Pohled do minulosti - Nákup pozemků Českých drah

Často citovaným prohřeškem rady MČ5 a starosty je záměr nákupu pozemků Českých drah. z r. 2003. Nejčastější výhradou je "Jančík plánoval nákup pozemků Českých drah, které je ale nechtěly prodat", [poprvé 22.4.2004 na ČT1 kde se k prodeji negativně vyjádřil tiskový mluvčí ČD,.naposledy Šíp 22.11.2006, nebo Zpravodajství ČTK, 21.11.2006]. Další výhrady pak napadaly oprávněnost složení finančních prostředků do advokátní úschovy. Přestože fakta vypovídají jinak a přestože se veškerá obvinění s tímto nákupem související ukázala jako nepravdivá, výhrady se zákonitě před komunálními volbami opět vynořily. Skutečná fakta byla médiím na tiskových konferencích v době, kdy byly aktuální sdělována, nicméně nic z toho neproniklo na veřejnost. Považuji za vhodné se o nich opětovně zmínit.

1) dopisem ze dne 01.12.03 od g.ř. ČD Kousala podepsaný náměstkem Bazalou (pod č.j. 4608/03-031) vyslovují České dráhy zájem pozemky prodat
Výňatek z dopisu: České dráhy, a.s. prodají na základě nejméně 2 znaleckých posudků pozemky na základě kupní smlouvy s odloženou splatností dceřiné společnosti.
Dceřiná společnost musí vykonat veškerou činnost související se správou a přípravou pozemků k realizaci prodeje, zejména zajistí geodetické rozdělení pozemků, zahájí demoliční a úklidové práce, atd. a zadá studii rozvoje. Poskytne veškerou součinnost městské části Praha 5 a v souladu s plánem rozvoje této městské části a po specifikací požadavků odprodá požadované pozemky.

2) ve stejném dopise je doporučena AK Vališ.. k úschově prostředků na nákup pozemků.
Výňatek z dopisu: Po dohodě obou stran si tato společnost pro realizaci tohoto záměru zajistí smlouvu s kanceláří Hartman, Vališ a spol., kterou pověří realizací prodeje, kupní smlouvy, úschovy finančních prostředků a ručení za minimální dosaženou cenu z prodeje nemovitostí.

3) Uvedený proces nákupu odsouhlasilo Zastupitelstvo městské části
Výňatek z usnesení: zastupitelstvo dne 11.12.2003 ukládá starostovi realizovat odkoupení pozemků v k.ú. Smíchov, v areálu Českých drah od Českých drah, a.s. a sdělit vedení Českých drah, a.s. a A.K. Hartman, Jelínek, Vališ, Vych. a partneři usnesení ZMČ

4) Z následných jednání s AK vyplývá požadavek na složení částky jako výraz solventnosti.
Výňatek ze záznamu o průběhu jednání dne 19.12.2003, Účastníci jednání: JUDr. Petr Vališ - Advokátní kancelář a Ing. Zdeněk Jáchym - ÚMČ Praha 5. JUDr.Vališ seznámil zástupce „klienta" s návrhem, že by bylo výhodné, vzhledem k nastávajícím jednáním, které na základě smlouvy s MČ povede, jasným způsobem deklarovat solventnost MČ Praha 5 jako strany kupující. JUDr. Vališ se ve smyslu čl.l,odst.4 , smlouvy o poskytování právních služeb zavázal, k převzetí kupní ceny do advokátní úschovy Urychlením splnění tohoto bodu uvedené smlouvy a převedením finančních prostředků na odkup pozemků již v této době by se podle jeho názoru výrazně posílily vyjednávači pozice kupující strany, .....advokátní úschova je nástroj dokládající současně zájem a solventnost kupující strany

5) rekapitulace činnosti rady
Níže je uveden seznam rekapitulující aktivity rady v případě záměru nákupu pozemků Českých drah

1. dne 18.06.03.odchází dopis MČ P5 na CD - předsedu dozorčí rady a nám.ministra dopravy ing. Kocourka, s návrhem na odkoupení pozemků

2. dne 15.10.03 -tedy po čtyřech měsících, přichází (pod č.j. 4116/2003-031/3) dopis z CD - g.ř. Kousala podepsaný náměstkem Bazalou, že návrh Praha 5 bude projednán.

