Diskusní setkání s občany Radlic

Dne 10.6.2008 se uskutečnilo diskusní setkání občanů Radlic se zástupci investora DP hl. m. Prahy, nad tématem „Prodloužení tramvajové trati do Radlic“ a „Rekonstrukce tramvajové trati Radlická“. Uvedené setkání vzniklo na můj popud. Při setkání, které se konalo ve školní jídelně základní školy v Radlické ulici, měli přítomní možnost získat odpovědi na řadu otázek ohledně probíhající a připravované stavební činnosti v Radlické ulici.

Na otázky odpovídal Ing. Jan Heroudek, ředitel Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Michal Šerák – Inženýring dopravních staveb, vedoucí odporu přípravy a realizace staveb, Ing. Petr Bláha – Metroprojekt, hlavní inženýr projektu, Ing. Václav Kvasnička – Inženýring dopravních staveb, technický dozor investora, Ing. Libor Ládyš – Ekola, zpracovatel hlukových studií, a Karel Uhlík – SSŽ stavbyvedoucí.

Značná část dotazů se týkala hluku z dopravy a příspěvků na nová plastová okna s lepšími protihlukovými vlastnostmi, včasného informování při dopravních opatřeních, harmonogramu prací stavby, schůdnosti přechodů pro chodce, vjezdů do garáží, prašnosti, poškozování objektů otřesy z dopravy, kvality autobusů zajišťující dopravní obslužnost této oblasti, intenzity práce zaměstnanců firem pracujících na stavbě a řady dalších. Vzhledem k tomu, že by některé informace, které na setkání zazněly, mohly být zajímavé i pro čtenáře PP uvádím zde základní informace o stavbě a odpovědi na nejčastější otázky.

Základní informace o stavbě

V Radlické ulici dochází k realizaci čtyř staveb různých investorů a to Dopravního podniku hl.m.Prahy (prodloužení a rekonstrukce tramvajové trati), Pražské vodohospodářské společnosti (rekonstrukce kanalizačního sběrače a vodovodních řadů) a Pražské plynárenské distribuce (úpravy STL plynovodů).

Bližší údaje o jednotlivých stavbách:

1) „Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky“
Úsek stavby : úvraťové obratiště Laurová – metro Radlická
Investor: DP hl.m.Prahy a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9
Inženýring: IDS a.s., Na Moráni 360/3, Praha 2
Projektant: Metroprojekt Praha a.s.,I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2
Zhotovitel: SSŽ,a.s.,Národní třída 10, Praha 1 (stavební část), ČKD Praha DIZ a.s., Kolbenova 499, Praha 9 (technologie)
Celková délka: 0,741 km dvoukolejně
Termín realizace: 08/2007 – 08/2008

Stručný popis stavby :
Předmětem stavby je prodloužení tramvajové tratě v ulici Radlická v Praze 5 o 0,741 km v traťovém úseku od stávajícího úvraťového obratiště Laurová až ke stanici metra Radlická, kde bude ukončena tramvajovou smyčkou v prostoru před budovou ústředí ČSOB.

Tramvajová trať je navržena na zvýšeném v případě nutnosti pojížděném tramvajovém pásu, který je součástí přilehlé pozemní komunikace. V daném úseku budou zřízeny tři nové tramvajové zastávky – „Laurová“, „Radlická škola“ a „Radlická“. Současně dochází k rekonstrukci přilehlých vozovek včetně chodníků a k přeložkám dotčených inženýrských sítí. Prodloužený úsek TT vyžaduje mimo jiné zřízení nové měnírny, sociálního a technického zařízení na smyčce, nové světelné signalizační zařízení, nové trakční vedení včetně dráhových kabelů, nové veřejné osvětlení a opěrné a protihlukové zdi.

2) „Rekonstrukce tramvajové trati Radlická“
Úsek stavby: úvraťové obratiště Na Laurové – Křížová
Investor: Dopr. podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9
Inženýring: IDS, a.s., Na Moráni 3, 128 01 Praha 2
Projektant: Metroprojekt Praha a.s., I.P.Pavlova 1786/2, 120 00,
Praha 2
Zhotovitel: „Sdružení PSVS + HW RTT Radlická“
Termín realizace: předpoklad zahájení 06-07/2008, délka výstavby dle smlouvy 129 dní, (případné zkrácení bude předmětem dohody v závislosti na ukončení prací PVS a PPD).

Stručný popis stavby:
Jedná se o opravu stávajícího tramvajového tělesa v Radlické ulici v rozsahu ulic Křížová – Na Laurové (mimo) a dále objekty k tramvajové trati přináležející – trolejové vedení, odvodnění tramvajové trati, dopravní značení, zřízení nových tramvajových zastávek, vyvolané přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce povrchů.

3) Rekonstrukce Radlického sběrače a Obnova vodovodních řadů
Úsek stavby: metro Radlická – Křížová
Investor: PVS a.s., Cihelná 4/548, Praha 1, 118 00
Projektant: PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/169, 100 31, Praha 10
Zhotovitel: Metrostav divize 1, Koželužská 2246, Praha 8
Termín výstavby: 07/2007 – 08/2008

Stručný popis stavby:
Předmětem akce je celková rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače v Radlické ulici za účelem opravy špatnéhostavu a oddělení kanalizačních vod od Radlického potoka rekonstrukcí vodovodních řadů v Radlické ulici včetně domovních přípojek.

