Otevření tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov

Dne 28. listopadu byla slavnostně otevřena tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov. Slavnostnímu otevření byl přítomen i prezident republiky.

První studiní práce k této investici spadají do roku 1994. Byla vypracována řada variant včetně tunelového vedení některých úseků. Nakonec byla vybrána povrchová varianta s náročnými mostními objekty. Územní rozhodnutí bylo vydáno ve 3. čtvrtlení 1998. Stavba byla realizačně rozdělena do dvou fází. První fáze zahrnovala přeložky inženýrských sítí a rekonstrukci hlubočepské tramvajové smyčky. Po vydání stavebního povolení na 1. fázi byla ve 3. čtvrtlení 2000 zahájena realizace. O rok později se započalo i s realizací druhé fáze. Uvedení trati do zkušebního provozu s cestuícími začne 29.11.2003. Celkové dokončení stavby je plánováno na srpen 2004

Nová tramvajová trať je nejmodernější tratí v České republice a díky svému architektonicko-urbanistickému řešení je v mnoha směrech unikátní i v rámci Evropy. Její celková délka činí 3 567 metrů a nachází se na ní šest zastávek - Hlubočepy, Geologická, K Barrandovu, Chaplinovo náměstí, Poliklinika Barrandov a Sídliště Barrandov. Stavba si vyžádala investici ve výši téměř dvě a půl miliardy korun. Pro cestující se zkrátí doba cestování ze stanice metra Anděl na konečnou, tedy na Sídliště Barrandov, na šestnáct minut. Projektanti a stavitelé se museli vyrovnat s tím, že celkové převýšení trati je 130 metrů a nejprudší stoupání má sklon až 70 promile. Výhledově se předpokládá, že trať bude prodloužena až do Holyně, kde se počítá s další bytovou výstavbou. Otevření tramvajové trati je především zásadním přínosem pro zhruba dvacet jeden tisíc obyvatel Hlubočep a barrandovského sídliště. Doposud byla hromadná městská doprava v této oblasti zajišťována pouze autobusy. Tento dopravní systém byl již na hranici svých kapacitních možností což pro cestující znamenalo značné časové ztráty a navíc se stal se brzdou dalšího rozvoje této lokality. Vysoká intenzita autobusové dopravy produkuje nadměrný hluk a exhalace i uvnitř urbanizovaného prostoru sídliště. Situaci navíc zhoršuje extrémně zatížená výstupní barrandovsá komunikace která je často nepropustná vlivem dopravních nehod a námraz v podzimních a zimních měsících. Tramvamová trať řeší problém dopravní obslužnosti úspěšně. Navíc v daném území se stává svým koncepčním řešením významným městotvorným prvkem


Investor a zhotovitelé:

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Zhotovitel: Sdružení „Tramvajová trať Hlubočepy –Barrandov, Praha“ Subterra, a.s. a ŽS Brno, a.s.
Projektant: Metroprojekt Praha, a.s.
Obstaratel: Inženýring dopravních staveb, a.s.
Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Bláha
Autor architektonického urbanistického řešení: Arch. Patrik Kotas


Základní technické údaje:

Celková délka trati 3567 metrů
celové převýšení 130 metrů
hlubočepská estakáda: délka 477 metrů, výška 18 metrů
estakáda přes Růžičkovou rokli : délka 304 m, výška 32 m
podjezd Lamačova délka 206 metrů
podjezd Tréglova délka 155 metrů


Stručný popis trasy:

Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov začíná u nynější konečné tramvajové smyčky v Hlubočepech. Prakticky od počátku má trať rychlodrážní charakter a je zcela oddělena od silniční dopravy. Pomocí táhlé mostní estakády mimoúrovňově překročí Hlubočepskou ulici i železniční trať Praha - Rudná a přimyká se k ulici K Barrandovu. Růžičkovu rokli tramvajová trať překonává dalším samostatným mostem, jehož tvar, konstrukce i niveleta jsou obdobné jako u stávajícího silničního mostu. Po překonání rokle trasa tramvaje dále kopíruje ulici K Barrandovu až ke křižovatce ulic K Barrandovu, Slavínského a Lamačova. Zde se trať stáčí doprava do vnitra sídliště Barrandov, ulici Lamačova podchází prvním podjezdem a míří ke svému nejdůležitějšímu dopravně urbanistickému bodu – k zastávce Chaplinovo náměstí. Tato zastávka, od stanice Hlubočepy již čtvrtá (Hlubočepy, Geologická, Lipského. Chaplinovo náměstí), navazuje na mimoúrovňovou nadzemní lávku, která je součástí hlavní pěší osy Nového Barrandova v centru sídliště. Trasa pokračuje dalším podjezdem do Tréglovy ulice. Zde je zastávka Poliklinika Barrandov, která umožňuje pěší dostupnost důležitých objektů občanské vybavenosti. Trať dále pokračuje podél Werichovy ulice do dočasné konečné zastávky „Sídliště Barrandov“. V budoucnu se totiž předpokládá prodloužení trasy tramvajové tratě směrem k Holyni.


