální, sociálních služeb, podpora rodiny a seniorů, zdravotnictví

 

Podpoříme vhodnou integraci zdravotně postižených dětí do předškolních zařízení a do škol a budeme finančně přispívat na osobní asistenci k těmto dětem.

Integrace zdravotně postižených dětí, která byla a je realizována v předškolních a školních zařízeních zřizovaných městskou částí, přinesla kladné výsledky pro další vývoj dětí, které mohly být zařazeny do kolektivů ostatních dětí. Individuálním přístupem a asistenční pomocí mohou handicapované děti dosáhnout plnohodnotného života a vzdělání. Městská část podporuje nejen individuální integraci do běžných tříd, např. MŠ Nad Palatou, MŠ Lohniského 851, ale i integraci speciálních paralelních tříd jako jsou v MŠ Trojdílná. Individuální integrace žáků s handicapem je běžná na všech 13 základních školách. Velké zkušenosti s individuální integrací mají FZŠ Barrandova ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. Speciální třídy v tomto období zřizují ZŠ Grafická a ZŠ Plzeňská. Byly zřízeny bezbariérové přístupy ve FZŠ Barrandov, ZŠ a MŠ U Tyršovy školy a MŠ Nám. 14. října. Pro intergované žáky ředitelé škol zajišťují asistenty pedagogů.

 

Nadále budeme finančně přispívat na ozdravné pobyty dětí.

Na základě předložení projektů reagujeme formou neinvestičního příspěvku na konkrétní žádosti o příspěvek na ozdravný pobyt.

 

Zasadíme se, aby děti vyrůstající v ústavech po dosažení jejich plnoletosti měli kvalitní startovací podmínky při hledání bydlení a zaměstnání.

Nabídka na poskytnutí bytu a pomoci při hledání zaměstnání je připravena ve spolupráci s bytovým a sociálním odborem, lze ji považovat za celopražskou službu,neboť na úrovni MČ je míra poptávky po službě nízká.

 

Zajistíme pečovatelskou službu při onemocnění matky samoživitelky.

Poskytování konkrétní služby je v nabídce, míra poptávky je nízká.

 

Pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zajistíme jejich plnohodnotný vstup do školy pomocí přípravných tříd vč. osobní asistence. Budeme podporovat tyto děti v dalším navazujícím vzdělání na středních školách či odborných učilištích.

Základní škola Grafická se stala komunitní školou včetně provozu Komunitního centra v Holečkově ulici, které působí při ZŠ Grafická. Jsou zde fungující přípravné nulté ročníky, které připravují děti pro vstup do prvních tříd. Celkem pro 105 dětí je městskou částí požadován příspěvek na asistenta pedagoga. ZŠ Grafická zaznamenala nárůst v počtu dětí přijatých na střední odborná učiliště i na střední školy. Škola má zpětnou vazbu na absolventy a dále s nimi spolupracuje hlavně na úrovni výchovného poradenství.

 

Zajistíme financování Občanské poradny, která bezplatně pomáhá v řešení otázek rodinného a pracovního práva.

Občanská poradna plně funguje, je zajištěna spolupráce poradny se sociálním a bytovým odborem.

 

 

Prostřednictvím Arcidiecézní charity poskytneme řešení krizové situace matek s dětmi vybudováním Azylového domu v Renoirově ulici na Barrandově.

V roce 2008 byl Azylový dům pro matky s dětmi otevřen, městská část přispívá na jeho provoz a funguje spolupráce se sociálním odborem. Současně je v nabídce Azylového domu i denní pobyt pro seniory.

 

Nabídneme komplexní pečovatelské služby a poskytování bezplatné domácí ošetřovatelské péče, aby mohl občan co nejdéle žít ve svém domácím přirozeném prostředí.

CSOP jako příspěvková organizace zajišťuje komplexní pečovatelské služby, domácí ošetřovatelskou péči, denní stacionář a odlehčovací služby. S přijetím zákona 108/2006Sb. o poskytování sociálních služeb byla organizace zaregistrována na tyto činnosti a byly vypracovány standardy kvality sociálních služeb. CSOP má v péči průměrně 1200 klientů ročně. Pečovatelská služba a domácí ošetřovatelská péče zajišťuje úkony současně i v bytech s pečovatelskou službou, které poskytuje ve spolupráci s bytovým odborem. Tyto byty v obecních domech jsou upravovány dle potřeb seniorů bezbariérově a je v nich upravena výše nájmu. Celkem jich bylo zřízeno a je v provozu 9. V domě v Zubatého ul., který plně slouží seniorům, byl zřízen i denní stacionář, je zde 24 hodinová služba vč. poskytování masérských služeb, pedikúry, koupání a praní prádla.

Žádostí o poskytnutí bytu v DPS k vyřízení je v současné době 10, to považuji za příznivý stav.

Pečovatelské a další služby jsou poskytovány klientům v jejich domácím prostředí, mají možnost i doprovodných služeb k lékaři a pokud zdravotní stav a vhodnost jejich bytu, tzn. velikost, výtah, atd. vyhovuje, není třeba je umisťovat do jiných zařízení, protože poskytovaná péče je komplexní a na vysoké odborné úrovni.

