Proměny Prahy 5 a jaký na ní měla vliv politická reprezentace ODS (26.9.2010)

Komunální volby 2010 - Praha 5. Nejsilnější zastoupení na radnici Prahy 5 i na ZHMP měly dosud politici z řad ODS. Za léta jejich působení ve vedení těchto institucí prošla Praha 5 velkými proměnami k lepšímu. O jaké proměny se jednalo a do jaké míry je to zásluhou těchto politiků?

V prvé řadě se změny v městské části pod vlivem politiků ODS týkaly dopravních staveb. Tyto stavby v Praze 5 jednoznačně zvýšily kvalitu života. Především snížily hustotu provozu v centrální části Smíchova. Na druhé straně umožnily i lepší pohyblivost, která usnadnila cesty poskytovatelům služeb, cesty za prací, vzděláními i zábavou. Nejdůležitějšími dopravními stavbami na Praze 5 (v režii hl. m. Prahy) byly části vnitřního silničního okruhu Zlíchov-Radlice, tunel Mrázovka a tramvajová trať na Barrandov.

 

Urbanistická koncepce vtisknutá politickou reprezentací centru Smíchova umožnila, aby z prostředků soukromých investorů došlo k velmi úspěšné revitalizaci její centrální části - Zlatý Anděl, Nový Smíchov, Anděl City, Anděl Park, Anděl Gate a řady dalších. Okolí smíchovské křižovatky Anděl se tak změnilo v druhé centrum Prahy.

 

Se stejným úsilím docházelo k uskutečňování již samostatných radničních projektů reprezentanty ODS, jako je pěší zóna Anděl, malý Smíchovský okruh, knihovna Smíchov, revitalizace Dětského ostrova, fontána na nám. Kinských, bazén na Barrandově, zahájení obnovy polikliniky Kartouzská, zahájení revitalizace osady Buďánka, obnova většiny parků a dětských hřišť, velké investice do škol atd. To z Prahy 5 vytváří moderní a dynamickou čtvrť.

 

Je možné, že by k podobným úpravám došlo i za jiné politické reprezentace? Možná ano, možná ne. Z názorů, které jsou i v současné době slyšet od politiků některých konkurenčních stran lze vysledovat např. i to, že namísto přeměny bývalé Tatry Smíchov na moderní centrum bychom se mohli dočkat např. něčeho co je podobné holešovické tržnici (z důvodů zachování průmyslové architektury). Namísto tunelu Mrázovka a dokončení části vnitřního okruhu mohla být dopravní situace zakonzervována a auta by z Prahy 4 na Prahu 6 jezdila nadále přes centrum Smíchova (Strana zelených byla např. zásadně proti dostavbě tunelu Mrázovka).
 

Troufám si říci, že politická reprezentace ODS vykazovala vždy jistou odvahu k infrastrukturním stavbám, které usnadňují život většiny obyvatel zejména v dlouhodobém horizontu. A nejen k nim. Má odvahu měnit tvář města k lepšímu, revitalizovat i vytvářet objekty a infrastrukturu pro volný čas nebo kulturu. V tom je bezpochyby i nadále věrohodná.

       
 

 

Realizované dopravní stavby

 
Mezi nejdůležitějšími investicemi na Praze 5, které výrazně zlepšily fungování města i městské části byly dopravní stavby.

  Pěší zóna Anděl

Malý smíchovský okruh a pěší zóna Anděl (zklidnění centra Smíchova)

Výrazné změny v revitalizaci Smíchova začaly v r. 2001, kdy vedení radnice Prahy 5 přistoupilo k realizací malého smíchovského okruhu. Ten se podařilo prosadit navzdory mnohým skeptikům. Okruh umožnil zklidnit okolí křižovatky Anděl, kde mohla vzniknout pěší zóna. Celý projekt byl financován z prostředků městské části.
 

viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/doprava/pesi-zona-andel-24-7-2002/

 

 


Další dopravní stavby, o které MČ Praha 5 usilovala a které podporovala i projednávala (a které byly financovany zejména z rozpočtu ZHMP) jsou zvláště následující.