3. dne 01.12.03.další dopis od g.ř.ČD Kousala podepsaný náměstkem Bazalou (pod č.j. 4608/03-031) s informací, že ČD prodají pozemky dceřinné společnosti a ta odprodá. Zároveň v dopise je nominována Advokátní kancelář Hartmann, Valíš jako realizátor prodeje.

4. Na základě tohoto dopisu předkládá starosta Radě MČ dne 04.12.03 materiál ke koupi pozemků, Rada schvaluje usnesením č. 47/1606/2003.

5. Znalec vyčísluje cenu pozemků

6. dne 11.12.2003 předkládá rada zastupitelstvu materiál ke koupi pozemků. Zastupitelstvo schvaluje usnesením č. 11/25/2003.

7. dne 11.12.2003 píše starosta g.ř. Českých drah Kousalovi, že orgány MČ schválili nákup pozemků.

8. dne 19.12.2003 uzavírá MČ s Advokátní kanceláří Hartmann, Valíš a spol.(tedy AK nominovanou Českými drahami k realizaci této causy ) smlouvu o poskytování právních služeb. A to na základě výzvy jedinému zájemci.

9a. dne 19.12.2003 zároveň uzavírá MČ Praha 5 s AK Harmann, Vališ, Smlouvu o úschově finančních prostředků

9b. dne 19.12. 2003 jedná vedoucí OOA Ing. Jáchym s JUDr. Vališem o požadavku CD a.s. o prokázání solventnosti MČ Praha 5, složením kupní ceny do advokátní úschovy Advokátní kanceláře Hartmann, Vališ a spol.

10. dne 23.12.2003 skládá odbor obchodních aktivit pod č.j. OOA/1610/03 finanční prostředky na účet AK.

11. vzhledem k tomu, že causa se neúměrně protahuje, uzavírá MČ Praha 5 s AK Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb. V Dodatku je ustanoveno, že odměna AK je 50 tisíc korun plus DPH. Úroky z uložených peněz zůstávají v majetku MČ Praha 5.

12. Přichází dopis z právního odboru Českých drah, kde se konstatuje stav a zároveň vyzývá MČ Praha 5 k tomu, aby byla připravena založit společnou obchodní společnost.

13. dne 20.04.04. schvaluje Rada MČ usnesení pod č.j. 18/516/2004 k účasti vnově vznikající akciové společnosti, která by měla být vlastníkem předmětných pozemků.

6) O co usilovala rada v souvislosti s nákupem pozemků Českých drah?
Jednalo se ojedinělou možnost získat pro MČ cenné pozemky a významný vliv na utváření velké centrální oblasti Smíchova, která ve schváleném územním plánu obsahuje území typu všeobecně obytné (OV), smíšené městského jádra (SMJ), smíšené městského typu (SVM), parky a parkově upravené plochy (PP). Viz Smíchov jih

Možnost získat výhodné pozemky byla velmi ojedinělá příležitost, která by pomohla rozvoji MČ5 i jeho rozpočtu a to i z dlouhodobého hlediska. Obchodní případy nejsou ve stavu vyjednávání pro širokou publicitu vhodné. Konkurence nespí. To mohlo ovlivnit situaci i v tomto případě. ČD měly právo své záměry měnit, možná, že původní záměr se ukázal později jako akcionářům nevýhodný, nebo se jednání mezi ČD a MČ5 příliš otevřelo a další zájemci přišli s lepší nabídkou. Podstatné je, že k jednání docházelo a že písemné podklady lze interpretovat jako záměr prodeje.