 

Budeme prohlubovat spolupráci s rodinou v péči o seniory nabídkou dočasné náhradní péče v Domě sociálních služeb či možnosti umístění do denního stacionáře.

Dům sociálních služeb na Neklance je klienty využíván, je jim k dispozici 29 míst s nepřetržitou péčí, vč. ergoterapie. V přidělování bytů DPS je uspokojivá situace, žadatelů je 10.

 

Budeme nápomocni při vyhledávání umístění seniorů do Domovů pro seniory.

Se změnou zákona 108/2006Sb. již městská část neeviduje a nepřijímá jednotlivé žádosti, tyto si zpracovávají přímo DS.

 

Pro ty seniory, kteří nemají dostatečné rodinné zázemí či žijí v nevyhovujících bytových podmínkách, zajistíme dle možností bydlení v upravených bytech s pečovatelskou službou.

Bytový odbor eviduje žádosti seniorů a upravené vytipované byty budou v září 2010 nabídnuty žadatelům. Nájemní smlouvy budou v režimu smluv na byt zvláštního určení, tzn. za zvýhodněnou výši.

 

Zajistíme zvýšení podílu neziskového sektoru na poskytování sociálních služeb a pomoci. Např. chráněné dílny, byty na půli cesty, azylové domy, domovy důchodců.

V Plánu udržitelného rozvoje byly identifikovány potřeby sociálních služeb. Neziskovému sektoru, který je schopen konkrétní službu zajistit, může městská část po předložení projektu na tuto činnost finančně přispět neinvestičním příspěvkem – grantem, či městská část přímo přispívá na provoz – Azylový dům pro matky s dětmi ( Barrandov, Arcidiecézní charita ).

 

Podpoříme služby sociální prevence zaměřené na skupiny dětí a mládeže.

Obsaženo v Plánu udržitelného rozvoje sociálních služeb 2009 – 2012, jedná se o službu, která poskytuje nabídku volnočasových aktivit těm, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. V Komunitním centru při ZŠ Grafická vzniklo občanské sdružení Prádelna, které právě rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži nabízí programy a aktivity.

 

Pro skupinu ohroženou drogami, závislým na drogách, budeme nadále spolupracovat s Kontaktním centrem v Mahenově ul.

V oblasti protidrogové politiky MČ Praha 5 vychází z Národní strategie protidrogové politiky a navazuje na Plán udržitelného rozvoje sociálních služeb 2009 – 2012. Dále vychází z konceptu ochrany veřejného zdraví, který byl definován WHO a tedy předmětem zájmu i EU, jehož cílem je zlepšovat zdravotní, sociální, ekonomické, bezpečnostní a trestněprávní podmínky, které ovlivňují zdravý vývoj jedince i společnosti. MČ se aktivně účastní tvorby protidrogové politiky na místní úrovni a podporuje programy, které řeší problémy spojené s užíváním drog, a tak doplňuje systém protidrogové politiky Hlavního města Prahy a České republiky. Přístup městské části v otázkách řešení této problematiky se snaží být komplexní, multidisciplinární a vyvážený, dochází ke spolupráci jednotlivých složek v této oblasti na všech úrovních. Přístup je rozdělen do tří klíčových oblastí :

Snižování nabídky drog – práce represívních složek, snižování kriminality spojené s užíváním drog ( úzká spolupráce z bezpečnostním výborem, oběma Policiemi )

Snižování poptávky po drogách – primárně preventivní programy a programy léčebné a resocializační, tzn. programy primární a sekundární prevence : ve školách, vzdělávání pedagogů, aktivní komunikace protidrogového koordinátora se školami, rozvoj a zkvalitňování poskytování odborných poradenských, sociálních, psychoterapeutických či podpůrných služeb s důrazem na sociální rehabilitaci občanů a jejich aktivní přístup. V roce 2009 došlo k rozvoji odborného sociálního poradenství v rámci cílové skupiny dětí a mládeže. Nový projekt se zaměřil na prevenci sociálně patologického chování formou poradenství při výchovných problémech, volbou dalšího povolání a uplatnění po ukončení školní docházky. V roce 2010 byl podpořen rozvoj poradenských služeb o téma celkového osobnostního rozvoje zaměřeného na výchovu ke zdraví.

Snižování rizik spojených s užíváním drog – nízkoprahové služby pro uživatele drog, tzn. terénní programy, kontaktní centra s větším důrazem na ochranu veřejného zdraví, zdravotnická zařízení - léčba hepatitid, testování na infekční nemoci. Systém včasné intervence problémových skupin je vytvořen velmi dobře, fungují služby prvního kontaktu s klientem, jako je terénní program, kontaktní centrum a kontejnery na použité stříkačky.

 

S ohledem na připr. koncepci hl. m. Praha připravíme programy cílené do terénu (metodou streetwork), zaměřené na osoby bez přístřeší.