 

Propojení Radlice-Zlíchov v rámci městského okruhu.

Významným krokem, který zásadně ovlivnil dopravní situaci na Smíchově, bylo vybudování tunelu Mrázovka a části městského okruhu, který s jeho pomocí propojil Strahovský tunel a Barrandovský most. Program stabilizace dopravního návrhu městského okruhu na Smíchově byl završen již v r. 1992, kdy Rada ZHMP ve svém usnesení č. 374 z 21.5.1992 odsouhlasila vedení trasy Strahovský tunel - Barrandovský most podle varianty návrhu PUDIS a.s., s tím, že navazující úsek zahrnutý do stavby Zlíchov - Radlická bude veden podjezdem pod tratí ČD.

 
viz také:

 

 

Tunel Mrázovka

Územní reliéf Prahy, striktní požadavky na plnění ekologických limitů a vyhovění urbanistickým zásadám si při budování vnitřního okruhu vyžadovalo navrhování velmi složitých řešení a to včetně tunelových staveb. Výstavba tohoto tunelu byla obtížná pro složité geologické podmínky, kdy se navzdory předokladům musely užívat trhaviny a nikoliv pouze stroje. Na zdržení výstavby se úspěšně podíleli ekologičtí aktivisté (Stuž, Kužvart) svými odvoláními proti územnímu rozhodnutí a stavebním povolením. Byla zde také nalezena mohutná kanalizační stoka v havarijním stavu, která musela být opravena. Celkové náklady úseku komunikace od Strakonické ulice po Strahovský tunel přišla na cca 9 mld. Kč.

 
viz také: 

http://www.skaloud.net/clanky/aktuality/udalosti-2004/otevreni-tunelu-mrazovka/

http://www.skaloud.net/obvod/doprava/tunel-mrazovka-01-celkovy-pohled-severni-a-jizni-pruceli-10-10-2004/

 

 

Tramvaj na Barrandov

Otevření tramvajové trati bylo zásadním přínosem pro zhruba dvacet tisíc obyvatel Hlubočep a barrandovského sídliště. Doposud byla hromadná městská doprava v této oblasti zajišťována pouze autobusy. Tento dopravní systém byl již na hranici svých kapacitních možností což pro cestující znamenalo značné časové ztráty a navíc se stal se brzdou dalšího rozvoje této lokality.

Trať byla pojata jako architektonické dílo s unikátními objekty halových či polohalových zastávek, které obsahují řadu zcela nových prvků speciálního mobiliáře, tvarově, funkčně a materiálově navázaného na architekturu konkrétní zastávky. Stavby bylo zastavěno 143 pozemků o výměře 126 tis. m2, které byly ve vlastnictví 56-ti osob. Průtahy při výkupech pozemků byly jedny z nejčastějších příčin zdržování stavby. Majetková vypořádání přišla na cca 68 mil. Kč.
 
viz také: 

http://www.skaloud.net/clanky/aktuality/udalosti-2003/otevreni-tramvajove-trati-hlubocepy-barrandov/

 

 

 

Prodloužení tramvajové tratě do Radlic

Městská část P5 trvala na prodloužení tratě až k nové budově ČSOB u stanice metra Radlická, zejména z důvodů očekávaného dalšího rozvoj této lokality.

