Harmonizace trestního práva - aktivistická tendence ESD (28.6.2009)

Příklad aktivistické judikatury Evropského soudního dvora proti členským státům ve prospěch Komise. Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

Dne 13. září 2005 konstatoval Evropský soudní dvůr (v rámci zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2003/80/SVV o ochraně životního prostředí), že ačkoliv trestněprávní předpisy ani trestněprocesní pravidla nespadají do pravomoci Společenství (tj. prvého pilíře), toto nebrání zákonodárci Společenství (tj. Komisi) přijmout opatření týkající se trestního práva členských států, pokud je považuje za nezbytná pro zajištění plné účinnosti norem, které vydal v oblasti ochrany životního prostředí.

 

To znamená, že Evropský soudní dvůr dal za pravdu komisi při rozhodování v otázce pravomocí -   problematiku trestněprávní ochrany životního prostředí přiřadil přes odpor Rady v podstatě do prvního pilíře. Tj. se všemi jeho právními nástroji (např. doktríny přímého účinku, odpovědnost státu za škodu způsobenou neprovedením směrnice atd.).

 

Je zde zjevné, že uváží-li ESD, že je zapotřebí k dosažení nějakých cílů definovaných smlouvami zapotřebí přitvrdit, není mu proti mysli poněkud posunout kompetence Unie a přiklonit se směrem k více centralizační alternativě.

 

Po zrušení pilířů bude pravděpodobné, že ESD bude extendovat i z oblasti, do kterých dříve rozhodně zasahovat nemohl a které mu budou nyní dobrou základnou pro další aktivity.  

 

Nebezpečí uvedené směrnice spočívá v tom, že její aplikace rozkolísá celý trestní řád ČR . Detailní stanovení sankcí a jejich míra je ve srovnání s ostatními trestními sankcemi za jiné trestné činny v českém právním řádu neúměrná.

 

Přínosy uvedené směrnice jsou povícero politického rázu. Tomu odpovídá také účelové a obskurní zdůvodnění směrnice v důvodové zprávě. Např. trestní stíhání je účinnější, nežli správní nástroje nebo správní či jiné finanční sankce nemusejí být odrazující v případech, kdy jsou pachatelé nemajetní. Takovéto důvody by se daly aplikovat na všechny oblasti, kde není použito trestní právo.