Spolupráce s občanským sdružením Naděje, která se celopražsky zaměřuje na tuto problematiku, přinesla výsledky jak ve zmapování situace na městské části, tak i pomoc formou mobilní jednotky, která zajíždí jedenkrát týdně do vytipovaných lokalit, kde sociální pracovníci na místě působí a pomáhají osobám bez přístřeší řešit jejich situaci. Na místě samém je přítomen i zdravotník, který může zajistit i okamžitý převoz do zdravotnického zařízení. Řešení otázky osob bez přístřeší je velmi obtížné, neboť mezi osobami je velká fluktuace, většina z nich se nehodlá přizpůsobit a život na ulici považují za vyhovující.

 

Budeme nadále dbát o zvyšování úrovně zdravotnického zařízení - polikliniky Kartouzská a polikliniky na Barrandově.

Realizace pronájmu polikliniky Kartouzská firmě Medifin, která areál spravuje, přinesla jak zajištění pokračování stávající lékařské péče, tak především rozvoj a nabídku další odborné péče v oblasti zdravotnictví. Z polikliniky Kartouzská se stává zdravotnické zařízení na evropské úrovni. Poliklinika na Barrandově poskytuje již tradičně kvalitní nabídku zdravotní péče, městská část investuje do úprav budovy i jednotlivých ordinací finanční prostředky, aby byl zkvalitněn komfort pro lékaře i pacienty.

 

Zasadíme se o komplexní řešení lékařské služby první pomoci v rámci území hl. m. Praha tak, aby služba byla efektivní, dostupná.

Hlavní město Praha v rámci komplexního řešení záchranného systému převzala i lékařskou službu první pomoci, tudíž městská část již na provoz LSPP nepřispívá ani ji nezřizuje.

 

Vytvoříme podmínky pro vznik dalších soukromých zdravotních zařízení, která budou zajišťovat konkurenční prostředí, a to povede k zavedení moderních a efektivních léčebných metod.

Městská část formou poskytování zvýhodněné výše nájemného za nebytové prostory, kde sídlí zdravotní zařízení, podporuje zájem o poskytování těchto služeb na Praze 5.

 

Seniorům a handicapovaným nabídneme doprovod a dovoz k lékaři v rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci.

Tato služba byla zavedena, je hojně využívána, byla rozšířena nejen jako doprovod k lékaři, ale je ji možno vyžít i při potřebě vyřízení si potřebných záležitostí (úřady, atd )

 

Rozšíříme nabídku ozdravných a rekondičních pobytů pro matky s dětmi a seniory.

Osvědčila se dlouhodobá spolupráce s občanským sdružením Concordia, která rozšířila svoji nabídku pobytů a s příspěvkem na osobu a den od městské části se může v rekreačních zařízeních vystřídat mnoho zájemců o tuto službu. Navíc městská část poskytuje organizacím, které realizují ozdravné a rekondiční pobyty neinvestiční příspěvky na jednotlivé akce.

 

Podpoříme ve spolupráci s hl. m. Praha vznik sociálních lůžek v Praze 5.

Městská část vyřešila potřebu sociálních lůžek nabídkou odlehčovacích služeb, které jsou poskytovány v Domě sociálních služeb Na Neklance. Součinnost s hlavním městem je nadále potřebná, aby vznik sociálních lůžek mohl být řešen komplexně celopražsky.

 

Budeme pokračovat v programu partnerství a komunitní plánování.

V květnu 2007 zahájila MČ Praha 5 proces komunitního plánování sociálních služeb, čímž se přihlásila k těm, kdo považují za nutné zmapovat, poznat a zprůhlednit systém sociálních služeb na svém území. Byl vypracován střednědobý plán, který vede ke zlepšení dostupnosti sociálních služeb tak, aby z pohledu uživatele byly poskytnuty možnosti řešení v obtížných životních situacích za současného efektivního využívání finančních prostředků na ně vynaložených. Na základě zpracování Plánu udržitelného rozvoje sociálních služeb na MČ Praha 5 pro roky 2009 -2012 byly zajištěny místní a typové dostupnosti sociálních služeb na základě potřeb občanů a podpora stálého rozvoje již fungujícího systému kvalitních a efektivních sociálních služeb dle nastavených pilířů : senioři, etnické menšiny, zdravotně postižení, prevence sociálně patologických jevů, nezaměstnaní a ostatní skupiny. www.kpss5.cz

 

Budeme nápomocni při umisťování seniorů do Domovů pro seniory a zároveň vytvoříme podmínky pro vznik multifunkčního domova pro seniory na území městské části.

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci poskytuje informace a je nápomocno při řešení umístění osob do Domovů pro seniory. Rozhodnutí o umístění přímo spadá řediteli konkrétního zařízení, CSOP nebo sociální odbor podává tudíž zájemci pouze informace o možnostech umístění.

Výstavba Domova pro seniory je plánována v objektu polikliniky Kartouzská. Byl vytipován pozemek pro možnou výstavbu, hledáme možnost cesty sdružených finančních prostředků s Hl.m.Prahou.