V souvislosti s výstavbou linky B metra i silničních komunikací se opakovaně vážně uvažovalo o zrušení celé tramvajové tratě do Radlic. V r. 1983 byl zrušen koncový jednokolejný úsek Laurová – Radlice a u zastávky Laurová tak vzniklo, jako provizorní tramvajové obratiště, v němž se tramvaje obracely couváním. Výstavba prodloužení od dosavadní konečné Laurová v Radlické ulici ke stanici metra Radlická byla zahájena 15. srpna 2007 při zachování provozu na stávajícím úseku; započala výstavba měnírny a přeložky inženýrských sítí. Následně proběhla rekonstrukce původní trati v úseku od zastávky Křížová a rekonstrukce kanalizace a vodovodů.

 
viz také: 

http://www.skaloud.net/clanky/aktuality/udalosti-2008/prodlouzeni-tramvajove-trate-radlicka/

 

 

 

U těchto staveb se radnice vždy ujímala vyvolaných investic jako např. (chodníků, úprav přechodů, povrchových úprav, přístupových tras, zajišťování pozemků pro stavební dvory, atp.). Přestože P5 nebyla investorem, vždy se zapojovala tím, že se kompetentně vyjadřovala k dokumentaci k územnímu řízení a projednávala záměry studií s veřejností. Ve své vlastní režii si zajišťovala také urbanistické studie

 

 

Připravené dopravní   projekty

 

Mezi nejdůležitější připravované projekty, které jsou podporovány a pečlivě sledovány ze strany MČ 5 jsou Radlická radiála a prodloužení tramvajové trasy z Barrandova do Holyně.

 

Radlická radiála

Radlická radiála by měla propojit oba pražské silniční okruhy, odlehčit Radlické ulici a doplnit dopravní systém hlavního města pro individuální dopravu. Pro tuto stavbu je již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a studie EIA. Výstavbou Radlické radiály bude dokončena výstavba dopravního systému v jihozápadní části Prahy a odlehčí obydleným částem Jinonic a Radlic. Výrazně se uleví od aut v Jeremiášově, Radlické a Plzeňské ulici. Nový úsek bude měřit přibližně pět a půl kilometru a polovina trasy bude vést tunelem, který vyústí na Zlíchově, kde se napojí na vnitřní Městský okruh.
 
viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/doprava/radlicka-radiala-1-28-9-2002/  


 

 

 

Prodloužení tramvajové trasy z Barrandova do Slivence

Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu prodloužení TT Barrandov do Holyně je zpracována a je nyní společně s URM projednávána s ohledem na urbanistické řešení dotčeného území. Tramvajová trať řeší problém dopravní obslužnosti úspěšně. Navíc v daném území se stává svým koncepčním řešením významným městotvorným prvkem

 

 

 

Přestavba centra Smíchova


Další zásadní změnu, kterou podstoupila Praha 5 byla revitalizace centrální části Smíchova. Realizovaly se zde miliardové investice, které zásadně změnily její tvář k lepšímu.

Přestože se přípravy k revitalizaci centra daly vysledovat již do raných porevolučních dob, jejich průběh byl ovlivňován nastupujícími politiky. Projekt obnovy vycházel z urbanistické studie iniciované a dotvářené radnicí Prahy 5. Viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/centrum-smichov/urbanisticka-studie-centra/

 

 
Stavby v okolí křižovatky Anděl
Centrum obsahuje pět nových staveb Zlatý Anděl - administrativní a obchodní komplex, Nový Smíchov - Kulturní a obchodní komplex, Anděl City - administrativní a kulturní komplex, Anděl Park - administrativní komplex a Smíchov Gate - hotel a administrativní budovy. Tyto projekty byly financovány zejména zahraničními subjekty. V rámci projektu obchodního centra Nový Smíchov prosadila radnice Prahy 5 rekonstrukci parku Sacre Couer a lávku pro pěší, kterou byl park nově zpřístupněn z centra Smíchova.  
 
viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/centrum-smichov/

 

 

 

Zlatý Anděl

Nový obchodně administrativní komplex Zlatý Anděl je projektem, který dal impuls k přestavbě Smíchova (stavba byla dokončena v listopadu 2000). Je výrazem moderních trendů v současné světové architektuře a spojuje v sobě originální architektonické prvky s nejnovějšími technickými řešeními. Stavba je tvořena čtyřmi budovami a dotváří z urbanistického hlediska chybějící zástavbu v této části Smíchova. Jedním z hlavních principů, na kterých je projekt založen, je široká využitelnost celého areálu pro veřejnost i oživení okolí křižovatky Anděl. Investorem projektu byla  nizozemská společnost ING Real Estate.