Postup výstavby:

Rok 1999
Dne 22. září 1999 nabylo právní moci územní rozhodnutí o stavbě a v prosinci 1999 byla dokončena dokumentace pro stavební povolení.

Rok 2001
V roce 2001 se vítězem obchodní veřejné soutěže stalo sdružení firem Subterra a.s. a ŽS Brno, a.s. s názvem„Tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov, Praha“ zastoupené Subterra a.s.
V prvním roce výstavby bylo vydáno k desátému měsíci stavební povolení pro hlavní objekty stavby, stavební povolení pro přípravné práce bylo vydáno v srpnu. Následně byly rozvinuty stavební práce na objektech stavby, které bylo možné z hlediska technologie prací provádět. Jednalo se především o objekty přeložek inženýrských sítí, které kolidovaly s trasou tramvajové trati.

Rok 2002
Na jaře roku 2002 byl zpřesněn harmonogram stavby, v kterém byly vytyčeny hlavní cíle stavby pro tento rok.
Během tohoto roku byl dokončen výsun Estakády přes Růžičkovu rokli. Tím byly splněny předpoklady pro pokračování dalších prací na estakádě, které bylo nutno provést před pokládkou svršku tramvajové trati. Nosná konstrukce stavebního objektu Hlubočepská estakáda byla budována částečně na skruži a částečně výsunem. Nosná konstrukce části budované na skruži byla předepnuta a osazena na definitivních ložiscích. Následovaly technologicky návazné práce. Část estakády prováděná výsunem byla ke konci roku těsně před dokončením. Následovalo osazení definitivních ložisek a další technologicky návazné práce.
Na zastávkách v tomto roce probíhaly především práce na nosných konstrukcí a ostatní práce hlavní stavební výroby. Koordinace jednotlivých činností směřovalo k tomu, aby bylo možné v první polovině roku 2003 zahájit práce na podkladních vrstvách komunikací.
Během tohoto roku byla též provedena hrubá stavba v úseku od opěrných zdí v ulici Lamačova, podjezd Lamačova až po opěrné zdi pod Delvitou. Ke konci roku bylo dokončeno propojení podjezdu pod ulicí Lamačova a počaly práce na železobetonových konstrukcí portálů podjezdu. Podjezd pod ulicí Tréglova byl proveden z převážné části hrubé stavby.
Na vlastním objektu tramvajové trati byly zahájeny stavební práce v úseku od křižovatky ulice Slivenecká k zastávce Lipského a dále od zastávky sídliště Barrandov ke křižovatce s ulicí Do Klukovic. Tyto práce byly vázány na vhodné klimatické podmínky, protože zde bylo nutné dodržet přísné technologické postupy.

Rok 2003
Na počátku roku 2003 vstoupila stavba tramvajové trati z Hlubočep na sídliště Barrandov do třetího roku výstavby. V tomto roce je nutno dokončit stavební práce a předat rozhodující objekty stavby investorovi a zahájit zkušební provoz bez cestujících a posléze s cestujícími.

Rozhodující práce pro rok 2003
- dokončení estakád
- pokládka kabelů
- dokončení zastávek
- provedení trolejových vedení
- dokončení podjezdů a jejich portálů
- montáž oplechování opěrných zdí
- dokončení tramvajové trati

Z tohoto výčtu prací není patrná složitost časových a technologických návazností jednotlivých stavebních prací, jejichž postup je nutno sladit tak, aby byly ve zbývajícím čase úspěšně provedeny a odzkoušeny.

Rok 2004
Pro rok 2004 jsou určeny pouze práce, které je technologicky možné provést až po určité zátěži tedy po určité době zkušebního provozu tramvajové trati. Jde především o provedení třetího podbití tramvajové trati, osazení bokovnic, které snižují hladinu hluku od provozu tramvají a dále o zatravnění a vydláždění tramvajové trati, dokončení sadových úprav a likvidace zařízení staveniště. Třetí podbití a návazné práce budou prováděny na jaře roku 2004 a to za úplné výluky provozu tramvajové trati. Tato kompletní výluka je sladěna s dalšími nutnými opravami tramvajové trati v Hlubočepích a na Smíchově, které zajišťuje Dopravní podnik města Prahy.


>doprava - tramvaj na Barrandov

Přiložené obrázky

  • 2911-1.JPG, 30 kB
  • zast_bar1.JPG, 93 kB
  • zast_bar2.JPG, 99 kB
  • zast_bar3.JPG, 82 kB
  • zast_bar4.JPG, 78 kB
  • zast_bar5.JPG, 91 kB
  • zast_bar6.JPG, 85 kB
  • zast_bar7.JPG, 82 kB