Bezpečnost

 • Index vnímání korupce a ekonomická svoboda (11.7.2006)

  Časté výhrady pravice k tomu, že korupci lze omezovat pomocí omezování regulací, přerozdělování, byrokratické zátěže a nadbytečné volnosti při rozhodování státní správy lze prokázat i zcela kvantitativně. Nástrojem mohou být údaje které poskytuje koeficient indexu vnímání korupce (tak jak jej sleduje Transparency International) a jednotlivé dílčí parametry indexu ekonomické svobody (které uvádí Heritage foundation)

 • Jak v regulaci prostituce v ČR (27.1.2005)

  Otázka regulace prostituce se opět objevila na scéně v souvislosti s projednáváním vládního návrhu kterým je Parlament ČR žádán o vyslovení souhlasu s výpovědí Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Tento předklad byl projednáván v Senátu dne 27.1.2005 s výsledkem odročení do doby, kdy bude Senátu postoupen samotný zákon o regulaci prostituce Poslaneckou sněmovnou PČR.

 • Jak s imigrací v EU (28.5.2004)

  Otevření hranic po r. 1989 představovalo jeden z významných předělů, které umožnily opětovné navázání našeho násilně přerušeného spojení se světem. Povzbudilo široké spektrum lidských i občanských aktivit a dalo potřebný impuls ekonomice. K dalšímu posílení tohoto trendu dochází vstupem ČR do EU. Přirozeným důsledkem otvírání hranic je však také migrace (a imigrace) se všemi pozitivními i negativními důsledky.

 • Omezování kriminality (20.11.2002)

  Rychlost postihu pachatelů a rychlost jejich odsouzení je možno zvýšit radikálním zvýšením efektivity práce vyšetřovatelů, státních zástupců i soudů, a to zjednodušením a zkvalitněním zákonů a předpisů, odbyrokratizováním jejich práce a zlepšením materiálního vybavení. Neméně důležité je však také zkvalitnění personálního obsazení výše zmíněných institucí cestou kvalitní personální politiky a trvalým vzděláváním.

 • Rasizmus (10.11.2002)

  Rasismus ve svém základním významu znamená teorii hlásající nadřazenost jedné rasy nad druhou. Ve svém přeneseném významu pak i averzi vůči jiné rase a dále její napadání ať slovem nebo fyzicky.

 • Korupce (30.10.2002)

  Za korupci se obvykle považuje zneužití postavení spojené s porušením principu nestrannosti při rozhodování motivované snahou po zisku. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel a výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu. V širším smyslu je třeba chápat korupci jako projev přirozené lidské vlastnosti obcházet oficiální pravidla. Schopnost institucí korupci potlačovat a bránit se jí je pak současně indikátorem kvality příslušných institucí a celého institucionálního systému jako takového.

 • Imigrační politika (25.10.2002)

  Vízová a imigrační politika má široce otevírat dveře turistům, podnikatelům i ostatním, kteří se rozhodnou žít s námi, zároveň však musí velice ztěžovat možnost pobytu osob, pro které je vstup do republiky další příležitostí pro kriminální činnost a pro ty pro které jsou otevřené hranice příležitostí ke "kriminálnímu podnikání". To samozřejmě neznamená uzavírání se před světem, nýbrž jen zákonnou prevenci kriminality, zejména mezinárodního organizovaného zločinu.