 
viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/realizovane-stavby/zlaty-andel/

 

 

 

Nový Smíchov

Nový Smíchov předznamenal nástup nové generace maloobchodních center V nákupním centru Nový Smíchov si mohli obyvatelé Prahy udělat představu o tom, jak vypadají shopping mally v ostatních evropských zemích. Investorem projektu byly firmy Delcis a Carrefour. Přes velikost projektu a jeho relativně centrální polohu, nebyla výstavba tohoto centra překvapivě kontroverzní. Lidé se do centra dostanu snadno metrem, tramvají nebo pěšky. V podzemí je parkoviště s dvěma tisíci parkovacími místy. Druhé patro objektu je spojeno lávkou s přilehlým parkem.

 
viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/realizovane-stavby/novy-smichov/

 

 

 
Anděl City

Anděl City se nachází na území ohraničeném ulicemi Stroupežnickou, Radlickou, Klicperovou a Plzeňskou. Je komplexem administrativních budov, hotelu, zábavního centra i prostor se službami. V objektu je multikino s 12 promítacími sály, restaurace, bary i fitcentrum. Součástí komplexu jsou i rozsáhlé podzemní garáže Spolu s Novým Smíchovem nahradil část Ringhofferových závodů (ČKD Tatra Smíchov). Počet míst v podzemních garážích je 300. Investorem projektu byla UBM Bohemia.

 
viz také: 

http://www.skaloud.net/obvod/realizovane-stavby/andel-city/ 

 

Anděl Park

Představuje soubor komplexů Anděl Park Smíchov a Anděl Media Centra. Tento soubor budov vznikl na pozemcích Tatry Kopřivnice. Media Centrum, je moderní komfortní administrativní budova, vybavená v souladu s náročnými požadavky svého majitele. Kromě redakcí Lidových novin a MF Dnes zde sídlí i redakce serveru iDnes, rádií Expres a Classic, a dalších aktivit mediální skupiny Mafra.

Hmota budovy je tvořena dvěma křídly podél ulic Kováků a Radlická, a dvěma křídly příčnými, která je spojují. Atria, která tím vznikla, jsou využita k relaxaci. jedno pro veřejnost a druhé pro zaměstnance firmy. 

 
 

Smíchov Gate

Komplex se nachází u výjezdu ze Strahovského tunelu a je branou do centra Smíchova. Tvoří jej dvě propojené budovy administrativního centra a budova hotelu. Administrativní budova díky kvalitnímu provedení a modernímu technickému vybavení se řadí mezi přední business centra. Budova navíc nabízí 119 parkovacích míst. Součástí výstavby byla i obnova zámečku baronky Ringhofferové.

 


 
 
 

Projekty MČ Praha 5  
 
Dětský ostrov

Tento ostrov byl dříve cílem procházek a místem kluboven různých spolků. V pozdějších dobách se přeměnil do podoby veřejného sportoviště. Od devadesátých let celý areál začal pustnout a veškeré zařízení bylo postupně devastováno. Ostrov si městská část dlouhodobě pronajala od Povodí Vltavy a provedla jeho revitalizaci spolu s instalací sportovních zařízení a dětských herních prvků. Svá hřiště a atrakce tu našli děti všech věkových kategorií. Je zde sekce houpaček a jiných herních sestav pro nejmenší. Lze zde nalézt provazové překážky, skatepark, ruské kuželky, obří šachy, volejbalový kurt i fotbalové hřiště s unikátním povrchem. Je tu i plocha pro pétanque a v jižní špici ostrova je kavárna s venkovní zahrádkou.

 
viz také:

http://www.skaloud.net/obvod/nove-projekty/detsky-ostrov-20-10-2002/

http://www.skaloud.net/clanky/aktuality/udalosti-2003/otevreni-detskeho-ostrova/

 

 
 

Fontána na nám. Kinských

Od července 1945 byl na náměstí umístěn tank č. 23, typ IS-2, který nechal přivézt do Prahy gen. plk. Leljušenko. V dubnu 1991 tento pomník "zlidštil" nátěrem na růžovo student David Černý s kamarády. Po jisté době proběhl proces sejmutí památkové ochrany a tank mohl být z náměstí odstraněn. Byl převezen do muzea ve Kbelích a poté do muzea v Lešanech.

