Otevření tunelu Mrázovka

Dne 26. 8. 2004 byla slavnostně otevřena jedna z nejvýznamnějších dopravních staveb Prahy posledních let - tunel Mrázovka. Tato stavba byla realizována díky celkové investici hlavního města Prahy ve výši 7,149 miliard Kč. Tunel propojuje dva důležité úseky městského okruhu: ulici Radlická a Strahovský tunel. Zprovozněním tohoto úseku a navazujícího mostu přes ulici Plzeňskou se zprůjezdní celá jihozápadní část městského okruhu od Barrandovského mostu po Malovanku. Zároveň dojde k podstatnému zrychlení průjezdu mezi tak významnými městskými částmi, jakými jsou Praha 6 a Praha 5. Zhotovitelem stavby je Sdružení Mrázovka, které tvoří Metrostav a.s. a Subterra a.s.

Tunel Mrázovka je součástí dosud nedokončeného vnitřního (městského okruhu) viz rozvoj obvodu - městský a silniční okruh. Propojení posledního velkého úseku okruhu, tedy oblasti Malovanka (výjezd ze Strahovského tunelu) a Pelc Tyrolka (severní konec mostu Barikádníků), se předpokládá zhruba v roce 2011. Po dokončení tohoto posledního kroku budou moci motoristé dojet z jedné strany Prahy na druhou kterýmkoliv směrem za 10 – 15 minut.

Myšlenka na výstavbu městského okruhu, který by řešil dopravní situaci v rozrůstajícím se hlavním městě, je stará již více než 30 let. Výstavba prvních úseků byla zahájena v 70. letech 20. století na jihu Prahy tzv. Jižní spojkou. Od té doby stavba průběžně pokračuje navazujícími úseky v jihozápadní části města. Nejbližší připravovanou stavbou na městském okruhu je mimoúrovňová křižovatka Malovanka u výjezdu ze Strahovského tunelu, která by měla být zprovozněna v roce 2007.


Snížení ekologické zátěže

Otevření tunelu Mrázovka pro automobilovou dopravu je pro Prahu přínosem i z hlediska zmírnění ekologické zátěže pro celou oblast centrálního Smíchova, zejména pro ulice Strakonická, Plzeňská, Radlická a Vrchlického. Zvýšením plynulosti dopravy se množství emisí z automobilů sníží na minimum, emise budou navíc usměrněny ze dna údolí na nejvhodnější místo jejich rozptýlení. Dojde k potlačení hluku z automobilové dopravy a k omezení střetů automobilů s jinými druhy dopravy. Tím bude zvýšena bezpečnost automobilového provozu a zrychlena obslužnost veřejné dopravy v dané lokalitě. Navíc, díky podpovrchové komunikaci byly zachovány hodnotné lokality Mrázovka, Paví vrch a okolí Bertramky. Navazující pozemní komunikace Zlíchov – Radlická soustřeďuje automobilovou i železniční dopravu do jednoho koridoru, čímž se šetří četná území, která mohou být využita jinak.


Mrázovka patří mezi nejmodernější tunely v Evropě

Zároveň je i prvním tunelem v České republice, který má ozeleněné portály a první stavbou v Praze, u níž bylo zřízeno informační středisko pro veřejnost, které v průběhu výstavby poskytovalo aktuální informace. Veřejnost měla dvakrát možnost prohlédnout si stavbu během dne otevřených dveří. Také průběh stavby byl unikátní. Tunel o profilu až 166 m2 byl ražen i dvanáct metrů pod základy obytných domů, to vše při zachování jejich obytné funkce. Během výstavby nebylo narušeno životní prostředí Smíchova, statisíce tun výkopů byly odvezeny bez jediné stížnosti na čistotu komunikací.


Technické údaje tunelu

Tunel prochází pod vrchem Mrázovka a Pavím vrchem. Má dvě tunelové trouby, každou o délce zhruba 1 km. Oba hlavní ražené třípruhové tunely mají šířku výrubu 16,62 m, výšku 12,50 m a plochu 165,00 m2. V rozpletech se dále větví na dvoupruhovou a jednopruhovou troubu. U severního portálu navazují oba tunely na přemostění Plzeňské ulice, které je spojuje se Strahovským tunelem. Západní tunelová trouba směr Barrandovský most má dva průběžné jízdní pruhy a jeden pruh odbočovací s výjezdem na ulici Radlickou. Východní tunelová trouba je také dvoupruhová s jedním připojovacím pruhem ve směru Strahovský tunel. Na jihu tunel ústí pod ulicí Radlickou, kde navazuje na úsek městského okruhu Zlíchov – Radlická, který povede souběžně s ulicí Křížovou po západním okraji železnice, pod ní podjezdem na ulici Strakonickou a dále k Barrandovskému mostu. Pro bezpečnost občanů a návštěvníků Smíchova bude přes tuto komunikaci obnovena lávka pro chodce.


Přínos pro Prahu

Tunely Mrázovka jsou s délkou cca 1 km jen malou částí městského okruhu, ovšem přínos stavby pro řešení dopravních problémů v Praze je velmi významný. Tento přínos se projeví v lokální úrovni prakticky okamžitě po zprovoznění tunelů. Ještě výrazněji se pak promítne v úrovni celoměstské, zejména v delším časovém výhledu.