 

 

#11. Oblast kultury a péče o památky

 

Budeme i nadále spoluorganizovat „Dny Evropského dědictví“.

V tomto období se MČ Praha 5 stala členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V měsíci září se každoročně uskutečňují dva víkendové dny Dnů evropského dědictví, při kterých jsou zpřístupňovány historické objekty na MČ Praha 5 – kostel sv. Václava, sv. Gabriela, sv. Filipa a Jakuba, Nejsvětější trojice, Malostranský hřbitov, vila Kinských, altán an Klamovce, Sacre Coeur a byla zpřástupňována i Bertramka. Organizovány jsou koncerty např. v kostele sv. Václava, sv. Gabriela……

Dnes už tradiční kulturní oživení života na MČ Praha 5 se setkává s velkým ohlasem, o čemž svědčí i počet návštěvníků těchto akcí.

 

Podpoříme činnost Švandova divadla každoročním finančním příspěvkem.

Švandovo divadlo, jako příspěvková organizace hl. m. Prahy sídlící na MČ Praha 5 pravidelně spolupracuje s MČ Praha 5 a dává možnost při organizování kulturních akcí např. Koncert akustických kytar, Festival autorského šansonu, uskutečňovaných v jeho prostorách. MČ Praha 5 pravidelně přispívá na provoz této PO:

2007 – 2 miliony Kč

2008 – 2 miliony Kč

2009 – 1,8 milionu Kč

2010 – 1,8 milionu Kč

V rámci darovací smlouvy soubor Švandova divadla Buchty a loutky uspořádá každoročně dvě představení pro žáky a děti ze ZŠ, MŠ na Barrandově.

 

Budeme pořádat tradiční kulturní akce, jako např. Festival šansonu, Květinový ples, Svatováclavské slavnosti, Tradiční Velikonoce apod.

Festival autorského šansonu probíhá každoročně ve Švandově divadle, byly vydány čtyři CD komplety z těchto koncertů.

Svatováclavské slavnosti jsou organizovány ve spolupráci s KMČ a pravidelně se jich účastní partnerská města.

Pravidelně jsou pořádány za podpory MČ Praha 5 akce na Smíchovské pláži, v parku Portheimka, koncerty akustických kytar.

Velmi oblíbenými se staly každoroční cykly vážné hudby v Národním domě na Smíchově.

Bylo vydáno DVD se záznamem koncertu PKF.

Významné jsou i akce k výročí osvobození Prahy.

 

Praha 5 pořádá každoročně cyklus koncertů vážné hudby. Na dramaturgii se podílejí významní odborníci v daném oboru, v koncertech se střídají špičkové orchestry a sólisté z Čech i ze zahraničí. Popularita těchto koncertů pomalu přesahuje tisícimístnou kapacitu sálu Národního domu na Smíchově. Na koncertech se zároveň prezentují neziskové organizace působící na Praze 5.

 

K 20. výročí 17. listopadu 1989 Praha 5 vytvořila novou tradici, vzpomínkové dopoledne ve Švandově divadle pro žáky základních škol na téma doba komunismu.

 

 

Projekt Den s BESIPem Praha 5 – určeno pro žáky základních škol i širokou veřejnost – zajištění preventivních aktivit pro bezpečnost silničního provozu.

 

 

Podpoříme pořadatele kulturních akcí z řad veřejnosti nebo neziskových i podnikatelských subjektů z oblasti kultury.

Pořadatelé kulturně společenských akcí jsou průběžně podporováni např. dostihový šampionát mladých jezdců, cyklistické závody Memoriál E. Cihláře, Varhanní festival duchovní hudby v kostele sv. Václava, Karnevalové léto,Febiofest, závody dračích lodí.

MČ Praha 5 dále přispívá v rámci grantů na podporu jednorázových kulturních aktivit, na podporu celoročních kulturních aktivit, na podporu zahraničních kulturních aktivit a vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu.

 

Budeme i nadále zodpovědně pečovat o naše památky a budeme i nadále vypisovat grantový program na jejich údržbu či rekonstrukce.

Ve vyhlášení grantů MČ Praha 5 pravidelně vypisuje téma Grant vlastníkům kulturních památek na jejich obnovu. V rámci tohoto grantu bylo poskytnuto:

2007 – obnova kulturní památky kostel sv. Václava .

2008 – oprava funkcionalistické vily Na Hřčebenkách, kostel sv. Václava.

2009 – kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Václava.

2010 – oprava fasády domu v Bieblově ulici, kostel sv. Václava.

Každoročně MČ Praha 5 obdrží dotaci na údržbu a opravu památek jí svěřených od MHMP (64 tis. Kč) a restaurátorské práce dofinancovává z rozpočtu kultury. V tomto období byly restaurovány: Prachnerova Stéla, socha sv. Václava, socha sv. Jana Nepomuckého……

Pravidelně jsou restaurovány pamětní desky, odstraňována graffita, v roce 2007 byla znovu zhotovena pamětní deska 168 padlých v Hlubočepích, která byla v tomto roce ukradena. Instalována byla v roce 2008 (umělohmotná). V současné době jsou její zbytky uloženy na OŠK, neboť byla opět poničena.