Vytvoření urbanistického prvku dotvářejícího náměstí se stala následně předmětem úvah rady MČ. Z námětů, kterými se zabývala (např. různé objekty navrhované umělci) vyšel vítězně návrh fontány. Považovali jsme jej jako nevíce městotvorný, příjemný a zlepšující prostředí. Současně s instalací fontány byla provedena i parková úprava okolních ploch
 
viz teké:
 
 
 

 

Knihovna Smíchov

Obvodní knihovna Prahy 5 která od roku 1959 sídlila ve stísněných prostorách v Národním domě na Smíchově a její dětské oddělení od roku 1961 o několik ulic dál, byla umístěna do nově zrekonstruovaných prostor v prvním patře bývalé smíchovské tržnice na náměstí 14. října. Tato investice která současně citlivě obnovila prostory secesní industriální stavby, vznikla pomocí sdružených prostředků jak Městské části Praha 5, tak z prostředků hl. m. Prahy. Samotou MČ5 přišla na cca 20 mil. Kč
 
viz také:

 

 
 

 

Bazén na Barrandově

Obyvatelé sídliště Barrandov a nejenom této lokality mají od r. 2006 k dispozici komplex zahrnující 25-ti metrový bazén, dva tobogány, restauraci, bar a relaxační centrum. V úrovni hladiny bazénu je divoký kanál, masážní lůžka, whirlpool a dojezdy dvou tobogánů - člunkového a obyčejného. Tobogany jsou uzavřené a jejich trasa prochází převážně mimo budovu. Nástup na tobogany zajišťuje věž a schodiště. V hlavním bazénovém prostoru je umístěn ještě dětský bazén s mělkou vodou (30-40 cm).

viz také:

 

 

Lávka pro pěší Barrandov

Projekt lávky pro pěší přes ulici K Barrandovu doplnil již realizovaný projekt tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov. Logicky navázal na nově vybudovanou pěší osu procházející zastávkou tramvaje a spojuje toto lokální centrum s dosud odříznutou částí sídliště kolem Slavínského a Geologické ulice na druhé straně rychlostní spojky K Barrandovu. Tím je chodci nabídnuta šance dostat se bezpečně z jedné strany sídliště na druhou, aniž by musel přecházet kapacitní komunikaci.

Lávka vytváří architektonicky a konstrukčně zajímavou dominantu Barrandova a pomyslnou „vstupní bránu“ pro návštěvníky přijíždějící do Prahy.
 
Viz také:

 

 

Revitalizace parků

Nám 14. října.
MČ Praha 5 spravuje 14 městských parků. Všechny prošly v uplynulých letech řadou rekonstrukcí, které spočívaly především v probírkách dřevin (odstranění nevhodných či nemocných), opravách cest, doplnění městského mobiliáře – tedy laviček, osvětlení, odpadkových košů apod., výsadbě záhonů, doplnění vhodných dřevin apod. Řada z nich však doznala výraznějších změn. Např. park na nám 14. října.
 

Park Portheimka.
Podobně byl upraven i park Portheimka. V roce 2002 byl obnoven povrch cest a doplněno jírovcové stromořadí. V r. 2006 zde bylo instalováno zemní osvětlení, položen nový trávníka a zavedena umělá závlaha. Travnaté plochy jsou zde využívány jako pochozí, k posezení na trávníku i k volnému pobíhání psů a tak dostal do celé travní plochy výsuvné postřikovače. Večerní park je velmi příjemný a poetický.
 