4) „Stavební úpravy STL plynovodů Radlická“
Investor: PPD a.s., U plynárny 500, Praha 4
Projektant: ANY, projektová kancelář, Na Žertvách 40, Praha 8
Zhotovitel: Prockert a Hynek a.s., Palackého 782, Roztoky
Termín výstavby: 04/2008 – 07/2008

Stručný popis stavby:
Rekonstrukce STL plynovodu DN 500, z důvodu stáří a zvýšené poruchovosti stávajícího plynovodu.


Některé informace a závěry ze setkání:


Hluk a příspěvek na nová plastová okna s lepšími protihlukovými vlastnostmi
V r. 2000 byl přijat zákon o ochraně zdraví - kde byly stanoveny limitní hlukové zátěže. Od r. 2001 platí povinnost vlastníka zdroje omezit hlukovou zátěž v rámci tohoto zákona. Podle stanoviska hygieniků, lze odstranění staré hlukové zátěže v Praze rozložit do r. 2017, v závislosti na hustotě obydlení dané lokality. Pro Prahu to bude představovat miliardové náklady. U nových staveb musí být splněny limity již od kolaudace (např. od Laurové po metro Radlická). Je vhodné připomenout, že již samotná rekonstrukce stávající tramvajové tratě a povrchů vozovek, na základě použití nových technologií, přinese snížení hlukových emisí z dopravy.

Včasné informování pokud dochází ke změnám v dopravních opatřeních
Vzhledem k nejistotě občanů v dané lokalitě pokud jde o připravované dopravní změny související se stavbou přislíbil odbor dopravy MHMP efektivnější informování prostřednictvím svých webových stránek. Podobně může napomoci i MČ Praha 5.

Harmonogramy stavby
Občané si přáli znát podrobnější harmonogram stavby. Je  ZDE

Málo schůdné přechody pro chodce v úseku Na Laurové - Křížová
Ředitel odboru dopravy MHMP Ing. Heroudek přislíbil větší dohled při realizaci přechodů přes dočasné výkopy u staveb Pražské vodohospodářské spol. a Pražské plynárenské. Podobný větší dohled přislíbil i odbor dopravy a životního prostředí (ODŽP) ÚMČ.

Autobusy zajišťující dopravu v lokalitě
Obyvatelé si stěžovali na to, že autobusy jsou zastaralé a trpí otřesy. Ředitel odboru dopravy MHMP Ing. Heroudek přislíbil jednání s Dopravním podnikem o zlepšení kvality cestování těmito autobusy.

Poškozené objekty otřesy z dopravy
Před zahájením staveb byla provedena podrobná pasportizace objektů v Radlické ulici, případné stížnosti mohou být následně řešeny za účasti odborného znalce po předložení patřičného statického posudku.

Výjezdy a vjezdy do garáží
Před samotným zahájením stavebních prací před kolizními místy se zhotovitel snaží minimálně týden předem informovat vlastníka o krátkodobých nutných omezeních, pokud se podaří dohledat vlastníka v součinnosti s podnájemníky, kteří často odmítají sdělit kontakt na majitele. ODŽP ÚMČ Praha 5 v jím vydávaných rozhodnutích také stanovuje povinnost zhotovitele zajistit přístup a příjezd k jednotlivým objektům, popřípadě při krátkodobém znemožnění užívání vjezdů je povinnost projednat s majiteli objektů.

Prašnost
Jakákoliv stavební činnost sebou bohužel přináší problémy spojené se zvýšenou hlučností,vibracemi a prašností, které se snaží zhotovitel omezit na minimum. Je povinen se řídit zpracovanou dokumentací podmínek a nároků na provádění stavby, jejíž součástí jsou opatření vedoucí k eliminaci vlivů výstavby na životní prostředí.

Nové stromy v lokalitě
Budou realizovány v závěru stavby podle schválené projektové dokumentace, která zahrnuje objekt „Sadové úpravy“, vypracovaný na základě odborného dendrologického průzkumu. Při umísťování nových stromů je třeba zohlednit polohu inženýrských sítí a rozhledové poměry v komunikaci, které omezují možnosti jejich osazení. Přesto se podařilo v rámci stavby prosadit výsadbu dřevin v hodnotě téměř 8mil. Kč.

Financování staveb a intenzita práce na stavbě
K dotazům občanů ohledně financování rekonstrukce a novostavby tramvajové trati je vhodné zmínit, že uvedené stavby jsou hrazeny z fondů EU. Pokud jde o otázky týkající se výše ceny staveb a skutečnosti, že někdy pracovníci na stavbě nevykonávají svou práci dostatečně intenzivně, je zapotřebí připomenout, že stavební zakázky byly předmětem soutěže a to zejména z hlediska parametrů cen a termínů dodávek. Vítězné firmy byly tedy z dostupných nejlevnější a nejrychlejší. Pokud má stavební firma problémy s tím, že si nedovede patřičně zorganizovat práci nebo subdodávky a výsledkem je, že její pracovníci nemají někdy co na práci, pak je zapotřebí zdůraznit, že termíny musí být dodrženy a firma své dodatečné zvýšené úsilí musí nést na vlastní náklady.

Závěrem je zapotřebí dodat, že všechny výše uvedené stavby byly v souladu se stavebním zákonem a správním řádem řádně projednány s dotčenými organizacemi státní správy a veškeré jednotlivé stupně projektové dokumentace bylo možné shlédnout a připomínkovat při územním a stavebním řízení. Výzvy k účasti občanů na tato řízení včetně ústních jednání byly řádně vyvěšeny na úředních deskách a internetových stránkách úřadů MHMP a ÚMČ Praha 5.

Přiložené obrázky

  • 100608-1.JPG, 12 kB
  • 100608-2.JPG, 12 kB