V místní úrovni se vliv uvedení do provozu projeví okamžitě v plném rozsahu a to tím, že převezme značnou část jízd, které se nyní musejí uskutečňovat po stávajících komunikacích Smíchova. Po komunikacích, které většinou procházejí úzkými koridory těsně obestavěnými hustou obytnou či jinou zástavbou a kde jsou automobily zastavovány světelnou signalizací na četných úrovňových křižovatkách. Na těchto komunikacích se vlivem jejich nedostatečné kapacity vytvářejí kolony popojíždějících automobilů se všemi negativními vlivy na životní prostředí celé oblasti.

Dle prognostických výpočtů provedených v Ústavu dopravního inženýrství hl. města Prahy lze po stabilizaci dopravní situace na Smíchově (až si řidiči plně uvědomí existenci nové komunikace a naučí se ji při svých cestách užívat) očekávat pokles intenzit automobilové dopravy na značné části komunikací Smíchova. K největším poklesům by mělo dojít na Radlické ulici – až o cca 11 tisíc vozidel denně, na Strakonické ulici o cca 9 tisíc a dále na Hořejším nábřeží, na ulicích V Botanice, Kartouzské a Holečkově o 3 až 6 tisíc vozidel denně. Všechny tyto automobily, které doposud projížděly převážně v severojižním směru oblastí Smíchova, nyní projedou plynule tunelovou trasou, kde veškeré exhalace z jejich motorů budou odvětrávány tak, aby obyvatele Smíchova neohrožovaly. U vztahů západ – východ, tj. u radiálních směrů do/z centra lze očekávat menší vliv tunelů.

Z hlediska celoměstského bude význam tunelů Mrázovka plynule narůstat tak, jak bude pokračovat zprovozňování dalších úseků městského okruhu. V současné době spočívá význam stavby zejména v tom, že propojí dva již dříve provozované úseky městského okruhu v jeden homogenní celek a sice celou jeho jižní a jihozápadní část od štěrboholské radiály po Radlickou ulici se Strahovským tunelem. Jako součást tohoto komunikačního spojení výrazně přispěje ke zlepšení podmínek zejména pro jízdy mezi jižními částmi města a oblastí Prahy 6. Předpokládá se, že intenzity automobilové dopravy v tunelech Mrázovka budou dosahovat přibližně stejných hodnot jako intenzity ve Strahovském tunelu a budou limitovány kapacitou úrovňové křižovatky na jeho severním předpolí.

K dalšímu výraznému zvýšení dopravního významu tunelů Mrázovka dojde po zprovoznění severní části městského okruhu (úseku Strahovský tunel – Pelc-Tyrolka) spolu s přestavbou výše uvedené úrovňové křižovatky na křižovatku mimoúrovňovou. Za této situace již bude reálné uskutečnit některá další opatření k regulaci automobilového provozu nejen na území Smíchova, ale i na území Malé Strany, Starého a Nového Města a v oblasti Letné a Holešovic.

Největší přínos této stavby bude v období po dostavbě celého městského okruhu, kdy se jako jeho součást stane páteří celého komunikačního systému města, která bude nositelem významných dopravních výkonů. Propojením celého městského okruhu bude vytvořena kvalitní trasa pro automobily, které pro uskutečnění svých cest z jedné strany města na druhou musí v současné době projíždět nejužším centrem města. Budou naplněny podmínky pro plné rozvinutí opatření k účinné regulaci automobilové dopravy na celém území, které tento okruh obepíná.


Detailnější odhady změn v kvalitě ovzduší

V minulých letech bylo Atelierem ekologických modelů (ATEM) opakovaně prováděno modelové hodnocení kvality ovzduší, které mj. ukázalo, jak se změní imisní situace v okolí městského okruhu za předpokladu jeho kompletního zprovoznění v horizontu roku 2010.

V současné době jsou koncentrace znečišťujících látek v okolí tunelu Mrázovka poměrně vysoké, průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého se pohybují na úrovni 30 – 50 mikrog.m-3, v nejzatíženějších lokalitách až 60 mikrog.m-3. V roce 2010 se imisní situace zlepší a zatížení NO2 poklesne na 25 – 35 mikrog.m-3. V případě maximálních hodinových koncentrací NO2 se výrazně sníží hodnoty ze současných 400 – 600 mikrog.m-3 na polovinu v roce 2010. Obdobná situace bude i v případě průměrných ročních koncentrací benzenu. V současné době se průměrné roční koncentrace v okolí tunelu pohybují na úrovni 3 – 7 mikrog.m-3, v roce 2010 se očekává snížení na 1 – 2 mikrog.m-3.


Možnost regulace dopravy v centrální části hl. města

Zprovoznění celého městského okruhu umožní zavést regulační opatření se snížením intenzit automobilové dopravy na komunikacích celé centrální části města . To se příznivě projeví nejen na zlepšení životního prostředí, ale i na zlepšení provozu povrchových prostředků městské hromadné dopravy v daném území. To jistě přispěje k větší spokojenosti obyvatel i návštěvníků města.

> doprava - tunel Mrázovka
 

Přiložené obrázky

  • 2608-1.JPG, 6 kB
  • mrazovka1.JPG, 84 kB
  • mrazovka2.JPG, 14 kB
  • mrazovka3.JPG, 14 kB
  • mrazovka4.JPG, 15 kB
  • mrazovka5.JPG, 18 kB