Lisabonská smlouva - Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou (26.6.2009)

Lisabonská smlouva výrazně rozšiřuje počet oblastí, v rámci kterých se v Radě uplatní hlasování kvalifikovanou většinou. V dosavadním vývoji evropské integrace jde o vůbec největší posun v tomto směru. Toto hlasování se nově použije v dalších 68 oblastech; z toho u 19 oblastí se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování a 49 oblastí je zcela nových. Níže je uveden stručný přehled těchto oblastí.

Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou do oblastí kde bylo dosud jednomyslné

1) Sociální zabezpečení migrujících pracovníků (doba pojištění a dávky sociálního pojištění pro migrující pracovníky)

2) svoboda usazování samostatně výdělečně činných osob (přístup k výdělečným činnostem prostřednictvím vzájemného uznávání kvalifikací)

3) Legální přistěhovalectví (podmínky vstupu a pobytu a pravidla pro přidělování dlouhodobých víza povolení k pobytu)

4) Soudní spolupráce v trestních věcech (opatření k vzájemnému uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, sbližování právních předpisů)

5) Eurojust [agentura pro koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání mezi příslušnými soudními orgány v členských státech EU] (stanovení jeho struktury a fungování)

6) Policejní spolupráce (opatření za účelem zlepšení neoperativní policejní spolupráce)

7) Europol [organizace pro prevenci a potírání organizované trestné činnosti] (struktura fungování a úkoly Europolu)

8) Dopravní politika

9) Statut Evropského systému centrálních bank

10) Opatření v oblasti kultury

11) Obchodní dohody na kulturní a audiovizuální služby

12) Obchodní dohody na vzdělávací, sociální a zdravotnické služby

13) Předsednictví jednotlivých formací Rady

14) Specializované soudy připojené k Tribunálu [Soudní dvůr Evropské unie je tvořený Soudním dvorem, Soudem prvního stupně (nově pojmenovaným „Tribunál“) a specializovanými soudy]

15) Duševní vlastnictví - pravomoc pro Evropský soudní dvůr (Rada může přenést na Soudní dvůr Unie pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se používání aktů, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví)

16) Statut soudního dvora

17) Evropská centrální banka (jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky)

18) Pravidla pro způsob kontroly Komise (Rada formou nařízení stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí)

19) Finanční pravidla (Nařízení může Rada stanovit podrobnosti a postup, kterými se rozpočtové příjmy dávají k dispozici Komisi)

 

Kvalifikovaná většina v nových oblastech

20) Pravidla pro občanské iniciativy dle článku 11 (Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států může vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrhy právního aktu. Postup a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet, stanoví evropský zákon)

21) Služby obecného hospodářského zájmu (např. poštovní služby, zásobování elektřinou, telekomunikace)

22) Volba předsedy Evropské rady

23) Diplomatická a konzulární ochrana

24) Evropská zahraniční služba

25) Společná zahraniční a bezpečnostní politika (všechny návrhy vycházející z podnětu Evropské rady)

26) Celní spolupráce

27) Evropská obranná agentura

28) Společná bezpečnostní a obranná politika (stálá strukturovaná spolupráce a příjímání dalších členských států, které se do ní chtějí zapojit)

29) Vystoupení členského státu z Unie

30) Hodnocení politik v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (včetně vzájemného uznávání)

31) Správní spolupráce v oblasti trestních věcí (opatření k zajištění správní spolupráce ve veškerých oblastech svobody bezpečnosti a práva)

32) Boj proti terorismu peněžními prostředky (vymezení rámce správních opatření týkajících se pohybu kapitálu a plateb, zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod)

33) Kontroly na hranicích

34) Přistěhovalectví - dohody o navracení

35) Přistěhovalectví - integrace přistěhovalců

36) Soudní spolupráce v občanských věcech

37) Soudní spolupráce v trestních věcech (vymezení trestních činů a sankcí)

38) Soudní spolupráce v trestních věcech (opatření za účelem podpory předcházení trestné činnosti)

39) Soudní spolupráce v trestních věcech (Eurojust, nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Eurojustu)

40) Policejní spolupráce v trestních věcech (Europol, nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Europolu)

41) Odvolání výjimek východního Německa - doprava

42) Odvolání výjimek východního Německa - státní podpora

43) Duševní vlastnictví (opatřeních k vytvoření evropských práv duševního vlastnictví k zajištění jednotné ochrany práv duševního vlastnictví v Unii a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinace a kontrolu na úrovni EU)

44) Hospodářská politika - energie (o opatřeních v případě závažných obtíží v zásobování určitými výrobky především v oblasti energetiky)

45) Posílení rozpočtové a hospodářské koordinace (směry hospodářské politiky, pro země eurozony)

46) Jednotné zastoupení v mezinárodních organizacích (pro země eurozony)

47) Sport (legislativní akty stanovící podpůrná opatření pro podporu sportů)

48) Zdraví - ochrana a zlepšení zdraví (přijetí pobídkových opatření k ochraně a zlepšení lidského zdraví a k boji proti vážným přeshraničním zdravotním pohromám)

49) Zdraví - tabák, alkohol (opatření k ochraně veřejného zdraví s ohledem na tabák a zneužívání alkoholu

50) Evropský výzkumný prostor

51) Evropská politika pro oblast vesmíru

52) Životní prostředí - "boj proti změnám klimatu"

53) Energetika (zajištění trhu s energií, o dodávky energie, podpora energetické účinnosti, úspora energie a rozvoji nových a obnovitelných zdrojů energie)

54) Cestovní ruch (zejména podpora konkurenceschopnosti podniků Unie v této oblasti)

55) Civilní ochrana (opatření podporujících spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení a ochranu proti přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám)

56) Správní spolupráce (podpora úsilí členských států o zlepšení schopnosti jejich správních orgánů provádět právo Unie)

57) Společná obchodní politika

58) Spolupráce s třetími zeměmi (naléhavá finanční pomoc)

59) Humanitární pomoc (pravidla a postupy)

60) Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (pravidla a postupy pro činnost dobrovolnického sboru)

61) Ekonomické sankce (vůči osobám nebo nestátním subjektům /dosud jen sankce vůči státům/ )

62) Přistoupení k úmluvě o ochraně základních práv a svobod (členské státy poté musí ratifikovat)

63) Doložka solidarity (rozhodování o provádění doložky solidarity [Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní či člověkem způsobené pohromy, ostatní členské státy mu na žádost jeho politických orgánů poskytnou pomoc])

64) Výbor, který se vyslovuje k jmenování soudců ESD (pravidla pro fungování výboru a jmenování jeho členů [jmenuje soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu])

65) Správa Evropské Unie (nařízení upravující ustanovení pro otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu [např. služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie])

66) Hospodářský a sociální výbor a výbor regionů (pravidla týkající se složení výborů)

67) Systém vlastních zdrojů (prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU)

68) Boj proti podvodům (opatření v oblasti předcházení a boje proti podvodům [týká se národního trestního práva])