Referendum EU

Referendum o vstupu České republiky do Evropské unie se nezadržitelně blíží. Uvažuji-li o důvodech pro vstup, zdá se mi nejdůležitějším argumentem, možnost být součástí geopolitické oblasti s perspektivou dlouhodobého míru, stability a prosperity. Historickým úspěchem Evropského společenství, nyní Evropské unie, bylo to, že se po dobu již jedné generace dokázala vyhnout konfliktům a to prostřednictvím ekonomické integrace svých členů.

Mezi dalšími pozitivy vstupu do EU je příležitost využít velký trh, který by po rozšíření měl mít 450 mil obyvatel. Vstup do této oblasti s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu a osob může vést k lepšímu hospodářskému růstu. Možnosti růstu budou však záviset na dalších okolnostech, jak vnitřních, např. na tom jaký u nás bude pružný trh práce, nebo vnějších, např. jaké brzdy růstu připraví institucionální faktory v EU. Výhoda plynoucí pouze z připojení do této oblasti by však byla mírná, protože již v současné době existují jen velmi mírná dovozní cla a dovozní kvóty. Tato omezení by sice po vstupu do EU padla, ale místo nich by vznikly nové bariéry (výrobní kvóty a výrobní normy).

Přínosem bude bezpochyby i zlepšení ratingu České republiky a tím i zvýšení důvěryhodnosti pro investory. Předpokládám spoluinvestice do dálnic a koridodů v rámci programu EU na výstavbu a modernizaci základních dopravních tahů. Lze očekávat také tlak na rychlejší vymahatelnost práva v důsledku možnosti silněji se odvolávat k evropským soudním institucím. Speciálně pro podnikání lze nalézt přínos v redukci kursových rizik a v možnosti optimalizovat podnikání napříč Evropou.

Ostatní přijímané instituty mají svá pozitiva i negativa a je zapotřebí si uvědomit rizika, i možné dočasné nevýhody vstupu, které je zapotřebí pro základní cíl podstoupit a vyrovnat se s nimi. Např. společná zemědělská politika a zvyšování cen potravin, migrace a její negativní dopady, přijímání směrnic týkajících se ochrany a bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí vedoucí ke zvýšeným nákladům a ke zmenšení konkrurenceschopnosti. Se vstupem lze očekávat zvýšení některých daní. Čekaly by nás stovky zbytečných regulačních směrnic a zákonů. Došlo by k přenosu některých kompetencí do vzdáleného Bruselu. Navíc před EU stojí důležité úkoly. Jedním z nich je hospodářská výkonnost. Růst hospodářství v EU se již po několik desetiletí zpomaluje a HDP na hlavu ve srovnání s USA stále zaostává. Pokles ekonomického růstu (tj. reálného HDP v zemích EU) je poměrně výrazný. Z cca 6% v letech 1951-1960 se po dekádách stále snižuje až k dnešnímu 1% nárůstu. Faktor nově přijímaných zemí nemůže být příčinou, vzhledem k tomu, že dynamika růstu u nich bývá vyšší. Ekonomové se obvykle shodnou, že dlouhodobé tempo hospodářského růstu závisí především na institucionálních faktorech. Pokles ekonomického růstu tedy naznačuje, že v EU přibývá institucí, které hospodářský růst brzdí. Těmito brzdícími institucemi EU mohou být programy mezinárodního přerozdělování, regulace a rostoucí byrokratizace EU. Existují zde dále problémy vnitřní soudržnosti a stále se hledá vnější role EU.

Na druhé straně můžeme, co by členové EU, do jisté míry ovlivnit její budoucí směřování, strukturu i prosperitu. To bude záviset především na našich schopnostech. Prosperita EU bude i naší prosperitou. V rámci naší účasti bychom pak měli usilovat o větší volnost a o snížení centrální kontroly a byrokracie. EU není univerzálním řešením našich problémů a nejvíce bude záležet na nás a na schopnosti využít příležitosti.

Přes všechna rizika a negativa je tu před námi hodnota míru a stability. Rozšíření Evropské unie i o náš stát je proto pro mne naplněním určité vize - vize, na kterou se příliš snadno zapomíná v dobách, kdy se bezpečnost a mír v Evropě zdají být něčím samozřejmým.

Referendum o vstupu ČR do Evropské unie bude mít i symbolický význam. Potvrzující referendum lze považovat za konečnou tečku demokratické transformace a potvrzení západního směřování České republiky.

Stanovisko ODS ke vstupu do EU v jednotlivých dílčích oblastech, včetně návrhu naší politiky v EU, lze nalézt v pozičních dokumentech viz