2010 bylo vypsáno výběrové řízení na výtvarnou soutěž Památníku padlých na Kinského nám. a byl zde v květnu položen základní kámen.

V roce 2009 byla zpracována koncepce regenerace Janáčkova nábřeží a Jinonic, průzkum části Malostranského hřbitova.

 

Budeme získávat příspěvky na jejich údržbu či rekonstrukce z vnějších zdrojů.

MČ Praha 5 dotace, které obdrží každoročně od MHMP využívá k restaurování a renovaci plastik.

 

Zasadíme se o zachování odpovídající síti knihoven.

V tomto období byly zachovány všechny pobočky Městské knihovny HMP, neboť MČ Praha 5 výrazně přispívá na jejich provoz:

2007 - ZMČ schválilo neinvestiční příspěvek 250 tis. Kč pro Městkou knihovnu – pobočka Na

 Skalce, která bude použita na provoz zachování tohoto pracoviště.

2008 - 250 tis.Kč knihovna Ostrovského

2009 – 250 tis. Kč knihovna Ostrovského, 150 tis,. Kč knihovny Wassermannova, Musílkova

  62 a Musílkova 68

2010 – knihovna Ostrovského 250 tis. Kč

 

Podpoříme koncertní činnost v letohrádku Bertramka

Do roku 2009 MČ Praha 5 v měsíci dubnu organizovala v letohrádku Bertramka koncerty k výročí J. Duškové a pravidelně využívala letohrádku v rámci Dnů evropského dědictví.

 

Připravíme a podpoříme projekty kulturní spolupráce a výměnné pobyty umělců a uměleckých souborů v rámci partnerských měst.

Pořádání 4 ročníku soutěže pro talentované studenty ZUŠ Praha 5 – Talent roku – vyvrcholení soutěže je každoročně koncert laureátů za účasti studentů hudby z partnerských měst, který se koná v Národním domě na Smíchově. Laureáty soutěže doprovází Pražská komorní filharmonie pod taktovkou světoznámého dirigenta Leoše Svárovského.

 

2007 – výstava maďarského umělce Iva Scoka

2009 – výstava řeckých umělců z Atén

2010 – představení partnerského města Trogiru

 

Provedeme rekonstrukci stávajícího kinosálu v základní škole na Chaplinově nám. na moderní multimediální sál s možností divadelních představení.

Projekt je zpracován, do návrhu investičního plánu byl zařazen 2008 i 2009, ale akce nebyla realizována.

 

Budeme organizovat a spoluorganizovat pořádání koncertní sezóny městské části, jako tomu bylo u úspěšného projektu koncertů k výročí W. A. Mozarta.

2006 – cyklus koncertů k výročí W. A. Mozarta

2007 – 2010 se pravidelně organizují cykly čtyř koncertů v Národním domě na Smíchově

2008 – 2010 Talent Prahy 5

2008 – 2010 Vánoční koncert v kostele sv. Václava

 

 

Každoročně provedeme rekonstrukci předem vytipované kulturní památky, jako tomu např. bylo u Medvědí fontány na nám 14. října.

V roce 2007 bylo zahájeno statické zajištění s odvodněním kulturní památky Sala Terrena v Košířích, rekonstrukce pokračovala v průběhu dvou let a v současné době je před dokončením.

 

 

Budeme jednat s privátními subjekty o možnosti výstavby víceúčelového sálu (film, divadlo, koncert) na sídlišti Barrandov, lokalita Tilleho nám. Budou-li tato jednání neúspěšná provedeme rekonstrukci stávajícího kinosálu v základní škole na Chaplinově nám, tak, aby slouží i široké veřejnosti.

Není realizováno

 

Dokončíme rekonstrukci tzv. špejcharu v areálu letohrádku Bertramka, kde vznikne víceúčelový sál pro 150 návštěvníků.

Není realizováno

 

Budeme organizovat a podporovat výstavní činnost v letohrádku Portheimka, výstavním sále v budově úřadu MČ a v ZŠ V Remízku na Barrandově.

V letohrádku Portheimka probíhají od března 2007 pravidelné výstavy v gesci OŠK.

Na každý rok je zpracován dramaturgický plán výstavní síně. Na rok 2010 byl vydán bulletin Galerie Portheimka – kalendář výstav na rok 2010.

V roce 2009 byla zadána marketingová studie Galerie Portheimka, v rámci které byly zřízeny webové stránky (www.galerie-portheimka.cz) . Nejúspěšnější výstavou v tomto období byla „Mařákova škola – čeští krajináři“.

Galerie Barrandov je provozována FZŠ Barrandov a využívána hlavně rodiči a žáky Barrandova (http://galeriebarrandov.uvadi.cz) . Na měsíc září je vypsána výtvarná soutěž pro žáky základních škol. Vítězné práce budou koncem roku v této galerii vystaveny.

