Jak může pomoci senátor

Příležitostně bývám tázán jak může senátor prospět svému obvodu. Otázky podobného druhu např. co jste udělali, nebo co děláte pro svůj obvod, jsou také často zmiňovány v období před volbami do Senátu. Přestože hlavním těžištěm práce senátora je legislativní činnost, lze z hlediska vztahu k obvodu odpovědět ve dvou rovinách. První se týká vazby obvodu na legislativu. Zde má senátor příležitost i povinnost zohledňovat poznatky získané v rámci svého obvodu v legislativní práci. Druhá se týká řešení konkrétních problémů v lokalitě, ať již těch s širším dopadem, nebo ryze individuálních. Zde může pomáhat řešit problémy občanů jak zprostředkováním potřebné komunikace s příslušnými odbory státní správy či samosprávy, tak právně kvalifikovanými radami a v závažných případech i přímým podílem na jejich řešení.

Pokud jde o legislativní činnost, domnívám se, že by senátor neměl prosazovat svůj obvod na úkor ostatních, nebo s tímto úhlem pohledu navrhovat změny zákonů (bez toho aby byly brány širší souvislosti a nebo multiplikační faktory ovlivňující celou společnost). Zde by měl zejména vnímat specifické informace o problémech souvisejících s jeho obvodem a při legislativní činnosti je vhodným způsobem zohledňovat. Používat by je měl spíše jako doplněk ke kvalifikovanějšímu projednávání zákonů. Pouze v závažných případech je pak využít pro legislativní aktivity.

Příkladem typicky pražských problémů jsou např. bydlení, dopravní zatížení, odpady, stavební řád, bezdomovectví atp. Přestože je v Praze pořadí závažnosti problémů vnímáno v některých případech jinak nežli v jiných oblastech, může být jejich řešení přínosem i pro jiné lokality, vzhledem k pokračujícímu vyrovnávání rozdílů a tedy i šířením podobných druhů problémů. S vědomím obezřetnosti při legislativních aktivitách, jsem do některých problémů vstoupil, počínaje pozměňovacím návrhem k zákonu o
jednostranném zvýšení nájemného přes změnu DPH u zpracování odpadů   až po analýzy řešení problémů s prostitucí . Aktivita senátora nebo i poslance u legislativních iniciativ by však neměla být bezbřehá. Nadměrný legislativní aktivismus , tedy nadbytečná tvorba a novelizace zákonů, vede k zaplevelování právního řádu a k jeho nesrozumitelnosti.


Pokud jde o problémy v lokalitě (se kterými se na mě občané obracejí, ať již se jedná o řešení ryze osobních problémů, nebo těch s dopadem na větší počet obyvatel), ty se dají rozdělit do skupin jak podle způsobu jejich řešení tak podle tématu.

Jistou skupinu problémů, kterou lze dobře řešit prostřednictvím zesílené komunikace s úřady a se samosprávou, jsou zejména ty, kde občan cítí vyhýbavost, neefektivnost, nebo liknavost a to jak orgánů státní správy tak i samosprávy tam, kde je řešení v jejich kompetenci. Příkladem mohou být některé dopravní záležitosti (zpomalovací pruhy, dopravní značení ...), problémy s nájemními smlouvami, s bytovými náhradami, s veřejnou infrastrukturou a instalacemi (kanalizace, lavičky, parky) atp.

Jiná skupina vystačí s právním poradenstvím a s konzultacemi. To se týká problémů s restitucemi, s majetkovými problémy, vztahů mezi nájemci a nájemníky. Dále pak problémů týkajících se styku rodiče s dítětem, občanství, pohledávek a pod.

Problémy, které jsou do značné míry mimo možnost individuálního řešení některých osob (a to zejména díky vlivu nepříznivých okolnosti, které neměl občan sám možnost efektivně ovlivnit nebo kvůli jeho věku, nebo když standardní řešení selhala) si pak zasluhují přímý vstup a koordinaci řešení problému ze strany senátora. Ten sice nemá žádné formální pravomoci, ale může jako viditelná veřejná osoba problémy obvodu účinně tlumočit a vymáhat na místech, která jsou příslušná k jejich řešení.

