Nový živnostenský zákon

Nový živnostenský zákon vstoupil v platnost 1. července tohoto roku. Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14.11.2007. Dne 13.2.2008 byl ve sněmovně s některými pozměňovacími návrhy schválen. Senát jej pak bez připomínek schválil dne 20.3. 2008. Prezident jej podepsal 2.4.2008.

.Jedná se o nejrozsáhlejší novelu živnostenského zákona od okamžiku jeho vzniku v roce 1991. Cílem předkladatele, ministerstva průmyslu a obchodu ČR, bylo zásadní zjednodušení vstupu do podnikání pro živnostenské subjekty a to zejména pro ty malé a střední. Zjednodušení živnostenského podnikání lze také nalézt v programovém prohlášení stávající vlády. Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech byl živnostenský zákon novelizován více nežli stokrát a samotná pravidla pro vstup do podnikání spíše komplikoval, bylo vhodné se podívat na živnostenský zákon důkladněji a odstranit také balast, který se v průběhu let nashromáždil.
 
Některé změny jsou významné a zásadní. Především je to výrazná redukce počtu živností. Dosud jsme měli celkem 261 různých typů živnosti, což bylo jedna z největších množství v celé Evropě. Těchto 261 živností je nyní redukováno na 96. U řemeslných, vázaných a koncesovaných živností dochází k určité redukci, kdy se spojují některé živnosti, které mají k sobě blízko.
Dalším opatřením je zrušení zásady jedna živnost – jeden živnostenský list. Živnostenské listy budou nahrazeny výpisem z rejstříku, na kterém budou uvedeny všechny živnosti, které živnostník má, a to za jedinou cenu - 1000 Kč. S nabytím platnosti tohoto zákona si však nemusejí živnostníci své listy vyměňovat. Ty budou platit dál, ale v okamžiku, kdy živnostník bude chtít uskutečnit nějakou změnu, pak dojde k výměně živnostenského listu za výpis z živnostenského rejstříku.
Živnostník dále nemá povinnost oznamovat živnostenskému úřadu některé údaje, které již státní správa má, nebo může získat jiným způsobem, nebo které oznámil jinde a jsou státní správě známy. Jsou to např. údaje na rejstříkovém soudu nebo prokazování bezúhonnosti. Moderní elektronické technologie také umožnily zrušení místní příslušnost k živnostenským úřadům. Živnostník bude moci své záležitosti projednat na kterémkoli živnostenském úřadu v ČR, což má samozřejmě význam zejména pro ty, kteří své provozovny mají na více místech.
Dalším zjednodušením je usnadnění vstupu do podnikání z hlediska kvalifikací a snížení administrativní zátěže které představovaly registrační formuláře. Dosavadní formulář měl 18 stran a asi 500 kolonek, přičemž ne všechny se musely podle povahy věci vyplňovat, ale musely se projít, aby dotyčný zjistil, zda se ho týkají nebo ne. Nové formuláře jsou redukovány na dvě stránky a něco přes stovku zákonem povinných kolonek.
Poslanecká sněmovna přijala oproti vládnímu návrhu celou řadu pozměňovacích návrhů, z nichž některé byly technické a jiné zásadnějšího rázu. Mezi ty zásadnější patří to, že do kontaktních míst veřejné správy jsou zařazeny kromě živnostenských úřadů a Czech Pointů také držitelé poštovní licence a Hospodářská komora ČR.
Opatření zavedená zákonem zjednodušují činnost a administrativní zátěž živnostníků. To je velmi žádoucí posun, který může vést i k dalšímu oživení podnikatelských aktivit, přinášející prospěch celé společnosti.
 
 
 
 
 
 
 
sdf