V Kulturním klubu Poštovka je úspěšně provozována galerie Na schodech..

 

 

Nad rámec programu

 

Logo MČ Praha 5 – ve spolupráci s VŠUP Praha vzniklo v roce 2007 logo MČ Praha 5. MČ se tak přihlásila k modernímu trendu vizuální komunikace a jednotného vizuálního stylu. Využití: tiskoviny – vizitky, dopisní papíry, oznámení; prezentace – tématické akce, plakáty, pozvánky; orientace – orientační systém v interiéru radnice, orientační systém v exteriéru MČ, informační piktogramy.

 

 

#12. Oblast podnikání

 

V rámci pravomocí městské části připravíme zjednodušení a zrychlení komunikace podnikatelských a investorských subjektů s úřadem, hlavně pak s odbory pracujícími v režimu správních řízení.

Bod programu se podařilo beze zbytku naplnit, a to zejména díky velice dobré spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů. Významnou roli hraje také proces postupné elektronizace veřejné správy, zejména pak zavedení datových schránek a projektu Czechpoint (na Praze 5 zprovozněn 16. 1. 2007 jako jeden z prvních v Praze). Úředníci také prošli protikorupčním školením.

 

Připravíme kampaň, ve které vysvětlíme všechny změny a aspekty nového stavebního zákona, který vešel v platnost 1.1. 2007

Kromě stavebního zákona proběhla také kampaň zaměřená na novelu živnostenského zákona. Ve spolupráci s Informačním centrem pro podnikatele byly pořádány semináře a vydána speciální příloha Pražské pětky. Další informační činnost byla zacílena na zahájení provozu Datových schránek a novelu zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Budeme aktivně spolupracovat s Obvodní hospodářskou komorou Prahy 5 a OS Hospodáři za účelem přípravy projektů na podporu podnikání.

Ve volebním období byla navázána velmi úzká spolupráce s obchodní komorou i o. s. Hospodáři. Kromě pravidelných setkání s podnikateli organizovanými v podnikatelském centru, se spolupráce týkala i organizace společenských večerů Den podnikatelů a také dílčích kulturních počinů.

 

Podpoříme vznik informačního centra pro podnikatele, tzv. ICP (nám. 14. října).

Informační centrum bylo otevřeno 26. dubna 2007. Podnikatelům je nabízeno odborné poradenství (právo, účetnictví, finance, EU), pomoc s formuláři, půjčovna a prodejna knih a kopírovací služby. Dále jsou zde organizovány odborné semináře, podnikatelé si také mohou pronajmout zasedací sály. Strategickým partnerem centra se stala Poštovní spořitelna, pravidelně se zde konají tiskové konference Sdružení obrany spotřebitelů. Centrum eviduje průměrně 1200 dotazů za rok. Nejčastější dotazy se týkají práva a daní (dohromady přes 30% dotazů) a také založení živnosti (14%). Průměrná návštěvnost webových stránek je cca 500 unikátních přístupů denně.

 

Výběrová řízení budeme provádět maximálně možným transparentním způsobem. Zveřejňovat je budeme na úřední desce i internetových stránkách úřadu v rámci zákonů o veřejných zakázkách.

Výběrová a grantová řízení jsou zveřejňována na webových stránkách úřadu a také na webu www.centralniadresa.cz. Při výběru zhotovitele bylo také použito internetových databází podnikatelských subjektů, např. u protikorupčního programu bylo prostřednictvím serveru E-poptávka osloveno 217 subjektů.

 

Budeme především nabízet k podnikání takové nebytové prostory, kde nebudou nutné zásadní investice.

Vzhledem k velice malému počtu nabízených prostor je z časových důvodů pro zájemce výhodnější opravit nebytový prostor na své náklady s tím, že si vložené investice v následujících letech může odbydlet nebo mu budou po ukončení nájmu vráceny.

 

Připravíme vhodný systém obydlování nezbytných investic do nebytových prostor.

Ve věci odbydlování investic je postupováno v souladu s §667 odst. 1 Občanského zákoníku (viz výše).

 

Budeme i nadále podporovat společné projekty rozvoje podnikání.

Cílem městské části Praha 5 jako orgánu veřejné správy je především vytvoření podmínek, které občanům pomohou nejen při vstupu do podnikatelské sféry, ale také při rozvíjení jejich dosavadní činnosti. Základním předpokladem naplnění tohoto bodu pak je vznik prostředí, v němž se může odehrávat vzájemná komunikace a kooperace jednotlivých podnikatelů. Díky Podnikatelskému centru Prahy 5 se daří naplňovat i tento bod programového prohlášení RMČ Praha 5.

 

Budeme vhodným způsobem, jako např. stany městské části prezentovat zajímavé investiční projekty a záměry realizované nebo připravované na jejím území.