Park Arbesovo nám.
Z původního zanedbaného prostoru, kde bylo nevzhledné tržiště, byl vytvořen atraktivní park s kašnou a záhony. V celém parku byly vybudovány nové cesty, osazeny lavičky. Dominantou parku se stala fontána s okrouhlým bazénem o průměru sedmi metrů, ze které tryská mnohasměrný proud vody. Instalovány byly lavičky, lucerny a odpadkové koše. Vysázeno bylo 11 nových lip a množství různých křovin. Původní asfaltové chodníky nahradila žulová dlaždicová mozaika. Celý park je doplněn okrasnými keři a letničkovými záhony. Celý park se čtyřmi brankami je obehnán asi metrovým ozdobným plůtkem. Branky se budou na noc uzavírají.
 
 

Mezi další zrevitalizované parky patří park Sacre Coeur, park Klamovka, park Santoška, náměstí Kinských, park vrch Mrázovka, park sady Na Skalce, park Husovy sady, park předpolí dětského ostrova, park Dienzenhofferovy sady, park u zdravotního střediska v Hlubočepích, atd.

viz také:

http://www.skaloud.net/clanky/stanoviska/tridena-stanoviska/politika-komunalni/parky-na-praze-5/

 
 

 

Revitalizace a výstavba dětských hřišť

Veřejně přístupná hřiště jsou v lokalitách : Aréna – Hořejší nábřeží, Bochovská, Brdlíkova, Brichtova, Butovická, Dětský ostrov, Dubrovnická, Farkáň, Grussova, Hennerova, Hřiště pro míčové hry v parku Husovy sady, Hořejší nábřeží, Husovy sady, Kavalírka, Klamovka, Klikatá, Krškova, Kudrnova, Lamačova, Lamačova - Lohniského, Lipová alej, Lipského, Lipského 2, Lohniského u lesa, Lohniského u lesa 2, Lohniského vnitroblok, Lohniského vnitroblok 2, Machatého, Na Habrové, Na Ovčíně, Na Vršku, Nepomucká, Okrouhlík, Pěší zóna mezi Werichovou a Voskovcovou, Pěší zóna u nemocnice, Pivcova, Přímá, Pod Děvínem, Pod Kotlářkou, Radlická, Renoirova, Renoirova vnitroblok, Renoirova vnitroblok 2, Sacre Coeur, Sady na Skalce, Santoška, Trachtova, Tréglova, Turbová, U Misijního střediska, U Statku, Vejražkova, Wassermannova, Zapova, Záhorského, Základní škola Wassemannova, Základní škola Wassemannova 2

 

viz také

http://www.skaloud.net/clanky/stanoviska/tridena-stanoviska/politika-komunalni/detska-hriste-a-moznosti-volnocasovych-aktivit-deti-na-p5/

 

Popis hřišť s podrobnou obrazovou dokumentací je na

http://www.prazska-hriste.cz/mestske-casti/praha-5.html

 


Obnova škol

Městská část má moderní školky a školy. Miliarda z privatizačních příjmů posloužila k jejich rekonstrukci. Ty jsou ze stavebního i technického hlediska velmi dobře zajištěné. Úpravy se týkaly nejen rekonstrukcí instalací a některých stavebních úprav základních budov, ale vybavení kuchyní, tak aby vyhovovaly posledním normám, dále pak obnovy tělocvičen, počítačového vybavení apod.

Jeden z posledních příkladů je nová tělocvična u školy v Radlické ul. Jedná se o výstavbu samostatné podsklepené budovy se sociálním, šatnovým a technickým zázemím a posilovnou, která je s hlavní budovou školy propojena chodbou. Nová tělocvična poslouží nejen hráčům halových sportů, jako jsou volejbal, nohejbal nebo vybíjená, ale díky jejím rozměrům 14x24 m bude vhodná i k provozování prostorově náročnějších kolektivních sportů jako basketbal, házená nebo floorbal. Je navržena tak, aby vyhovovala všem současným potřebám i výukovým a provozním standardům, má i bezbariérový přístup. Součástí přístavby je i byt školníka, který byl dosud umístěn v hlavní budově školy. Na jeho místě pak vznikly nové prostory pro výuku. Investiční náklady na výstavbu tělocvičny činily 90 mil. Kč.

