2009

 • emo01.JPG

  Několik vět 2009 - zklamání z politické scény (10.10.2009)

  Proklamace "Několik vět 2009", které se čas od času vynoří jako mailové sdělení je provoláním ve prospěch volby malých stran, popř. omezení hlasu velkým stranám a to pod praporem boje proti neslušnosti, nemorálnosti a aroganci. Vyjadřuje řadu často slýchaných a zveřejňovaných negativních pocitů části veřejnosti z politiky. Jsou uváděné výhrady oprávněné?

 • Mýty kolem českého dodatku k Lisabonské smlouvě (4.11.2009)

  Česká republika dostala od Evropské rady příslib výjimky, o kterou žádal prezident Václav Klaus před svým podpisem Lisabonské smlouvy. Co pro nás znamená výjimka, která je stejná jako tak kterou si vynutila Velká Británie a Polsko?

 • 090921_tit.JPG

  Kam až mohou vést rozpočtové schodky (21.9.2009)

  Bývá zvykem se před přípravou státního rozpočtu vždy pozastavovat nad nárůstem plánovaného schodku. Tentokrát je opravdu nad čím. Jeho současná výše se rýsuje v úrovni od 155 do 230 mld. Kč. Jaké mohou být důsledky příliš velkého zadlužování?

 • Lisabonská smlouva - zemědělská politika EU (30.6.2009)

  Článek 38 nové LS SFEU sjednocuje společnou zemědělskou politiku a společnou rybářskou politiku. Odkazy na společnou zemědělskou politiku nebo na zemědělství a užívání výrazu ‚zemědělský" se podle LS bude vztahovat i na rybolov. Rada na návrh komise přijímala původně "vhodná doporučení", nyní se upřesňují na opatření týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv.

 • Lisabonská smlouva - Energetika (29.6.2009)

  Lisabonská smlouva navrhuje zcela poprvé formálně konstituovat a definovat evropskou energetickou politiku v rámci primárního práva. Zahrnutí této oblasti do LS vytváří u mnohých komentátorů naděje na zlepšení situace v energetice a je používáno také jako jeden z argumentů ve prospěch Lisabonské smlouvy. Jsou vkládané naděje oprávněné?

 • Harmonizace trestního práva - aktivistická tendence ESD (28.6.2009)

  Příklad aktivistické judikatury Evropského soudního dvora proti členským státům ve prospěch Komise. Směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí.

 • Lisabonská smlouva - Otevřená metoda koordinace (27.6.2009)

  Otevřená metoda koordinace (OMK) byla zavedena v roce 2000 jako dobrovolný proces sebehodnocení, typu "něco pro to dělejte a dávejte nám pravidelně hlášení do Bruselu". Obvykle se stanoví společné ukazatele, které se průběžně vyhodnocují a dále povinnost připravovat tzv. národní akční plány v jejichž rámci si státy musí vytknout nějaké cíle v dané oblasti a o jejich dosahování pravidelně informovat Brusel. Takovýto proces se uplatňuje v oblastech, ve kterých nemá EU kompetence a ke kterým se touto metodou postupně a nenápadně propracovává.

 • Lisabonská smlouva - Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou (26.6.2009)

  Lisabonská smlouva výrazně rozšiřuje počet oblastí, v rámci kterých se v Radě uplatní hlasování kvalifikovanou většinou. V dosavadním vývoji evropské integrace jde o vůbec největší posun v tomto směru. Toto hlasování se nově použije v dalších 68 oblastech; z toho u 19 oblastí se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování a 49 oblastí je zcela nových. Níže je uveden stručný přehled těchto oblastí.

 • Lisabonská smlouva - změny v hlasování v Evropské radě (25.6.2009)

  Ve stávajícím systému rozhodování kvalifikovanou většinou podle Smlouvy z Nice má 27 členských států přiděleno celkem 345 hlasů, které jsou váženy podle počtu obyvatel každého členského státu od 3 do 29 hlasů.

 • Jaké bylo české předsednictví EU? (21.6.2009)

  Posledním červnovým dnem končí české předsednictví EU, které bylo vklíněno mezi ambiciózním předsednictvím Francie na straně jedné a volbami do Evropského parlamentu na straně druhé. Jaké bylo?