Tento bod je splněn. Každý rok volebního období se na pěší zóně Anděl uskutečnila výstava Tradice podnikání, které demonstrovala podnikatelskou minulost i současnost Prahy 5. V květnu 2010 probíhala na území městské části putovní výstava Proměny Prahy 5, která mapovala výstavbu i kulturní dění na městské části v nedávné době. Změny na tváři Smíchova byly také námětem výstav Regenerace památek MČ Praha 5, kde byly prezentovány i rekonstrukce soukromých objektů, Smíchov - město za Újezdskou branou (spolupráce se Muzeem hl. m. Prahy) a Současný Smíchov (spolupráce se Svazem českých fotografů). Proběhlo i několik veřejných prezentací projektů, například k úpravám bývalé dělnické kolonie Buďánka. V rámci vyhlášení Podnikatele roku se dostalo pozornosti přestavbám paláce Austria a Ateliérů Spectrum.

 

Budeme nadále vyhlašovat soutěž o nejlepšího podnikatele roku pro „fyzické i právnické osoby“.

Soutěž Podnikatel Prahy 5 je vyhlašována každoročně. Vítězi vzešlými z ankety mezi občany byli v roce 2006 manželé Kalašovi za projekt rekonstrukce Paláce Austria, v roce 2007 titul obdržely Ateliéry Spectrum za zmodernizování a úspěšné provozování bývalého průmyslového objektu, v roce 2008 zvítězil František Kratochvíl – Smíchovské uzeniny, o rok později pak K & V Elektro. Od roku 2008 probíhá též soutěž o cenu Poštovní spořitelny o nejlepšího živnostníka. První ročník vyhrál majitel obchodu s potravinami na Radlické ulici Stanislav Hanek, další rok pak Jan Naidr st., provozovatel lahůdek na Štefánikově ulici. Výsledky ankety byly vždy prezentovány v měsíčníku Pražská pětka.

 

Nadále budeme organizovat akce spojené s možností prezentace činností a výrobků našich podnikatelů, jako např. „Den podnikatelů a Veletrh podnikatelů“.

Společenský večer Den podnikatelů je pravidelně organizován na konci kalendářního roku. Jeho součástí je vyhlašování Podnikatele a živnostníka roku. Zároveň zde probíhají i aukce předmětů, jejichž výtěžek je věnován vybrané neziskové organizaci. Své firmy mohou podnikatelé prezentovat také na každoročním golfovém turnaji zakoupením bannerů u jednotlivých jamek. Výtěžek je opět věnován charitativním organizacím jako je Středisko výcviku vodících psů či Oddělení dětské onkologie FN v Motole. Za jednoznačný úspěch všech akcí lze považovat propojení podnikatelské a neziskové sféry.

 

 

#13. Oblast informatiky a informovanosti

 

Rozšíříme a zlepšíme otevřený informační systém pro komplexní řízení městské části s použitím intranetu a internetu a dalších moderních informačních technologií.

Možnosti internetu a intranetu jsou plně využívány. Zastupitelé získávají podklady na jednání na intranetu, stránkách pro zastupitele nebo na CD nosičích. Všechny písemnosti jsou označovány čárovým kódem, který umožňuje systematické elektronické zpracování dokumentů včetně zaznamenání historie jejich vyřizování.

 

Realizujeme rekonstrukci internetových stránek MČ.

Internetové stránky Prahy 5 jsou průběžně upgradovány tak, aby vyhovovaly požadavkům na moderní informační systém orgánu veřejné správy. Rozděleny jsou na veřejnou část a na neveřejný prostor pro zastupitele. V soutěži webových stránek pražských městských částí z hlediska kvality e-governmentu se Praha 5 v roce 2010 umístila na krásném 4. místě, v oblasti zabezpečení stránek předčila všechny ostatní.

 

Provedeme nezbytnou rekonstrukci klientského systému na webových stránkách MČ.

Došlo ke změně klientského systému z úvodní stránky webu se lze přihlásit jak k odběru informací, tak do internetové sítě Praha 5.

 

Využijeme architekta informačního systému ke zlepšení systému řízení v návaznosti na získání normy kvality řízení ISO 9001.

Postupně získáváme certifikát ISO pro agendy úřadu na certifikátu pro informatiku se pracuje.

 

Uskutečníme propojení úřadu s okolím pomocí internetu a přes elektronickou podatelnu, která jednoznačně identifikuje vnějšího žadatele v případě, že použije elektronický podpis.

Podatelna přijímá e-maily s elektronickým podpisem. Občané mohou pro komunikaci s úřadem užít i tzv. datové schránky. Také e-mailová korespondence bez ZEP je vyřizována zcela běžně a ve velmi krátkých lhůtách.

 

Zkvalitníme, zrychlíme a rozšíříme nabídku poskytovanou v rámci projektu „Bezdrátová Praha 5“. Podpoříme jeho následné včlenění do projektu hl.m. Praha „Bezdrátová Praha“.

Do konce roku 2007 byl zprovozněn nový vysílač na Barrandově (aquapark). Připravuje se vysílač Na Hřebenkách.

 

Ke zkvalitnění a rozšíření informovanosti veřejnosti vytvoříme podmínky pro vznik internetové televize a internetového rozhlasu MČ.