 

Revitalizace - Osada Buďánka

Revitalizace Osady Buďánka se již blíží k finále. V současné době probíhá na projekt územní řízení. Možnost realizace svého záměru v této lokalitě získala Firma Geosan Alfa a to na základě Obchodní veřejné soutěže, kterou vyhlásila MČ Praha 5

Úvahy a plány na obnovu této lokality probíhaly delší dobu. Pomalý postup byl důsledkem poměrně omezujících požadavků památkářů. Rekonstrukce v rozsahu s jejich původními požadavky se nemohly nikomu vyplatit. O tom svědčila opakovaná a neúspěšná výběrová řízení na obnovu této lokality. Revitalizace je finančně náročná, je zapotřebí zainvestovat infrastrukturu, tj. zejména kanalizaci. Odhadem v úrovni minimálně 50 mil. Kč. Ve studiích se objevoval také požadavek na opravu zatrubnění Motolského potoka (dalších 30 mil. Kč).

 


Revitalizace - Poliklinika Kartouzská

Městská část se rozhodla revitalizovat starý a zanedbaný areál polikliniky Kartouzská. Ta nyní dostává vzhled moderního zdravotnického zařízení s množstvím nových služeb.Radnice Prahy 5 si vzhledem ke svému rozpočtu nemohla dovolit pustit se do rekonstrukce této jinak hojně využívané polikliniky. Zároveň bylo všem jasné, že současný stav je zcela nevyhovující jak pro lékaře, personál a zařízení, tak pro pacienty, od těch nejmenších po seniory. Rozhodli jsme se proto areál pronajmout firmě Medifin a. s. pod smluvní podmínkou, že bude polikliniku spravovat, provozovat a hlavně bude investovat finanční prostředky do modernizace přístrojů, budov a do údržby. Medifin a. s. do výstavby a rekonstrukce polikliniky Kartouzská v průběhu čtyř let investuje téměř 500 milionů korun. O tom, že náš krok byl správný, svědčí nový pavilon Jih, který byl uveden do provozu v zimě loňského roku. Občané Prahy 5 najdou v novém pavilonu např. radioterapii, fyzioterapii, elektroléčbu, ORL, kožní, praktické lékaře, chirurgii, ortopedii, kardiologii a gynekologii. V současnosti se rovněž vyhodnocuje plán zřízení lékařské služby první pomoci s nepřetržitým provozem.

 

Obnova veřejných prostor - Tilleho nám

Příkladem obnovy veřejných prostranství ze strany MČ Praha 5 je rekonstruované Tilleho náměstí na Barrandově.

Modernizace Tilleho náměstí vycházel z potřeb moderní pěší zóny. Je zde žulová světlá a tmavá dlažba a ve spodní části náměstí je odpočinková zóna. Do prostoru jsou instalovány fontánky a ocelové lavičky s dřevěným obložením moderního typu. Ve stejném stylu jsou i stojany na kola. Vstupní portál v dolní části obsahuje stylizovanou postavou Charlieho Chaplina a tím připomíná slavnou barrandovskou filmovou tradici. V horní části náměstí stojí nová fontána s brouzdalištěm s malými vodními přepady. Tato část pěší zóny je po stranách osazena lavičkami - ideální odpočinkové a relaxační místo.

 

Vedení radnice věnovalo také soustavně pozornost obnově chodníků, zejména v historickém centru Smíchova. Za poslední obobí bylo v této oblasti obnoveno cca 80% všech chodníků. Část seznamu je uvedna např. na Plnění volebního programu - doprava.