Komunální kampaň ČSSD - část 5 - Chcete v Praze 5 zachovat polikliniku Kartouzská?

Jedním z hesel ČSSD použitým v rámci komunálního volebního boje je „chceme zachovat polikliniku Kartouzská“. Apelace na strach z redukce služeb, nebo dokonce ze zrušení polikliniky je zcela mylná. Naopak - radnice chce polikliniku modernizovat a rozšířit její služby.

Dne 5.10.2006 byl v poliklinice Kartouzská předveden veřejnosti projekt její obnovy. Občané se zde mohli dozvědět, že jejich poliklinika se zmodernizuje a bude sloužit občanům-pacientům ještě lépe než doposud. Měla by se stát místem, kde je zdravotní péče na úrovni srovnatelné s ostatními obdobnými zařízeními v Praze, ČR i zeměmi EU. Výstavba nových objektů a rekonstrukce polikliniky je naplánována tak, aby nebyl narušen současný provoz a pacienti byli dotčeni minimálně.

V plánu je výstavba nových ordinací, které budou nabídnuty stávajícím lékařům (smlouvy do r. 2012), a rozšíření péče například v oborech jako gerontologie, gastroenterologie či revmatologie, kterou budou využívat jak občané Prahy 5, tak obyvatelé budoucího domova pro seniory.

Nového provozovatele Zdravotnického zařízení Smíchov (ZZS) vybrala Rada Městské části Praha 5 v rámci výběrového řízení. Z nabídkového řízení jako provozovatel vítězně vyšla společnost Medifin. Radnice se na tento krok po pečlivě provedených analýzách, jak po stránce finanční, právní, odborné i investiční připravovala 3 roky. Rada byla ve svém rozhodnutí vedena čtyřmi základními zásadami
- zkvalitnění a rozšíření zdravotní péče o další odbornosti
- změna právního prostředí ve prospěch obou stran (lékaři i MČ5)
- vložení nezbytných investic do r. 2016 (min. 60 mil. Kč)
- výstavba domu pro seniory

Medifin, s. r. o. , která je dceřinou společností nadnárodního holdingu Medifin AG, který sídlí v Baaru ve Švýcarsku. Holding se zabývá především investicemi a provozováním zdravotnických zařízení v zemích s tranzitivní ekonomikou. V České republice společnost buduje síť menších a středně velkých zdravotnických zařízení, které mají pacientům poskytovat jak péči standardní tak nadstandardní.

Etapy výstavby
Návrh etapizace rozvoje zdravotnického zařízení vychází z maximálně možného využití stávajícího a postupném nahrazení nevyhovujícího novým.

Nejprve budou odstraněny drobné provizorní stavby a zrekonstruována potřebná část inženýrských sítí.
V prvé etapě se bude realizovat nový vstupní objekt mezi pavilonem B a protihlukovou zdí, při novém hlavním vjezdu do areálu z ulice Drtinova, kde bude umístěna vrátnice s ostrahou, lékárna a ordinace lékařské pohotovosti se samostatným vchodem z ulice Kartouzská. Tato ordinace by sloužila pro lékařskou 24hodinovou službu první pomoci. Součástí této etapy bude i rekonstrukce protihlukové zdi, včetně zrušení starého vstupu a realizace vjezdu zaměstnanců z ulice Kartouzská do budoucího pavilonu JIH.

Současně bude, v rámci postupného odstraňování, po všech stránkách nevyhovujících pavilonů C,D a E, uvolněn prostor na jižním cípu včetně demolice pavilonu C. Zde je navržen zcela nový a moderní pavilon JIH, s vlastním vjezdem z ulice Kartouzská, který umožní vyloučit vnitroareálovou dopravu přes hodnotný park a zklidnit tak oddychové a relaxační prostředí. Důležitou částí rozvoje areálu je rekonstrukce pavilonů A a B, s předpokládanou realizací průběžně během výstavby spolu s budováním vnitroareálových komunikací pro zajištění příjezdy, zásobování a likvidaci odpadků.

Ukončujícím objektem dostavby areálu bude nově navržený pětipodlažní objekt domu pro seniory, se službami v přízemí a s dvouúrovňovými podzemními garážemi pro 100 aut v severní části areálu. Kapacita domu pro seniory je plánována pro min. 80 osob. Blízkost kompletní zdravotní péče, parku, dostupnost jak historické části města, tak moderního, nově vzniklého nákupního a komunikačního centra, je pro objekt této funkce ideální a v souladu s územním plánem.

Během výstavby domu pro seniory bude zrealizován relaxační pavilonek. Finální etapou pak bude rekonstrukce a doplnění komunikací, venkovního osvětlení a konečné úpravy parku
 

Přiložené obrázky

  • 131006-1.JPG, 29 kB