Zde mohu uvést několik typických příkladů. Jedním z nich může být zprostředkování bydlení pro staršího občana, který se po povodních nemohl nadále vrátit do svého bytu a byl mu poskytnut jiný byt v jiné městské části avšak pouze na omezený počet let a kde nejmenovaná městská část nevyvinula dostatečnou iniciativu k možnosti jeho návratu (zde se mi podařilo prostřednictvím MHMP byt zajistit). Jiným závažným příkladem byly problémy bytového družstva, padajícího do konkursu díky nedostatečně kontrolovaným aktivitám jeho vedení. Zde byly v sázce i již postavené byty. Mé zprostředkované kvalifikované právní poradenství sehrálo svou roli při odvrácení konkursu. Dalším případem byla obava některých nájemníků z nereálnosti plnění příslibu o zpětném nastěhování do původního bydliště po rekonstrukci objektu. Jejich obava nabyla na reálnosti poté, co se v inzerátech dočetli, že byty v daném objektu jsou již nabízeny k prodeji (právní poradenství a konzultace se stavebním odborem posílily jejich právní sebevědomí).Samotná témata problémů, se kterými se na mne občané obracejí jsou zajímavou sondou do toho, co jim nejvíce vadí a co by potřebovali. Rozdělil bych je pro přehlednost do následujících skupin:

- žádosti o byty a bytové náhrady
- problémy nájemníků s majiteli domů,
- problémy majitelů domů s nájemníky
- majetkové problémy (restituce, spory o využití hraničního pozemku, spory o náhrady škody, konkursy, pohledávky)
- problémy s nájemními smlouvami na nebytové prostory (zejména u objektů městské části např. pokračování smluv /prostory pro podnikání, pro vzdělávací nebo kulturní činnost/)
- nefunkční veřejná infrastruktura (např. vady kanalizace)
- problémy s hlukem (zejména z restaurací a v nočních hodinách)
- iniciativy na zlepšení okolního prostředí (lavičky, monitorovací stanice ovzduší, úprava porostů, úklid ulic a porostů)
- doprava (zpomalovací pruhy, dopravní značky, úprava komunikace, nadměrné dopravní zatížení, nedostatečná místa pro parkování, umístění zastávek)
- styk s dětmi po rozvodu a zavlečení dětí do zahraničí
- občanství (žádosti o zprostředkování dvojího občanství emigrantů nebo jejich dětí)
- poplatky (za psy, elektroměry, .. )
- ochrana zvířat

Samostatnou kapitolou jsou podněty a žádosti o zásah související s výstavbou, tj. převážně s územním a stavebním řízením a to zejména u nových objektů, jejichž výstavba stávajícím rezidentům z nějakých důvodů vadí (např. výška, změna oslunění, zvolený přístup na staveniště, kácení stromů), nebo kde rezidenti mají obavy, že při řízení není postupováno v souladu se zákonem. V počátečních fázích přípravy území pro výstavbu, tj. zejména v případě změn územního plánu, existuje poměrně široká možnost uplatnění požadavků občanů a to prostřednictvím vedení radnice městské části popř. jejich zastupitelů. U jiných případů, kdy již pro dané území existuje územní plán, nelze výstavbu příliš ovlivnit. Senátor nemůže vstupovat do stavebního řízení. Tam, kde může pomoci je zprostředkování informací o dalších (regulačních) podmínkách platných pro danou lokalitu, které musí být dodržovány (např. míra využití území, koeficienty zeleně, výškové regulace, ochranná pásma atp.). V případech obav o legálnost postupu odboru výstavby, nebo odboru územního rozhodování jsou zde k dispozici nadřízené odvolací orgány. Zde se může senátor angažovat v tom, aby příslušné orgány reagovaly v přiměřeném čase.

Váš senátor je Vám k dispozici nejen v rámci senátorských dnů v kanceláři v obvodu, ale i prostřednictvím e-mailové i písemné korespondence. Jsem připraven vnímat vaše připomínky a pomáhat řešit vaše problémy. Dveře mám pro Vás otevřené.