Důvody průtahů v soudním řízení (10.3.2013)

Žaloba na prezidenta republiky pro velezradu m.j. uvádí, že průtahy v soudním řízení jsou způsobeny samotnými obžalovanými. Pokud se podíváme na mediálně sledované kauzy, uvidíme, že opak je pravdou.

1. Hálek a spol . (Investiční fond Trend) - Zde začalo trestní stíhání sdělením obvinění v roce 1997 a vleče se tedy už 16 let. Důvody jsou opakované vrácení do přípravného řízení i soudu 1. stupně.  Tedy věci, které nelze přičítat obviněným, ale chybám na straně státních orgánů.

2. Chvalovský a spol. - Zde začalo trestní stíhání v roce 2001 a trvá 12 let. Věc byla vrácena 3x do přípravného řízení a též vrácena soudu 1. stupně. Tedy i zde jsou důvody průtahů dány na straně státu.

3. Slabyhoud a spol. - Zde začalo trestní stíhání roku 1999 a trvá 14 let. Vyšší soudy nižším vyčetly nerespektování judikatury a nesprávné hodnocení důkazů.

4. Kaplanová a spol. - Stíhání začalo v roce 2001 a v roce 2008 odvolací soud vrátil věc do přípravného řízení z důvodu vážných chyb při jeho zahájení. I zde jsou důvody průtahů na straně státu.

5. H-Systém - Stíhání zahájeno 1999, trvá 14 let. I zde docházelo k rozdílnému pohledu na věc mezi soudy, zvláště v otázce trestu.  Hlavní obžalovaný Smetka byl již pravomocně odsouzen a amnestie se jej netýká.

6. Český dům - Trestní stíhání začalo 2004 a trvá přes 8 let. Přičemž však soud 1. stupně 2x obžalované zprostil. Věc mu však vždy vrátil soud odvolací. Tedy i zde za délku řízení může různý právní pohled jednotlivých soudů.

7. BENA a Tukový průmysl - Trestní stíhání zahájeno 2002 a trvá přes 10 let. Délka přípravného řízení trvala 9 let. Je zde více obviněných a věc rozdělena na dvě

8. Berka a spol. - Stíhání začalo v roce 2003 a postupně rozšiřováno o skutky až do roku 2008. Po podání obžaloby uplynulo 5 let do vynesení rozsudku. Značnou část doby docházelo k odnímání a přikázání věci mezi jednotlivými krajskými i vrchními soudy. Doba mezi vynesením a rozesláním rozsudku trvala 8 měsíců.

9. Konečný, Rédl - Trestní stíhání zahájeno 2003 a pak bylo pro duševní poruchu obviněných přerušeno, což je stav trvající. Zde sice nejde o průtahy na straně státu, ale změnu stavu nelze očekávat.

10. Pitr a spol. - Zde bylo trestní stíhání zahájeno 19. 4 2004 a pak opakovaně - celkem 4x (naposledy 28. 6. 2010), protože byla zrušena předchozí rozhodnutí o zahájení trestního stíhání státním zástupcem. I zde je důvod průtahů na straně státu. Stíhání trvá 9 let a dosud nebyla podána obžaloba.

11. KPT Quantum - Stíhání zahájeno 2002. Věc byla opakovaně po podání obžaloby vrácena státnímu zástupci k došetření. Nyní je u soudu prvního stupně.

12. Tejkal Private Investors - Stíhání zahájeno 2001 a trvá 12 let. Obžaloba byla podána až po 9 letech.

13. Union Banka - Stíhání zahájeno 2003. Trvá tedy přes 9 let. Přitom obžaloba byla podána roku 2010. Byly zde spory mezi dozorovým a nadřízeným státním zástupem o rozsah obžaloby.

14. Moravia Banka - Stíhání zahájeno 1999, trvá přes 13 let. Byl zde rozpor mezi názory soudu první a druhé instance, ale např. rozeslání rozsudku trvalo 10 měsíců.

15. První družstevní záložna - Stíhání začalo roku 2000 a trvá přes 12 let. Byly zde rozpory soudů ve věci právní kvalifikace a na promlčení. Samotný soud 1. stupně rozhodoval o žalobě 6 let.

16. Českomoravská družstevní záložna - S tíhání zahájeno roku 2000, trvá přes 12 let. Byly zde rozpory soudů ve věci právní kvalifikace. Samotný soud 1. stupně rozhodoval o žalobě 6 let. Na straně soudu 1. stupně došlo ke změně senátu a bylo nutno opakovat dokazování.

 

Je zřejmé, že v mediálních kauzách jde o stíhání trvající většinou více než 10 let a nejčastějšími příčinami dlouhého řízení jsou opakovaná vrácení věci do přípravného řízení nebo opakované vrácení soudu 1. stupně. Dochází k ping-pongu soud-státní zastupitelství a soud-soud, což je věcí státu, nikoliv obviněných.

 

Řešení průtahů

O tom, že je třeba něco dělat s nepřiměřenou délkou řízení, se hovoří 20 let. Nejsme jediní, kteří mají průtahy v soudním řízení, ale stát je musí řešit. Např. v USA je radikálním příkladem řešení zákon o rychlém soudu z roku 1974, který vůči federálním orgánům stanoví, že, až na výjimky, je nutné do 100 dnů od zatčení uskutečnit soudní přelíčení, jinak to zpravidla má za následek zrušení obžaloby.

Pokud jsou u nás trestní stíhání trvající i 15 let a nejedná se o osobu uprchlou či skrývající se, stát neplní své povinnosti a je správné to napravit. Výklad práva má být rozumný. Stíhá-li stát někoho trestně a zároveň jej za to má finančně odškodnit, jde o nerozum. Proto je správné, aby náš stát sám takové situaci předešel a nepřiměřeně dlouhé trestní stíhání řešil za použití právních nástrojů vnitrostátního práva. Nejvyšší soud již připustil, že nepřiměřená délka trestního stíhání může být důvodem pro jeho zastavení, byť jsou i judikáty odlišné. Ústavní soud za prostředek vnitrostátního práva, který má zamezit mezinárodní odpovědnosti státu spojené s finančními platbami, považuje razantní snížení trestu. Ovšem použitelnými nástroji jsou i milost v konkrétním případě či amnestie na základě obecných kritérií. V budoucnu by orgány činné v trestním řízení měly sledovat délku řízení, a pokud přesáhne 6 let nasadit všechny síly k jeho skončení. Například podáním opravného prostředku proti rozsudku jen proto, že trest se zdá státnímu zastupitelství nízký, ve stíhání, které trvá víc než 6 let, sám stát protahuje trestní stíhání a riskuje, že z toho budou vyvozeny důsledky.

Jinou legislativní možností odstranění průtahů je zrušení možnosti soudu vracet věc k došetření do přípravného řízení. Státní zastupitelství má odpovědnost za obžalobu. Dojde-li k závěru, že má dostatek důvodů pro podání obžaloby, nemá mu ji soud vracet, ale buď určité důkazy iniciativně provést sám, nebo obžalovaného zprostit pro vady obžaloby. Opakovaným vracením věci k došetření vzniká pink-ponk mezi soudem a státním zastupitelstvím, který z viny státu vede k průtahům.

 

Zdroj: Řeč ministra spravedlnosti Pavla Blažka v Poslanecké sněmovně 17. 1. 2013, 50. schůze, 6. volební období, http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/050schuz/s050011.htm