 

Z důvodu zkvalitnění a rozšíření informovanosti veřejnosti vzniklo v roce 2008 internetové televizní vysílání TVP5 (www.tvp5.cz), reportáže z dění na Praze 5 jsou ke shlédnutí na webových stránkách MČ Praha 5.

V září 2008 byly do budov úřadu, do polikliniky Barrandov a Štefánikovy pasáže OC Nový Smíchov nainstalovány plazmové obrazovky informující o stavu ovzduší, otevíracích dobách úřadu a nejdůležitějších kontaktech. V prosinci roku 2008 byl zahájen i provoz TV P5. Za první rok přinesla divákům 184 původních reportáží z kulturních akcí i rozhovory se zajímavými obyvateli městské části. Od roku 2010 má televize i svou stránku na Facebooku. Ke zvýšení informovanosti veřejnosti přispívají i pravidelné tiskové konference

 

Propojíme úřad se všemi centrálními úřady tak, aby po přidělení přístupových práv pro jednotlivé uživatele bylo možné jednotlivé žádosti vyřizovat u jednoho místa a v reálném čase.

V roce 2007 byl v České republice spuštěn Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminá l (zkráceně Czechpoint), který umožňuje získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V roce 2010 bylo možné na pracovišti Prahy 5 získat například výpis z trestního, obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí či z bodového hodnocení řidiče.

 

Využijeme všech dostupných tradičních i netradičních informačních prostředků ke zlepšení informovanosti občanů o každ odenním dění na území MČ Praha 5, včetně informačních kiosků a stanů.

Informační stany se realizují operativně podle jednotlivých projektů (neziskové organizace, tradice podnikání atd.) Informační kiosky již fungují v rámci úřadu, další jsou např. v informačních centrech. Více viz kapitola 1

 

Rozšíříme pouliční informační systém, který výrazně zlepší orientaci návštěvníkům naší městské části.

Orientaci na Praze 5 usnadňuje zejména Informační centrum Prahy 5 o.p.s., kde mohou návštěvníci zdarma obdržet mapu městské části včetně informačních letáčků o zajímavých objektech, akcích či aktivitách. Na území MČ Praha 5 jsou také v uzlových bodech nainstalovány informační rozcestníky. Do budoucna se uvažuje o doplnění informačních tabulek k jednotlivým názvům ulic, v roce 2010 budou na významné památkově chráněné objekty umístěny tabulky s historií té které památky.

 

Budeme i nadále organizovat tradiční setkání starosty a členů Rady městské části s občany zaměřená na různá témata.

V průběhu celého volebního období se uskutečnilo několik předem ohlášených veřejných jednání starosty a členů rady s občany. Kromě úředních návštěvních hodin se obyvatelé mohou setkávat se zvolenými představiteli i v mobilní kanceláři na PZ Anděl.

 

Využijeme všech možností, jak zkvalitnit a ještě rozšířit informovanost našich občanů i občanů hl. m. Prahy, jako např. podporou vzniku informačních center pro návštěvníky (ICN) a pro podnikatele (ICP).

Informační centrum Praha 5, o.p.s. vzniklo v říjnu 2007. Cílem obecně prospěšné společnosti je zejména poskytování komplexních, kvalitních a relevantních informací, vychází z potřeb městské části v rámci moderního řízení toků informací a moderních služeb pro občany, návštěvníky a turisty. Přináší nové služby, rovněž propojuje stávající informační toky, propaguje již fungující služby a celkově tak vytváří zásady moderního řízení v duchu efektivní veřejné správy. Významné je získání dotace ve výši

6 821 035,- Kč z fondů Evropské unie na stavební úpravy Informačního centra.

 

Internetová televize a internetový rozhlas – funguje v rámci ICN

 

Informační stany – realizují se operativně podle jednotlivých projektů (neziskové organizace, tradice podnikání atd.)

 

Informační kiosky – předpokládáme, že budou zrealizovány v rámci ICN event. ve spolupráci s některým komerčním subjektem

 

Budeme i nadále vydávat měsíčník Pražská pětka jako základní prostředek informovanosti občanů a zachováme jeho současnou vysokou obsahovou i grafickou kvalitu.

Výrazné zlepšení obsahu i grafického zpracování standardních čísel, vydávání mimořádných čísel a mimořádných tématických příloh, zařazení nových sloupků – např. sloupek pro seniory, výrazné zlepšení distribuce (Česká pošta), snaha o širokou informovanost obyvatelů Prahy 5, zlepšení designu Pražské pětky.

Pražská pětka v tomto volebním období informovala občany nejen o aktuálních tématech, ale i o událostech běžného života. Vychází vždy na počátku měsíce, mimořádné číslo pak při volbách a před Vánoci. Oproti minulému volebnímu období se rozšířil počet pravidelně publikovaných témat. Texty jsou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem. Časopis si lze prohlédnou i pomocí dálkového přístupu s pomocí technologie Page Flip. Pražská pětka také upozorňuje na události, o nichž bude TVP5 vysílat reportáž.